Premier för pensionsförsäkring och även individuellt pensionssparande (IPS) dras av som allmänt avdrag mot inkomst av tjänst eller i näringsverksamhet. När pensionspengarna senare betalas ut beskattas de som tjänsteinkomst.

Pensionsförsäkringen kan tas med eller utan skydd till de anhöriga vid dödsfall. Försäkringen kan konstrueras på många olika sätt – utbetalning under viss period, utbetalning hela livet eller efter en viss tid. Men utbetalningen kan normalt inte börja förrän den försäkrade fyllt 55 år, och måste ske under en period på minst fem år (tre år vid utbetalning vid 62–65 års ålder). Om man börjat ta ut pensionen under en femårsperiod kan man inte ändra till en längre period.

pensionär med pensionsförsäkring

Privat pensionsförsäkring (men ej tjänstepension) ingår i giftorättsgodset och kan därigenom också helt eller delvis flyttas över på den andre maken vid exempelvis en skilsmässa. Det går även att flytta över försäkringen på andre maken, men då får överlåtaren betala skatten på utbetalningarna.

En pensionsförsäkring är utmätningsfri, och kan alltså inte tas i anspråk vid en konkurs. Det går inte att belåna en pensionsförsäkring.

En pensionsförsäkring kan utan skattekonsekvenser flyttas till ett annat försäkringsbolag, men än så länge endast om försäkringsbolaget går med på det. Kravet är att försäkringstagaren tecknar försäkringen i samband med överföringen och att samma person är försäkrad. Bolag som medger flyttning av pensionskapital har ofta höga avgifter för detta.

§ Betalning i tid? RÅ 2003 ref 43.

Försäkringsbolaget betalar varje år in en avkastningsskatt. Den skatten är ca en halv % av försäkringskapitalets storlek vid årsskiftet. Se avkastningsskatt.

Fyra grupper

Hur stor årlig premie som får dras av beror på vilken av dessa fyra grupper det handlar om:

 1. Anställda med pensionsskydd Avdraget får aldrig vara mer än 12 000 kr.
 2. Anställda utan pensionsrätt För den som saknar pensionsrätt i anställning får större premiebelopp dras av mot tjänsteinkomster. Beloppet är maximerat på detta sätt: 12 000 kr plus 35 % av anställningsinkomsten samma år eller året före dock högst 10 prisbasbelopp.Liknande regler används också för arbetsgivare som tecknar pensionsförsäkringar där den anställde är förmånstagare. Anställda kan sänka sin lön mot att arbetsgivaren tecknar en pensionsförsäkring med den anställde som förmånstagare. Se vidare löneväxling (RÅ 2005 ref 15, RÅ 2007 ref 76).
 3. Företagare med näringsverksamhet För näringsidkare med inkomst av näringsverksamhet är avdraget normalt maximerat till summan av följande belopp: 12 000 kr plus 35 % av inkomsten samma år eller året före dock högst 10 prisbasbelopp. Det förekommer att högre avdragsbelopp godtas enligt sk »köpa-ikapp-regler« som används då kompensation ska ges för eftersatta pensionsavsättningar.På premieavdrag som görs under näringsverksamhet tas särskild löneskatt ut på 24,26 %. Denna löneskatt får dras av i deklarationen.Den som har både inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet får själv välja om de 12 000 kronorna ska dras av som allmänt avdrag eller mot inkomst av näringsverksamhet.

  För ägare av fåmansbolag är det nästan alltid bättre med direktpension än pensionsförsäkring. Se direktpension.

 4. Tjänstepension med pensionsförsäkringArbetsgivaren har rätt att betala och dra av individuell pensionsförsäkringspremie för den anställde utöver vad den anställde har rätt att dra av och utöver företagets premie för avtalspensionen.En sådan tjänstepensionsförsäkring kan ägas av såväl arbetsgivare som anställd och den kan också överlåtas på den anställde. Arbetsgivaren ska i båda fallen betala premien. Kravet för att få flytta försäkringen till den anställde är att anställningsförhållandena har ändrats.

Det maximala avdraget för denna tjänstepension kan beräknas efter en av dessa två regler:

Huvudregeln

Den avdragsgilla premien får då högst vara 35 % av den pensionsgrundande lönen, dock högst tio basbelopp. Regeln kan användas även vid avsättning till pensionsstiftelser och skuld föring på konto under rubriken avsatt till pensioner. Kostnader för samtliga försäkringsmoment ska rymmas inom det avdragsgilla beloppet.

Kompletteringsregeln

När arbetsgivaren vill betala in ett stort engångsbelopp till en anställd som t ex ska pensioneras i förtid blir det högsta tillåtna beloppet oftast högre om beräkningar görs med denna regel. Gränserna är då följande vid en ålderspension mellan 55 och 65 år: 80 % av årslön upp till 7,5 prisbasbelopp, 70 % för lön mellan 7,5 och 20 prisbasbelopp samt 40 % för lön mellan 20 och 30 prisbasbelopp.

För pension från 65 år är gränserna följande:

20 % av årslön upp till 7,5 prisbasbelopp, 70 % för lön mellan 7,5 och 20 prisbasbelopp samt 40 % för lön mellan 20 och 30 prisbasbelopp.

Beräkningen är också beroende av antalet år i förvärvsarbete och antalet arbetsår fram till pension. Ju längre tjänstetid och arbetsår fram till pensionering desto större avsättning kan göras. För en höginkomsttagare med många arbetsår bakom sig som ska pensioneras om exempelvis fem år kan det inbetalda beloppet bli så stort att det överstiger en årslön. Dessa rättsfall visar hur reglerna tolkats:

§ Kompletteringsregeln,RÅ 2004 ref 127,styrelseordförande, RÅ 2005 ref 68, RÅ 2009 not. 111

Läs under löneväxling hur anställda kan byta ut lön mot att arbetsgivaren betalar in en extra pensionsförsäkringspremie.

Tre varianter Det finns tre olika typer av avdragsgillt pensionssparande, som i princip har samma skatteregler:

 1. Traditionell pensionsförsäkring Livbolaget beslutar då hur pengarna ska placeras och en viss garanterad återbäring ges, oftast 2–3 % per år. Dessa drivs i regel i ett ömsesidigt bolag, vilket betyder att överskott betalas tillbaka till försäkringstagarna. Handelsbanken Liv, och SPP Liv, har dock omvandlats till ett vinstutdelande bolag. Försäkringsbolaget skjuter till pengar när avkastningen inte når upp till garantin och tar en del av överskottet under goda år. Risken, men också uppgångschansen, är därför lägre i vinstutdelande bolag än i ömsesidiga.
 2. Fondförsäkring (unit-linked försäkring)I en sådan bestämmer försäkringstagarna själva i vilka fonder pengarna ska placeras. Det går att när som helst byta fonder, oftast utan kostnad och alltid utan skattekonsekvenser.
 3. Individuellt pensionssparandet (IPS) Den ger ännu större valfrihet för försäkringstagaren. Insatt kapital kan också flyttas mellan olika bolag och placeras i olika sparformer – t ex fonder, enskilda aktier eller bankkonton. Avgifterna är oftast lägst i denna form. Något försäkringsmoment finns inte i IPS. Se individuellt pensionssparande.

Fondförsäkring – jämfört med traditionell försäkring

 • +  Större valfrihet.
 • +  Byta fonder utan avgift.
 • +  Större chans till stor uppgång.
 • –  Högre risk.
 • –  Kräver mer egen aktivitet.
 • –  Högre avgifter.
 • –  Inga garantier.
 • –  Ej del i upparbetat försäkringskapital.

Råd för pensionsförsäkring

Välj rätt fond

En fördel med fondförsäkring är att den försäkrade när som helst kan flytta sina försäkringspengar mellan olika fonder utan kapitalvinstskatt, men ibland med en avgift.

Det går t ex att enkelt växla mellan att satsa på obligationer och på aktier efter hur man bedömer aktiemarknaden och räntemarknaden vid olika tillfällen. Det gäller dock att försöka undvika småspararens klassiska misstag att gå in i en uppåtgående marknad för sent och gå ur när kurserna ligger i botten. För att undvika att fondens värde ligger i botten när man vid pensionering tar ut pengarna kan man åren innan man ska gå ur byta från aktiefond till kort räntefond när man tror att aktiekurserna ligger på topp.

Undvik dyra tillval

Till pensionsförsäkringar hör oftast även exempelvis efterlevandeoch återbetalningsskydd. Begär specifikation och förklaringar till dessa tillval och fråga efter andra alternativ, exempelvis separata försäkringslösningar i Sverige eller utomlands. På så sätt kan pensionen bli bättre och med samma risk.

Pension bättre än tantiem

För nyckelpersoner med hög lön som har möjlighet att få tantiem kan det vara bättre att i stället förhandla sig till en tjänstepension, enligt beskrivningen ovan. Skatteeffekten blir lägre, eftersom arbetsgivaren betalar löneskatt på premien och inte arbetsgivaravgifter. Dessutom kan den årliga avkastningsskatten ge lägre total skatt än om den anställde fått ut ett tantiem som beskattats med hög marginalskatt, placerats i aktier och sedan belastats med kapitalvinstskatt. Se även löneväxling.

Pensionsförsäkring – fördelar och nackdelar

 • +  Bra om din marginalskatt sänks.
 • +  Bra om värdet stiger kraftigt.
 • –  Dåligt om marginalskatten stiger.
 • –  Skatteneutralt vid samma marginalskatt.
 • –  Dåligt vid låg värdestegring.
 • –  Ofta höga avgifter.
 • –  Pengarna låsta till 55 års ålder.

Bra sparform? En av poängerna med pensionsförsäkring är att man betalar och drar av premie när marginalskatten är hög och får ut och beskattar pengarna inklusive avkastningen när marginalskatten är lägre. För den som på 80-talet satsade pengarna när marginalskatten kunde vara 70–80 % och får ut dem nu när marginalskatten är drygt 50 eller 30 % har sparformen varit mycket bra.

Men ofta är nu marginalskatten lika stor när pengarna dras av som när de betalas ut, och då är den viktigaste skattepoängen med pensionsförsäkring borta, med tanke på att avgifter och avkastningsskatt äter upp en stor del av tillväxten varje år.

RÅD

Bra om skatten sänks

För den som har en årsinkomst som nu ger den höga marginalskatten och enbart behöver betala kommunalskatt när pengarna betalas ut, är pensionsförsäkring dock mycket intressant. Det kan exempelvis gälla den som går ned till halvtid eller slutar jobba innan ordinarie pension betalas ut och då tar ut sin privata pensionsförsäkring vid 55–65 års ålder.

Bra vid utlandsboende

För den som är bosatt utomlands, t ex i Frankrike, Malta eller Portugal när pengarna betalas ut kan pensionsförsäkringen bli särskilt lönsam. Enligt nuvarande lagar och praxis beskattar Frankrike ofta inte vissa pensioner som betalas ut till en svensk som är bosatt i Frankrike och i många andra länder är skatteuttaget lågt, exempelvis Malta och Portugal. ATP räknas i avtalet med Frankrike dock inte som sådan pension. Utbetalningen av pensionsförsäkring måste normalt ske under minst en femårsperiod, dock tre år om utbetalning sker mellan 62 års ålder och 65 års ålder (RÅ 2003 ref 20).

Engångspremier bra

Engångspremier har bl a följande fördelar för den som vill ta försäkring utan stort familjeskydd, du binder dig inte för att försäkringsspara i flera år, den som tecknar en flerårig försäkring förlorar mycket på att hoppa av efter några år, du kan byta försäkringsbolag.

Bryt ut efterlevandeskyddet

Den som har en flerårig försäkring med både familjeskydd vid dödsfall och sparmoment kan bryta ut detta efterlevandeskydd och därmed få minskad premie. Det är oftast billigare att lägga efterlevandeskyddet i en renodlad livförsäkring. För en del kan det vara tillräckligt med det efterlevandeskydd som finns i andra försäkringar som t ex gruppliv genom arbetsgivare och fackförening.

Ta premiefritt år

Den som har en löpande försäkring har rätt att ta ett premiefritt år. Det kan vara lämpligt att ta detta under de år då återbäringsräntan eller konsolideringen är låg och då man vill använda pengarna för en tillfällig investering som är bättre än pensionsförsäkring.

Se upp med konsolideringen

När värdet på livbolagets tillgångar är lika stort som bolagets skuld till försäkringstagarna (de framtida pensionsutfästelserna) ska den så kallade konsolideringen ligga kring 100. När tillgångarnas värde är lägre ligger denna siffra under 100.

Se därför upp med livbolag som har låg konsolidering. För den som har försäkringar i flera livbolag och vill börja ta ut pensionspengar, kan det finnas skäl att först göra uttag ur det livbolag som har lägst konsolidering.

Hoppa av pensionsförsäkringen? Detgår normalt inte att hoppa av från en försäkring och ta ut pengarna innan försäkringstagaren fyllt 55 år. Det krävs »synnerliga skäl« för att man ska få göra det. För att pengar ska betalas ut räcker det inte med hot om konkurs eller vräkning. Sjukdom anses normalt heller inte som tillräckligt skäl.

§ Godkänt återköp nekat, RÅ2010 ref18, godtas om synnerliga skäl, RÅ 2010 ref 89, återköp nekat, KRS 5482- 10, 2010-12-02.

Den som slutar en löpande försäkring dessförinnan får normalt ett s k fribrev på ett belopp som är betydligt lägre än om premien betalats under hela försäkringsperioden. Beloppet på fribrevet växer med återbäringsräntan tills pengarna tas ut.

Ofta är det ekonomiskt ofördelaktigt att begära fribrev. Detta gäller särskilt traditionella försäkringar med stort efterlevandeskydd, då avgifterna för hela försäkringsperioden tagits ut ur de första årens premie. Modernare försäkringar utan efterlevandeskydd och med avgifter som tas ut proportionellt efter insatt belopp kan däremot avbrytas utan större förluster.

Om återköpsvärdet är mindre än 10 000 kr kan kontanter betalas ut i stället för fribrev.

Flytta över till make

Det går att överlåta pesionsförsäkringen och därmed utfallande pensioner på make eller f d make vid bodelning. Detta innebär att pensionsutbetalningarna flyttas över, men däremot inte skattskyldigheten om det sker under bestående äktenskap.

Utländska bolag, flytträtt Enligt en EU-dom måste en pensionsförsäkring vara tagen i ett försäkringsbolag i det egna landet för att vara avdragsgill (mål nr C-150/04, C-522/04). Sverige har också ändrat reglerna så att avdrag ges även för pensionsförsäkringar som är tagna i andra EU-länder.

Försäkringsgivaren inom hela EES-området ska lämna kontrolluppgifter när pensionspengar betalas ut, även för en försäkring som flyttats från ett svenskt försäkringsbolag till ett utländskt.

Om försäkringsbolaget ändrar försäkringsvillkoren eller bryter mot villkoren i det ursprungliga försäkringsavtalet ska försäkringstagaren eller förmånstagaren beskattas för försäkringens värde. Dessutom räknas värdet upp med 50 %, såvida det inte föreligger synnerliga skäl. Den skattskyldigheten gäller även för den som är begränsat skattskyldig.

Det är möjligt att överföra hela värdet i en pensionsförsäkring till en ny pensionsförsäkring. Den nya försäkringen måste då uppfylla samtliga villkor för pensionsförsäkring enligt de nya reglerna, inklusive villkoret om att det ska lämnas kontrolluppgift.

Överlåtelse eller överföring av försäkringsavtal tecknade före den 2 februari 2007 blev möjligt att flytta utan skattekonsekvenser från och med den 1 januari 2009. Avtalen anses då ha ingåtts vid den tidpunkten och avtalen måste därför kompletteras med de nya villkoren för pensionsförsäkringar.

Trots att flytträtt nu gäller är det ofta krångligt att flytta sin pensionsförsäkring. De flesta bolag godtar flytträtt, dock endast på inbetalningar som har skett efter 2006. Flyttkostnaden betalas ofta av det mottagande bolaget.

Läs mer hos www.konsumenternasforsakringsbyra.se