En fastighet är antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. Fastighet som inte är privatbostadsfastighet är därför näringsfastighet. Läs om gränsdragningen under privatbostadsfastighet.

näringsfastighet fabrikTill näringsfastighet räknas exempelvis jordbruk, hyreshus, industrifastigheter samt också småhus som hyrs ut eller används för näringsverksamhet. En bostad som används i enskild näringsverksamhet kallas här näringsbostadsrätt.

Inkomstbeskattning Näringsfastighet beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Hyran tas då upp som inkomst och samtliga kostnader för fastigheten dras av, även värdeminskning.

överskott beskattas enligt den vanliga skatteskalan. Dessutom blir det löneskatt (passiv näringsverksamhet) eller egenavgifter (aktiv näringsverksamhet).

Om ägaren även har annan näringsverksamhet kommer fastigheten därigenom att ingå i en gemensam näringsverksamhet. Underskott på fastigheten kvittas då mot den övriga verksamheten och nettot redovisas som näringsverksamhet. Underskott kan dock sparas och kvittas mot överskott av fastigheten ett senare år. Se även underskottsavdrag.

Råd för näringsfastighet

Dela betalningsansvaret
Om en näringsfastighet ger ett underskott, som inte kan utnyttjas, kan två makar se till så att bara den ena maken står som ägare till fastigheten. Båda är däremot betalningsansvariga för fastighetslånen. Maken som inte äger fastigheten kan sedan betala den del av låneräntan som inte täcker upp intäkterna för fastigheten – och får därmed dra av denna del av räntan i inkomstslaget kapital.