Värdeminskningsavdrag – Privatpersoner

Avdragen under »inkomst av tjänst« sker normalt enligt kontantprincipen – man drar av för de omkostnader man haft under inkomståret. I undantagsfall och för dyrbarare inventarier kan utgiften delas upp på ett visst antal år och dras sedan av med lika stort belopp per år. Men det är inte heller säkert att värdeminskningsavdrag alltid godtas för kapitalvaror – trots att det som köpts är nödvändigt för tjänsten. Musikinstrument kan t ex vara av sådan kvalitet att de snarare ökar än minskar i värde. Läs mer om avdrag för musikinstrument för musiker.

Värdeminskningsavdrag – Företag

Inventarier som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp får dras av direkt, som också gäller för inventarier. Exempelvis vissa datautrustning, oavsett pris, om den ekonomiska livslängden kan anses vara högst tre år:

datorutrustning Värdeminskningsavdrag§ Datorutrustning, RÅ 1995 ref 96, RÅ 2004 ref 81, RÅ 1993 ref 92.

För andra inventarier och för byggnader (anläggningstillgångar) får företag göra årliga värdeminskningsavdrag enligt två olika metoder. Reglerna gäller också fastighetstillbehör, byggnads- och markinventarier, samt immateriella tillgångar som patent- och hyresrätter och goodwill.

Räkenskapsenlig avskrivning

Enligt huvudregeln är avskrivningen högst 30 % av anskaffningsutgiften, oavsett hur lång tid företaget ägt inventarierna under räkenskapsåret. Inventarierna skrivs av med 30 % av följande belopp:

Det ingående värdet från föregående år plus inköp under året som fortfarande finns kvar vid årets slut, minus försäljningar under året av tillgångar som fanns vid ingången av året.

Om inventarier har sålts under året får försäljningssumman skrivas av i sin helhet mot det kvarstående värdet. Inventarier som både köpts och sålts under samma år påverkar inte avskrivningen. Vinsten är skattepliktig och förlusten avdragsgill.

Råd för värdeminskningsavdrag

Köp i slutet av året

Om inventarier köps i slutet av räkenskapsåret blir det avdrag med 30 % av anskaffningsutgiften. Trots att inventarierna bara ägts under en liten del av året. Detta kan utnyttjas för att minska den skattepliktiga vinsten.
Exempel: En näringsidkare som bedriver taxirörelse kan köpa en ny bil i december, samtidigt som han behåller den gamla taxibilen till januari följande år. För inköpsåret får han då göra fulla värdeminskningsavdrag för två bilar. Om en av bilarna säljs får hela ersättningen dras av mot det kvarvarande värdet av inventarierna.

Det finns också en alternativregel för räkenskapsenlig avskrivning, som säger att avskrivning med 20 % per år under fem år alltid får göras. Inventarier kan därför skattemässigt alltid skrivas av i sin helhet på fem år.

Restvärdemetoden

Avdraget är 25% per år och beräknas på samma sätt som enligt huvudregeln för räkenskapsenlig avskrivning. Restvärdemetoden kräver normalt inte överensstämmelse mellan bokföringen och skattemässigt restvärde.

Dessa rättsfall visar vad som kan skrivas av direkt eller som värdeminskningsavdrag:

§ Rättigheter, RÅ 1993 ref 86, äganderättsförbehåll, RÅ 1968 ref 54, lösöreköp, RÅ 1956 ref 5, kostnader för elinstallations- och ventilationsarbeten, transport. RÅ 1995 not 195, utrangeringsavdrag, RÅ 2011 ref 72, SKV 131 629054-12/111, det utvidgade reparationsavdraget, HFD 2012 ref 15.

Byggnader

Procentsatserna nedan ska användas om byggnaden används till minst tre fjärdedelar för sitt huvudändamål. Annars ska procentsatsen justeras efter den faktiska användningen.

RÅD

Avdragsgilla tavlor

Tavlor och andra konstverk kan gå att dra av för ett företag om de anses vara inte en investering utan snarast för att inreda eller utsmycka lokalerna. Rätten till avdrag ökar om tavlor inköps vid olika tillfällen och för mindre belopp. Att konstverken gjorts av ännu ej erkända konstnärer ökar avdragsmöjligheten.

Ett företag som köpte drygt 200 litografier av erkända konstnärer för sammanlagt 200 000 kr ansågs däremot som en värdebeständig investering och fick inte dras av (RÅ 1991:113).

Här hittar du fler avdrag för privatpersoner och företag.