Löneväxling innebär att en anställd sänker sin kontantlön och i stället får en förmån som arbetsgivaren bekostar, t ex en tjänstebil (se bilförmån) eller att arbetsgivaren betalar en pensionsförsäkring.

Avdragstaket för pensionssparande för privatpersoner är borta, men det finns en annan regel som säger att arbetsgivaren under vissa omständigheter kan göra inbetalningar på en pensionsförsäkring för den anställdes räkning på upp till 35 % av lönen.

löneväxlingDen som vill pensionsspara mer kan därför låta arbetsgivaren betala pensionsförsäkringen mot att lönen sänks. Men det finns både för och nackdelar med en sådan löneväxling. Det fungerar precis som en privat pensionsförsäkring där inkomstskatt betalas på belopp som tas ut och där den anställde är förmånstagare. För att få arbetsgivaren att göra det måste den anställde sänka sin lön. Du byter då en del av din kontanta bruttolön (lön före skatt) mot att arbetsgivaren gör en pensionsinbetalning.

Om löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för arbetsgivaren bör pensionsinbetalningen alltså vara något högre än löneavdraget med hänsyn till att löneskatten blir något lägre.

Om du funderar på att sänka din lön i utbyte mot förstärkt tjänstepension är det viktigt att tänka på att lönesänkningen kan försämra sjuk- och föräldrapenningen, den allmänna pensionen samt eventuell a-kasseersättning. Och det krävs en mycket bra avkastning på den förstärkta pensionen för att den ska kompensera för minskad allmän pension.

Därför lönar sig oftast inte löneväxling om lönen då hamnar under intjänandetaket i den allmänna pensionen. För den som har förmånsbestämd tjänstepension enligt ITP-planen är lönsamheten tveksam även om inkomsten ligger däröver.

En löneväxling måste bestämmas i god tid innan pengarna betalas in till försäkringsbolaget. När lönen är disponibel är det för sent att börja förhandla om att byta lön mot pension.

§ Avlösen av pensionsutfästelse avdragsgill, RÅ 2010 not 23.

Råd för löneväxling

Byt lön mot pension?

Här är för och nackdelar med att byta lön mot pension genom löneväxling:

  • Fördel: Lägre sociala avgifter än för lön och om du vid löneväx- lingen har inkomst över brytpunkten. Det är också ett enkelt sätt att pensionsspara.
  • Nackdel: Kan minska allmän pension, sjukpenning m m, om du har mindre än drygt 30 000 kr i månadslön.

Om månadsinkomsten ligger under brytpunkten eller om du har förmånsbestämd tjänstepension enligt ITP-planen.