Handelsbolagets inkomster beskattas hos delägarna och inte av bolaget självt, däremot ska handelsbolag redovisa och betala mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. Bolaget kan träffa egna avtal, som dock delägarna också får ansvara om det inte begränsas för vissa delägare genom ett avtal. Bolaget kallas då kommanditbolag, i vilket en delägare måste alltid vara fullt ut ansvarig, som kallas komplementär. Som komplementär kan man sätta in ett aktiebolag och på så sätt begränsa ägarnas personliga ansvar.

§ Utdelning via handelsbolag, RÅ 1985 1:72, RÅ 1974 A 737.

Skatteregler för handelsbolag

Skattereglerna för delägarna är beroende på om det är privatpersoner eller bolag. För privatpersoner är inkomst av näringsverksamhet, som om verksamheten hade drivits som enskild firma, med undantag för försäljning av fastighet eller bostadsrätt då gäller i stället inkomstslaget kapital Delägarna kan skjuta på skatten genom att utnyttja reglerna om periodiseringsfond och expansionsfond. Delägarens underskott kan inte utnyttjas mot delägarens övriga inkomster, exempelvis tjänst eller kapital, utan får skjutas till påföljande år.

handelsbolag, affärskvinna, dator, företagare

Om handelsbolaget har gjort aktieaffärer ska vinster redovisas som inkomst av näringsverksamhet antingen det är noterade eller onoterade aktier eller näringsbetingade. En aktieförlust, noterade eller onoterade aktier, får dras av i sin helhet mot aktievinster och i annat fall får 70 % av förlusten dras av mot handelsbolagets övriga inkomster. Aktieförlust på näringsbetingade aktier är inte avdragsgill.

Om handelsbolaget avyttrar en fastighet eller bostadsrätt som är kapitaltillgång ska delägarna i handelsbolag som är fysiska personer, räkna av verksamhetens underskott från eventuell kapitalvinst på avyttringen. Handelsbolagsandelar kan vara näringsbetingade på samma sätt som aktier, vilket innebär skattefri kapitalvinst och icke avdragsgill kapitalförlust för den ägare som kan äga näringsbetingade andelar, exempelvis aktiebolag. Om handelsbolaget ägs av privatpersoner och bolaget äger aktier som skulle ha varit kvalificerade om de ägts direkt ska försäljning av andel i handelsbolaget behandlas som om aktierna hade ägts direkt. Se fåmansföretag 3:12-reglerna. Vidare kan handelsbolag inte vara part i underprisöverlåtelse. Se privatbostadsfastighet – försäljning.

VARNING

Fullt pris gäller för handelsbolag

Det är inte ovanligt att verksamheter behöver omorganiseras av annat än skatteskäl. Vanligtvis flyttas tillgångar för bokfört värde även om marknadsvärdet är väsentligt högre. Se underprisöverlåtelse. På så sätt blir det ingen skatt vid överföringen. Handelsbolag är undantaget från den möjligheten varför det kan bli skattekonsekvenser vid ombildningar till exempelvis aktiebolag. Är priset sätts lägre än marknadsvärdet blir det skatt även det inte blir någon vinst i bokföringen. Se uttagsbeskattning. Däremot blir det inte någon extra moms på skillnadsbeloppet. Ett alternativ är att överlåta andelarna i handelsbolaget till aktiebolaget och successivt flytta verksamheten till aktiebolaget.

Räntefördelning

Räntefördelning innebär att en del av bolagets inkomst beskattas i inkomstslaget kapital med 30 % skatt och beräknas på respektive delägares justerade anskaffningsutgift på andelen, om den är större än 50 000 kr. Är underlaget negativt ska istället ett belopp läggas till som inkomst av kapital, då detta ses som ett lån till företaget. Se vidare räntefördelning.

Periodiseringsfond

Av den del som beskattas som näringsverksamhet får 30 % sättas av till periodiseringsfond. Det blir inte något särskilt tillägg till skillnad från vad som gäller för aktiebolag.

Expansionsfond

Expansionsfond är vad delägaren får av inkomsten sätts av och sparas i verksamheten, som också kan övertas av ny ägare vid gåva, bodelning, arv eller testamente samt vid byte av företagsform.

Underskottsavdrag

Underskottsavdrag i näringsverksamhet kan i vissa fall kvittas mot inkomst av tjänst. Se kvittning. Den rätten gäller inte för delägare i handelsbolag, som i stället får spara underskottet och kvitta mot överskott ett senare år. Kvittning får heller inte ske mellan olika handelsbolag varför en person som är delägare i två handelsbolag inte kan kvitta underskott i ett handelsbolag mot överskott i ett annat. Om handelsbolaget avyttrar en tillgång till bolag under gemensam ledning kan eventuell kapitalförlust utnyttjas först då tillgången lämnar ägargemenskapen.

Råd för handelsbolag

Slå ihop handelsbolagen

Om du driver verksamhet i två handelsbolag, där något av bolagen gör förlust, bör du lägga över verksamheterna i ett och samma bolag, eftersom underskott i den ena inte går att kvitta mot överskott i det andra.

Aktiebolag som delägare

Ett handelsbolag, som ska ha minst två delägare, kan dock ägas av bara en privatperson – dels direkt och dels indirekt via eget aktiebolag. Om ett aktiebolag är den ene ägaren kan vinsten genom bolagsavtalet beskattas i aktiebolaget. Vid räkenskapsårets slut överförs då handelsbolagets vinst till aktiebolaget. Aktiebolag och andra juridiska personer kan i princip kvitta underskott från handelsbolaget mot bolagets övriga inkomster, dock bara om avdraget motsvarar vad delägaren tillskjutit eller vad delägaren förbundit sig att skjuta till.

Reglerna om skattefria kapitalvinster på andelsförsäljningar gäller nu också för andelar i handelsbolag. Säljaren kan då vara ett aktiebolag.
I gengäld medges inte avdrag för kapitalförluster på andelar.

Om handelsbolaget äger aktier eller andelar som skulle ha varit näringsbetingade för ägaren i handelsbolaget, exempelvis ett aktiebolag, är vinsterna skattefria och förlusterna inte avdragsgilla på samma sätt som om andelarna hade ägts direkt.

Tillskapade förluster på handelsbolagets tillgångar får inte dras av. Det går ej heller att undvika skatteeffekter genom att avyttra tillgångar till underpris.

Fler råd

Överlåt andelen, inte fastigheten

Även förlust på fastighets- och bostadsrättsförsäljning i handelsbolag kan kvittas mot aktiebolagets inkomster, men bara med 63 % av förlusten. Om en fastighet eller bostadsrätt ägs direkt av aktiebolaget får förlusten dras av i sin helhet. Det kan därför i sådant fall vara bättre att vid en försäljning med förlust överlåta handelsbolagets andelar än att sälja på vanligt sätt. Då blir det heller inte någon stämpelskatt.

Deklarationstidpunkt, beskattningsår

Handelsbolagets resultat ska redovisas i ägarnas deklaration. Reglerna har ändrats fr o m 2013 som har betydelse då delägare, vanligtvis ett aktiebolag, har brutet räkenskapsår. Om aktiebolaget har brutet räkenskapsår ska resultatandel tas upp för det beskattningsår som avslutas närmast efter handelsbolagets räkenskapsår. Se Skv 131 608834-13/111.

Råd för handelsbolag

Så kvittas underskott

Ett sätt att flytta över vinster från handelsbolag till aktiebolag, som har ett underskott, är att sälja andelarna till aktiebolaget under det år som aktiebolaget redovisar underskottet. Det finns inte några särskilda spärregler mot sådana överlåtelser.

Aktier i handelsbolag Som inkomst av näringsverksamhet i handelsbolag räknas försäljning av aktier. Förlust på sådana tillgångar ska därför redovisas som underskott i näringsverksamhet. Sådana förluster kan därför kvittas mot övriga inkomster i handelsbolaget, dock med
70 % av förlusten. Förluster på näringsbetingade aktier är dock inte avdragsgilla till någon del.

Se dock ovan om att aktievinster för aktiebolag kan vara skattefria. För privatpersoner är handelsbolagets aktieaffärer alltid inkomst av näringsverksamhet.

Med 58 procents marginalskatt och egenavgifter blir det för privatpersoner högre skatt på aktievinster i handelsbolag jämfört med egna kapitalvinster som beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital. Att äga vinstaktier via handelsbolag är därför oförmånligt.

Råd för handelsbolag

Aktieaffärer i handelsbolag

Andelar i handelsbolag kan vara näringsbetingade för aktiebolag. Detta innebär att vinsten vid en andelsförsäljning är skattefri för aktiebolag. Genom att låta handelsbolaget ta hand om aktieaffärerna kan aktiebolaget sälja andelarna i handelsbolaget skattefritt till ett annat aktiebolag, exempelvis någon som har förluster att utnyttja eller någon som inte skattar för vinsterna. Se dock skalbolag.

Hyreshus i handelsbolag

Reglerna för att köpa och äga en hyresfastighet (näringsfastighet) genom ett handelsbolag är i stort sett likadana som om fastigheten ägs direkt. Men det kan ge vissa fördelar vid försäljning. Om handelsbolaget enda tillgång är en fastighet kan handelsbolagets andelar nämligen säljas med 30 procents skatt. Detta kan bli en lägre beskattning än för en privatperson som säljer en näringsfastighet.

Ytterligare en fördel med att äga en fastighet i ett handelsbolag är att man kan slippa stämpelskatt. Att överlåta andelar i ett handelsbolag som äger en fastighet medför nämligen ingen stämpelskatt.

Att sälja en fastighet till eget handelsbolag kan ske till så lågt värde att det inte blir någon skattepliktig vinst. Vinsten har då i praktiken flyttats till värdet av andelarna i handelsbolaget.

Fördelning av resultat

Resultatet i ett handels-eller kommanditbolag fördelas mellan ägarna utifrån bolagsavtalet, såvida det inte framstår som orimligt och väsentligen betingat av skatteskäl. Vid intressegemenskap, t ex släktskap, mellan delägarna kan det krävas att fördelningen ska ske efter respektive ägares tillskott av kapital eller arbetsinsats.

§ Vinstfördelning, RÅ 1970 not 105, 579, RÅ 1995 ref 35, RÅ 1995 not 8, RÅ 2002 ref 115, RÅ 1997 not 126 RÅ 1957 not 2409, RÅ 1963 not 1503, RÅ 2001 ref 60, förvärv i slutet av året, RÅ 1995 ref 33, återföring av reserver, RÅ 1988 ref 119, RÅ 1997 ref 70, ränteavdrag, RÅ 1964 fi 59.

Stoppregel vid försäljning av andelar

Vid försäljning av andelar i ett handelsbolag beskattas vinsten normalt med 30 procentig kapitalskatt. Om andelarna i ett handelsbolag avyttras kommer köparen att överta resultatet, även för tiden före avyttringen, exempelvis om överlåtelsen sker under löpande räkenskapsår. Se beskattningsår.

Det finns dock en stoppregel som för privatpersoner som överlåter andelar i handelsbolag under löpande räkenskapsår. I så fall beskattas säljaren för överskottet för tiden före överlåtelsen.

Råd för handelsbolag

Jordbruk i handelsbolag

Stoppregeln om att andelsförsäljningen beskattas som näringsverksamhet gäller inte om det är fråga om passiv näringsverksamhet i handelsbolag. Den som har ett handelsbolag med ett lönsamt jordbruk, en fastighet eller ett företag som förvaltas och drivs av någon utomstående får då bara 30 % skatt på vinsten vid en försäljning.

Bli passiv före försäljning

Den som har en lönsam verksamhet i ett handelsbolag kan övergå till att själv bli passiv och förlägga sina aktiviteter till ett annat bolag. Då verksamheten i bolaget är passiv kan försäljning ske med en skatt på bara 30 %. Det räcker att verksamheten räknas som passiv under försäljningsåret. Ingen närstående får då heller vara aktiv i bolaget.

Sälj andelarna skattefritt

Ett sätt att ändra på ägandet i ett handelsbolag är att förändra insatskapitalet. Den av två delägare i ett handelsbolag som vill minska sin andel till förmån för den andre delägaren, kan göra ett kapitaluttag medan den andre delägaren gör ett motsvarande kapitaltillskott. Båda kommer att vara kvar som delägare men de kan sinsemellan i bolagsavtalet föreskriva vad som ska gälla med bolagets inkomster och vid upplösning av bolaget. På det sättet kan de skjuta på skatten som det skulle ha blivit vid en ren andelsförsäljning.

Försäljning via underskottsbolag

Stoppregeln tar sikte på överskott under året som uppstått för överlåtelsen av andelarna. Om överskottet uppkommer genom försäljning av exempelvis rörelse eller en fastighet, bör därför andelarna säljs först varefter köparen, som kan vara ett underskottsbolag, får ansvara för utförsäljningen av handelsbolagets tillgångar.

Fåmansägda handelsbolag Fåmansägda handelsbolag definieras i princip på samma sätt som fåmansföretag och reglerna för lön till medhjälpande make och barn är desamma.

VARNING!

Se upp med fallgroparna!

  • Aktieförluster i handelsbolag måste i regel kvoteras, dvs avdrag medges med 70 % av förlusten även om förlusten kunnat dras av helt om aktien direkt.
  • Handelsbolag kan inte vara part i underprisöverlåtelse, dvs försäljning beskattas som om försäljning gjorts till marknadsvärde oavsett om det faktiska priset är lägre.
  • Förlust vid försäljning till närstående medges först när tillgången övergår till utomstående köpare.
  • Försäljning av andel i handelsbolag kan beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Se skalbolag.
  • Lån från handelsbolag kan omfattas låneförbudet. Se låneförbud.

Fler råd

Intressanta möjligheter!

Uttagsbeskattningen vid försäljning till ett handelsbolag kan utnyttjas för att lösa upp orealiserade vinster tillgångar i ett aktiebolag. Tillgångarna säljs för bokfört värde till ett handelsbolag som har samma ägare som aktiebolaget. Aktiebolaget blir beskattat för övervärdet och handelsbolaget, dvs i praktiken ägarna, får ett motsvarande högre avskrivningsunderlag på tillgångarna. Därefter kan aktiebolaget säljas som ett vinstbolag, visserligen utan kontanter men med en betydande skatteskuld. Säljaren får därför i praktiken förse bolaget med kompenserande kapital för att en köpare ska vara intresserad av att ta hand om skatteskulden på rätt sätt.

Handelsbolag med orealiserade vinster, exempelvis fastighet eller aktier, kan säljas till aktiebolag som har outnyttjade underskottsavdrag. Ett alternativ kan vara att ta in en ny delägare som betalar genom att skjuta in kapital, som övriga delägare kan ta ut som lån från bolaget.

Läs mer om handelsbolag

Omstrukturering – Så omstrukturerar du företaget inför försäljning eller köp

Checklista starta eget företag – Tips och råd när du vill driva eget företag

Bokföring – Här hittar du bokföringsreglerna för ditt företag