Här kan du ladda ner en gratis mall för anställningsavtal med exempel. Avtalet är förifyllt och kan anpassas för att passa ditt behov. Kopiera texten och lägg in i ditt ordbehandlingsprogram för att redigera eller skapa en PDF för att skriva ut. Se även vår checklista för anställningsintervju för arbetsgivaren.

Anställningsavtal

Mellan A-tion AB, organisationsnummer ………., (nedan kallat Bolaget) och C-son, personnummer …………., (nedan kallad C-son) har denna dag följande anställningsavtal träffats att gälla från och med den 3 mars 20xx och tillsvidare.

Anställningsavtalets innehåll delas upp i följande områden:

  • A. Allmänna bestämmelser Enligt nedanstående § 1 – 15
  • B. Uppsägning Enligt bilaga 1
  • C. Options- och aktieköpsavtal Enligt bilaga 2
anställningsavtal för VD

§ 1 Befattning och tillträde

C-son ska vara anställd som verkställande direktör i Bolaget med placering i Stockholm. Parterna är överens om att anställningen börjar den 3 mars och att C-son tillträder som vd den 17 mars 20xx.

§ 2 Anställningsform

Anställningen enligt § 1 ovan gäller tillsvidare med i detta anställningsavtal, inklusive i bilaga 1 och 2, angivna villkor. Bolaget och C-son är överens om att han tillhör frikretsen.

§ 3 Bisysslor

C-son ska ägna hela sin arbetstid åt Bolaget och får generellt sett inte engagera sig i någon annan verksamhet vid sidan av sin tjänst utan medgivande från moderbolagets styrelse. Bolaget är dock välvilligt inställd till enstaka styrelseengagemang i externa bo-lag med reservation för själva ordförandeposten. Bolaget är medveten om att C-son redan har ett par uppdrag som inte anses vara till men för Bolaget.

§ 4 Lön


C-son får fast lön med 70 000 kronor per månad i 20xx års lönenivå. Därefter sker lönerevision årsvis den 1 januari varje år. Lönen utbetalas förskottsvis för innevarande månad, eventuella avdrag regleras påföljande månad. I lönen ingår kompensation för övertidsarbete och restid.

§ 5 Diskretion

C-son har att vid alla tillfällen noga bevaka och tillvarata Bolagets intressen. C-son är därvid skyldig att iakttaga tystnadsplikt rörande allt som rör Bolagets verksamhet och affärshemligheter. Ett brott mot tystnadsplikten ses som ett allvarligt åsidosättande av anställningsavtalet och berättigar Bolaget att häva detsamma.

Då C-son frånträder sin anställning, oavsett anledning, är C-son förpliktigad att genast till Bolaget överlämna allt Bolagets material som han har i sin besittning.

§ 6 Styrelsearvoden

För av Styrelseordförande i Bolaget medgivna åtaganden som styrelseledamot äger C-son rätt att uppbära arvode enligt respektive styrelses/stämmas bestämmelser. C-son svarar själv för beskattning av sådana styrelsearvoden.

§ 7 Semester

C-son äger rätt till 30 dagars betald semester enligt tjänstemannavillkoren.

§ 8 Pensionsförsäkring

Bolaget ska, från och med tillträdesdagen och så länge anställningen består, betala försäkringspremier med belopp motsvarande 4,5 % upp till 7,5 bb samt 30 % däröver av C-son aktuella fasta lön. C-son pensionsålder i befattningen är 65 år.

C-son äger rätt att välja försäkringsbolag och försäkringsform. C-son avgör därmed självständigt hur pensionskapitalet ska förvaltas, med traditionell och/eller fondförsäkring. Dessutom avgör C-son hur efterlevandeskyddet ska utformas med hänsyn tagen till behov och egen familjesituation.

Bolaget enda åtagande är att betala avtalade premier.

§ 9 Premiebefrielseförsäkring

Försäkring ska vara försedd med så kallad premiebefrielseförsäkring. Under förutsättning att försäkringen medger sådan, innebär det att bolaget blir fri från att erlägga premie efter att C-son varit sjuk under en sammanhängande period av minst 90 dagar.

En förutsättning är att försäkringsgivaren medger premiebefrielseförsäkring.

§ 10 Sjukförsäkring

Bolaget ska, utöver för vad som sägs om premiebetalningsskyldighet ovan, teckna sjukförsäkring som efter 90 dagars sjukdom ger C-son sjukförmåner motsvarande ITP.

En förutsättning är att försäkringsgivaren medger försäkring.

Beviljas försäkring mot premietillägg på grund av försäkringsbolagets regler om hälsoprövning, ansvarar bolaget endast för premier exklusive tillägg.

§ 11 Sjuklön

Vid sjukdom innan dag 90 utgår en lagstadgad ersättning mellan dag 2 till dag 14 på 80 % av lön samt 90 % av lön (inkl ersättning från försäkringskassan) mellan dag 15 och dag 90.

Vid långvarig sjukdom ska C-son utan uppsägningstid frånträda sin tjänst i samband med att beslut om förtidspension enligt lag om allmän försäkring föreligger.

§ 12 Sjukvårdsförsäkring

Bolaget tillhandahåller en sjukvårdsförsäkring för C-son i av Bolaget anvisat försäkringsbolag. Beviljas försäkring mot premietillägg på grund av försäkringsbolagets regler om hälsoprövning, ansvarar bolaget endast för premier exklusive tillägg.

§ 13 Ansvarsförsäkring

Bolaget har en s.k. VD – och styrelseansvarsförsäkring.

§ 14 Tjänsteresor

Bolaget ersätter C-son för tjänsteresor styrkta genom verifikationer och körjournaler.

§ 15 Representation

Bolaget ersätter C-son för kostnader för representation med belopp som svarar mot havda och skäliga kostnader enligt Bolagets representationspolicy.

__________________________________

Detta anställningsavtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Stockholm den 9 januari 20xx

A-tion AB

_____________________ ______________________

B-son C-son

Anställningsavtal bilaga 1

Uppsägning

Part kan bringa anställningen att upphöra 6 månader efter den dag motparten skriftligen meddelats uppsägningen.

Vid uppsägning från endera parten äger Bolaget rätt att skilja C-son från befattningen med omedelbar verkan.

Sker uppsägningen från Bolagets sida äger C-son rätt till oförändrade anställningsvillkor under uppsägningstiden, dessutom utgår ett avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner med månadsvis utbetalning som är föremål för avräkning av inkomst, som C-son uppbär i annan anställning. Anställningsförmåner såsom semesterlön, pensionsförsäkringar mm utgår inte för avgångsvederlaget.

C-son kan bringa anställningen att upphöra på samma villkor som ovan i händelse av att mer än 50 procent av aktierna i Bolaget över-låts till person som inte tidigare – direkt eller indirekt – varit aktieägare, denna rätt för C-son förfaller 6 månader efter den nye ägarens tillträde. C-son är förpliktigade att i god anda diskutera med de nye ägarna om Bolagets framtida inriktning och egna anställningsvillkor.

Om C-son blir sjuk eller arbetsoförmögen under uppsägningstiden, ska Bolaget underrättas härom.

Anställningsavtal bilaga 2

Aktieköpoptionsavtal

C-son förvärvar från AAAAA AB (AAAAA ) två optioner (”Option 1” och ”Option 2”) att av AAAAA förvärva aktier i Bolaget.

Antal aktier som optionerna omfattar

Option 1 berättigar till köp av högst 5 procent av samtliga per dagen för köpet utestående aktier för en total köpeskilling om 1 200 000 kronor, motsvarande en total värdering av Bolaget på 24 MSEK.

Option 2 berättigar till köp av högst 3,5 procent av samtliga per dagen för köpet utestående aktier för en total köpeskilling om 1 750 000 kronor, motsvarande en total värdering av Bolaget på 50 MSEK.

Optionslikvid

För dessa optioner skall C-son erlägga en likvid beräknad av Swedbank Företagsförmedling eller av person de anvisar i enlighet med Black & Scholes modellen.

Optionslikviden skall vara erlagd inom 10 dagar efter det att denna beräkning är utförd.

Omräkning

Sker nyemission, utdelning eller liknande under löptiden skall omräkning av köpeskillingen, liksom av det antal aktier som optionerna berättigar till köp av, ske enligt den praxis som i tillämpliga delar tillämpas för teckningsoptioner.

Köp av aktier

Option 1 berättigar till köp av aktier den 31 augusti 20xx, medan Option 2 berättigar till köp den 31 december 2012.

Har köp av aktier inte skett vid respektive angiven tidpunkt upphör respektive option att gälla.

Köp av aktier sker genom att C-son erlägger betalning för det antal aktier som köpet avser. Betalning skall ske till ett av AAAAA anvisat bankkonto.

AAAAA lämnar inga garantier beträffande Bolagets verksamhet, resultat eller ställning.

Mer om anställningsavtal och anställningsformer

Löner och lönestatistik för alla Sveriges yrken

Anställningsformer – Tillsvidare eller tidsbegränsad

Ledarna

Checklista inför anställningsintervjun