Förbättringsutgifter för fastigheten eller bostadsrätten kan man lägga till anskaffningskostnaden och minskar på så sätt den skattepliktiga kapitalvinsten vid en framtida försäljning. Men endast om utgifterna överstigit 5 000 kr under respektive år. Se vidare privatbostadsfastighet – försäljning och bostadsrätt.

Som förbättringsutgifter betecknar man följande utgifter:

  • Villa med avdrag för förbättringsutgiftNy-, till- eller ombyggnad av exempelvis fastighet, bostadsrätt eller inventarium.
  • Avdragsgilla vid beräkningen av kapitalvinsten är förbättrande reparationer och underhåll på fastighet eller bostadsrätt som skett under beskattningsåret eller de närmast föregående fem beskattningsåren och som medfört att den är i ett bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet.

Förbättringsutgifter som är ny-, till- eller ombyggnad av näringsfastigheter lägger man normalt på avskrivningsplan och man drar av genom årliga värdeminskningsavdrag. Ombyggnader, exempelvis flyttning av väggar, får man emellertid dra av på en gång om man behöver det för verksamheten. Se värdeminskningsavdrag och näringsfastighet.

husbygge bygga hus förbättringsutgifter Om utgifter för förbättrande reparationer och underhåll dragits av i näringsfastighet ska dessa ibland återföras till beskattning i näringsverksamhet när fastigheten säljs. Se näringsfastighet.

Det här förbättringsutgifterna får du inte göra avdrag för

§ Aktiverade kostnader har fått dras av i en näringsfastighet (jfr RÅ 2000 ref 26).

Allt om avdrag och skatt för bostad och försäljning

Här kan du läsa mer om vilka avdrag som gäller vid försäljning av fastigheter och vad du ska tänka på när det gäller förbättringsutgifter.

Så gör du avdrag vid husförsäljning

Checklista när du köper ny bostad

Ansökan om lagfart – gratis mall