Villa med avdrag för förbättringsutgift

Förbättringsutgift för fastigheten eller bostadsrätten kan läggas till anskaffningskostnaden och minskar på så sätt den skattepliktiga kapitalvinsten vid en framtida försäljning. Men endast om utgifterna överstigit 5 000 kr under respektive år. Se vidare privatbostadsfastighet – försäljning och bostadsrätt.

Som förbättringsutgift betecknas följande utgifter:

  • Ny-, till- eller ombyggnad av exempelvis fastighet, bostadsrätt eller inventarium.
  • Avdragsgilla vid beräkningen av kapitalvinsten är förbättrande reparationer och underhåll på fastighet eller bostadsrätt som skett under beskattningsåret eller de närmast föregående fem beskattningsåren och som medfört att den är i ett bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet.

Förbättringsutgifter som är ny-, till- eller ombyggnad av näringsfastigheter läggs normalt på avskrivningsplan och dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Ombyggnader, exempelvis flyttning av väggar, får emellertid dras av på en gång om det behövs för verksamheten. Se värdeminskningsavdrag och näringsfastighet.

husbygge bygga husOm utgifter för förbättrande reparationer och underhåll dragits av i näringsfastighet ska dessa ibland återföras till beskattning i näringsverksamhet när fastigheten säljs. Se näringsfastighet.

Det här förbättringsutgifterna får du inte göra avdrag för

§ Aktiverade kostnader har fått dras av i en näringsfastighet (jfr RÅ 2000 ref 26).

Läs mer om bostad, försäljning och förbättringsutgifter

Så gör du avdrag vid husförsäljning

Checklista när du köper ny bostad

Ansökan om lagfart – gratis mall