Reglerna om näringsbetingade andelar och aktier syftar till att ett bolag inte ska bli beskattad i flera led för utdelning och kapitalvinst på aktieinnehav inom bolagssektorn. I gengäld är inte förluster på sådana aktier avdragsgilla. Näringsbetingade andelar och aktier kan bara ägas av företag, aktiebolag (utom investmentföretag), ekonomiska föreningar, obegränsat skattepliktiga svenska stiftelser och ideella föreningar.
Som näringsbetingade andelar och aktier räknas onoterade aktier och även marknadsnoterade aktier, om ägandet motsvarar minst 10 % och om de ägts minst ett år. Om ägandet är organisatoriskt kan aktierna vara näringsbetingade även om innehavet är mindre än 10 %. RÅ 2008 ref 67, RÅ 2005 ref 48, SRN 2010-10-15, dnr 144-09/D.

§ § Krav på att aktierna också ägs vid utdelningstillfället, HFD 2012 not 32, paketering av fastigheter godtas, HFD 2012 not 34. Hur paketering av fastighet kan se ut framgår av Skatterättsnämndens besked, 12 december 2011, dnr 104-11/D och HFD 2013-06-13, mål nr 806-13.

Se underprisöverlåtelse.

Icke näringsbetingade andelar och aktier (kapitalplaceringsaktier) Kapitalvinster, och även utdelningar på sådana aktier, är skattepliktiga. Förlusterna är i gengäld avdragsgilla, dock bara mot kapitalvinster. Förlusterna får sparas till senare om dessa inte kan utnyttjas samma år.

Lageraktier Aktier räknas som lagertillgångar exempelvis om det rör sig om handel med värde- papper eller när aktierna utgör substitut för lager- tillgångar, exempelvis ett byggföretags aktier i ett fastighetsbolag. Utdelningen på sådana aktier är alltid skattepliktig. Vinster och förluster är skattepliktiga respektive avdragsgilla fullt ut i närings- verksamhet.

Råd näringsbetingade andelar

Gör vinsterna på börsaktierna skattefria

Kravet för skattefrihet för ett innehav av börsaktier är minst 10 % och att de innehafts minst ett år. Ägare kan exempelvis gå samman i ett bolag som för värvar minst så stor andel av ett börsnoterat bolag att det blir skattefria utdelningar och vinster. Aktierna i det gemensamma bolaget kan säljas skattefritt om även dessa aktier ägs av ett bolag. Om aktierna ägs av privat- personer är skattesatsen 30 % och 25 %, som är den normala skattesatsen för onoterade bolag.

näringsbetingade andelar
Financial Times Börs

Definitionen av näringsbetingade andelar

Är aktierna näringsbetingade?

Ja, om aktierna är …
… onoterade

eller …
… marknadsnoterade och representerar minst 10 % och dessutom har ägts minst ett år

eller…
… organisatoriskt betingade.

Men inte om aktierna är …
… omsättningstillgångar, sk lageraktier

Se lagtext för näringsbetingade aktier/andelar