Uttagsbeskattning. Om tillgångar i näringsverksamhet tas ut av t ex ägaren för privat bruk för ett lägre pris än marknadspris anses skillnaden vara en inkomst i näringsverksamheten som ska uttagsbeskattas enligt särskilda regler om underprisöverlåtelse.

§ En förening som producerade och sålde el till underpris till medlemmar uttagsbeskattades, RÅ 2010 ref 63.

uttagsbeskattning affärsmöte dator

[23 kap IL]
Om tillgångar i näringsverksamhet tas ut av t ex ägaren för privat bruk för ett lägre pris än marknadspris anses skillnaden vara en inkomst i näringsverksamheten. Det gäller inte enbart varor utan även tjänster. Inkomsten ska alltså beräknas som om alla transaktioner skulle ha gjorts mellan oberoende parter.

Reglerna om underprisöverlåtelser gäller inkomst av näringsverksamhet. En transaktion som beskattas i inkomstslaget kapital, exempelvis utköp av fastighet från handelsbolag, kan alltså ske utan beskattning i företaget. Det blir heller inte uttagsbeskattning om en privatperson säljer sina aktier till ett eget svenskt bolag för ett pris som understiger marknadsvärdet.

Uttagsbeskattning kan även gälla beräknad ränta vid exempelvis utlåning till delägare på fördelaktiga villkor. Se även fåmansföretag.
I aktiebolag beskattas även aktier, fastigheter, bostadsrätter mm i inkomstslaget näringsverksamhet. Uttagsbeskattning blir det därför när sådana tillgångar överlåtits till för lågt pris till ägarna eller närstående företag.

Uttagsbeskattning kan alltså även ske vid transaktioner mellan företag om inte lagens undantagsregler är uppfyllda, se nedan.

Lägg olika verksamheter i skilda bolag

Om ett företag har flera olika verksamheter kan det finnas skäl att driva verksamheterna i separata bolag, trots risk för högre administrationskostnader. Det är skattemässigt inte någon nackdel, eftersom tillgångar i regel kan överlåtas mellan bolagen till bokförda värden om det senare visar sig vara en fördel att driva verksamheterna i ett och samma bolag. En privatperson som själv äger aktierna i exempelvis två bolag kan i regel sälja aktierna i det ena bolaget till det andra bolaget utan risk för uttagsbeskattning. Om det ena bolaget går med underskott och det andra med överskott går det att till ett lågt pris sälja aktierna i det vinstgivande företaget till det företag som går med förlust. Resultaten kan därefter utjämnas med koncernbidrag. Se koncern och ägarskifte.I bl a följande fall och då tillgångar säljs för underpris beskattas inte överlåtaren:

 • Tillgångarna säljs till ett företag, till vilket öppet koncernbidrag hade kunnat lämnas.
 • Tillgångarna ingår i en hel verksamhet och tillgångarna flyttas till ett svenskt skattesubjekt. Se koncern.

Dock finns särregler för de fall köpande bolag har gamla koncernbidrag eller som har kunnat lämna koncernbidrag till ett sådant företag. Vidare krävs att andelen kvalificerade aktier är densamma hos överlåtaren som hos köpande bolag. På så sätt förhindras att reglerna för kvalificerade aktier (3:12-reglerna) kringgås.

Omvandla till AB

Det blir normalt inte uttagsbeskattning om en hel verksamhet ombildas till en ny företagsform. En enskild firma kan ombildas till aktiebolag utan skattekonsekvenser. Tillgångarna i den enskilda firman övertas då av aktiebolaget för bokfört värde. Dessa värden är oftast lägre än marknadsvärdet. Det blir heller inte uttagsbeskattning om det gäller tillgångar som beskattas som inkomst av kapital hos överlåtaren, exempelvis fastigheter och aktier. Tillgångarna som är omsättningstillgångar får då heller inte byta karaktär till anläggningstillgångar.

Ge bort näringsfastighet

Reglerna om uttagsbeskattning gäller enbart överlåtelser som beskattas som inkomst av näringsverksamhet. En fastighet som ägs av företagaren beskattas i inkomstslaget kapital. En företagare kan alltså utan risk för uttagsbeskattning ge bort en näringsfastighet som inte är omsättningstillgång till exempelvis sina barn.

Tidigare gjorda värdeminskningsavdrag och avdrag för förbättrande reparationer återförs till beskattning om fastigheten i den nye ägarens hand blir privatbostadsfastighet eller privatbostad. Om fastigheten hos denne förblir näringsfastighet blir det däremot inte någon återföring av värdeminskningsavdrag och förbättrande reparationer.

§ Apotekets personalstiftelse blev uttagsbeskattad för förmånlig uthyrning till de anställda. Stiftelsen fick inte avdrag för den lönebeskattning som påfördes de anställda. (RÅ 2008 REF 57)

Rättsfall för uttagsbeskattning

 • RÅ 2005 ref. 3 Andelar i ett moderbolag har inte ansetts kvalificerade när andelsägaren inte i betydande…
 • RÅ 2004 ref. 140 Utdelningsbeskattning har ansetts inte kunna underlåtas vid en överlåtelse till underpris av…
 • RÅ 2008 ref. 52 En förutsättning för att bestämmelsen om underprisöverlåtelser i 23 kap. 11 § inkomstskattelagen…
 • RÅ 2004 ref. 42 Underprisöverlåtelse av en hel näringsverksamhet bestående av fastigheter som utgör lagertillgångar…
 • RÅ 2007 ref. 5 Medlem i en obegränsat skattskyldig ideell förening har inte beskattats för utdelning vid…
 • RÅ 2008 ref. 65 Förutsättningar för uttagsbeskattning finns inte när en bostadsrättsförening övergår till att…
 • RÅ 2008 ref. 57 En personalstiftelse har uttagsbeskattats för uthyrning till underpris av semesterbostäder till…
 • RÅ 2008 ref. 84 Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag (I). Moderbolaget…
 • RÅ 2001 ref. 11 Ett bolag har förvärvat konvertibla skuldebrev, som utfärdats av dess moderbolag. Bolaget överväger…

Lagtext

22 kap. Uttag ur näringsverksamhet

Innehåll

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller vid uttag av en tillgång eller en tjänst ur näringsverksamheten. Det finns bestämmelser om- vad som avses med uttag i 2-6 §§,
– innebörden av uttagsbeskattning i 7 och 8 §§, och
– när uttagsbeskattning inte ska ske i 9-12 §§. Lag (2007:1419).

Vad som avses med uttag

2 § Med uttag avses att den skattskyldige tillgodogör sig en tillgång från näringsverksamheten för privat bruk eller att han för över den till en annan näringsverksamhet.
RÅ 2001 ref. 11 Ett bolag har förvärvat konvertibla skuldebrev, som utfärdats av dess moderbolag. Bolaget överväger…
RÅ 2008 ref. 57 En personalstiftelse har uttagsbeskattats för uthyrning till underpris av semesterbostäder till…

3 § Med uttag avses också att den skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat. Motsvarande gäller om ett svenskt handelsbolag som den skattskyldige är delägare i överlåter en tillgång till den skattskyldige eller någon annan.
RÅ 2001 ref. 11 Ett bolag har förvärvat konvertibla skuldebrev, som utfärdats av dess moderbolag. Bolaget överväger…
RÅ 2007 ref. 5 Medlem i en obegränsat skattskyldig ideell förening har inte beskattats för utdelning vid…

4 § Bestämmelserna om uttag av en tillgång i 2 och 3 §§ tillämpas också på uttag av en tjänst om värdet av tjänsten är mer än ringa.
RÅ 2008 ref. 57 En personalstiftelse har uttagsbeskattats för uthyrning till underpris av semesterbostäder till…
RÅ 2008 ref. 84 Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag (I). Moderbolaget…

5 § Som uttag räknas också att

1. en näringsverksamhet upphör,
2. skattskyldigheten för inkomsten från en näringsverksamhet helt eller delvis upphör,
3. tillgångar förs över från en del av en näringsverksamhet till en annan del om skattskyldighet föreligger för inkomst från den förra delen men inte för inkomst från den senare delen,
4. inkomsten från en näringsverksamhet helt eller delvis inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal, eller
5. tillgångar förs över från en del av en näringsverksamhet till en annan del om den senare delen men inte den förra är undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal. Lag (2007:1419).
RÅ 2008 ref. 65 Förutsättningar för uttagsbeskattning finns inte när en bostadsrättsförening övergår till att…

6 § I 27 kap. 8 § finns särskilda bestämmelser om uttagsbeskattning i byggnadsrörelse.

Innebörden av uttagsbeskattning

7 § Uttag av en tillgång eller en tjänst ska behandlas som om den avyttras mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet (uttagsbeskattning).
Uttag i form av användande av bil ska värderas enligt bestämmelserna om bilförmån i 61 kap. 5-11 §§. Lag (2007:1419).
RÅ 2007 ref. 5 Medlem i en obegränsat skattskyldig ideell förening har inte beskattats för utdelning vid…

8 § Om den skattskyldige tar ut en tillgång eller en tjänst ur en näringsverksamhet som han bedriver och för över den till en annan sådan näringsverksamhet ska, om uttagsbeskattning skett, tillgången eller tjänsten anses förvärvad i den senare näringsverksamheten mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet, om uttaget beskattas enligt bestämmelserna i 7 §. Lag (2007:1419).

När uttagsbeskattning inte ska ske

9 § Uttag av bränsle från en fastighet i Sverige som är taxerad som lantbruksenhet ska inte uttagsbeskattas, om bränslet används för uppvärmning av den skattskyldiges privatbostad på fastigheten. Undantaget gäller också i fråga om sådan bostad som på grund av den skattskyldiges begäran enligt 2 kap. 9 § tredje stycket inte ska räknas som privatbostad. Lag (2007:1419).

10 § Vid sådan utdelning av andelar som avses i 42 kap. 16 § och vid sådan utskiftning av aktier som avses i 42 kap. 20 § ska uttagsbeskattning inte ske om marknadsvärdet på andelarna eller aktierna överstiger omkostnadsbeloppet.
Första stycket gäller inte sådana andelar i fastighetsförvaltande företag som enligt 27 kap. 6 § är lagertillgångar. Lag (2007:1419).

11 § Bestämmelser om att uttagsbeskattning i vissa fall inte ska ske vid uttag av en tillgång finns i 23 kap. om underprisöverlåtelser. Lag (2007:1419).
RÅ 2007 ref. 5 Medlem i en obegränsat skattskyldig ideell förening har inte beskattats för utdelning vid…

12 § Om uttag av en tjänst har samband med uttag av en tillgång, ska uttaget av tjänsten inte beskattas om uttaget av tillgången på grund av bestämmelsen i 23 kap. 9 § inte ska uttagsbeskattas. Lag (2007:1419).

13 § Om skattskyldigheten för lågbeskattade inkomster i en utländsk juridisk person upphör, ska uttagsbeskattning inte ske. Lag (2007:1419).

23 kap. Underprisöverlåtelser

Tillämpningsområde

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om beskattningen vid underprisöverlåtelser. Det finns bestämmelser om- definitioner i 3-8 §§,
– beskattningen vid en underprisöverlåtelse i 9-13 §§, och
– villkor för en underprisöverlåtelse i 14-29 §§.

2 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte om
1. bestämmelserna om kvalificerade fusioner och fissioner i 37 kap. ska tillämpas på överlåtelsen,
2. överlåtelsen innebär att sådana andelar i fastighetsförvaltande företag som är lagertillgångar enligt 27 kap. 6 § delas ut enligt 42 kap. 16 § eller skiftas ut enligt 42 kap. 20 §, eller
3. marknadsvärdet på tillgången är lika med eller lägre än tillgångens skattemässiga värde.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte heller om en kapitalvinst vid en avyttring är skattefri enligt bestämmelserna i 25 a kap. eller ersättningen ska tas upp som kapitalvinst på grund av bestämmelsen om skalbolagsbeskattning i 25 a kap. 9 §. Bestämmelserna i 11 och 12 §§ tillämpas dock när en näringsbetingad andel eller en delägarrätt som avses i 25 a kap. 23 § överlåts utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat om

 • det förvärvande företaget är ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening, ett svenskt handelsbolag, ett utländskt bolag som motsvarar något sådant företag och som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som hör hemma i en stat inom EES,
 • det förvärvande företaget inte, direkt eller indirekt, äger andel i det överlåtande företaget, och
 • förutsättningarna i 19 § är uppfyllda. Lag (2009:1413).

RÅ 2004 ref. 140 Utdelningsbeskattning har ansetts inte kunna underlåtas vid en överlåtelse till underpris av…
RÅ 2008 ref. 52 En förutsättning för att bestämmelsen om underprisöverlåtelser i 23 kap. 11 § inkomstskattelagen…

Definitioner

Ändrad 2006-12-22 gm SFS 2006:1422, ikraft 2007-01-01, överg.best.

3 § Med underprisöverlåtelse avses överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat, om villkoren i 14-29 §§ är uppfyllda.
RÅ 2004 ref. 42 Underprisöverlåtelse av en hel näringsverksamhet bestående av fastigheter som utgör lagertillgångar…
RÅ 2008 ref. 52 En förutsättning för att bestämmelsen om underprisöverlåtelser i 23 kap. 11 § inkomstskattelagen…

4 § Med företag avses i detta kapitel

 1. svenskt aktiebolag,
 2. svensk ekonomisk förening,
 3. svensk sparbank,
 4. svenskt ömsesidigt försäkringsföretag,
 5. svensk stiftelse,
 6. svensk ideell förening, och
 7. utländskt bolag.

Vid tillämpning av 11 och 12 §§ avses med företag även ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som direkt eller indirekt, genom ett eller flera svenska handelsbolag, ägs av ett sådant företag som anges i första stycket 1–7.
Som företag räknas inte privatbostadsföretag eller investmentföretag. Lag (2009:1413).

5 § Har upphävts genom lag (2008:1063).

6 § Med andel avses i detta kapitel andel i sådant företag som anges i 4 § 1, 2 och 7.

7 § I detta kapitel anses innehav av andelar i ett företag som en näringsverksamhet eller som en verksamhetsgren om förvärvaren efter förvärvet under samma beskattningsår äger näringsbetingade andelar i företaget. Lag (2003:224).

8 § Om inventarier som överlåts bara är en del av överlåtarens samtliga inventarier, ska som skattemässigt värde anses en skälig del av hela värdet. Lag (2007:1419).

Beskattningen vid en underprisöverlåtelse

9 § En underprisöverlåtelse ska inte medföra uttagsbeskattning enligt bestämmelserna i 22 kap. Lag (2007:1419).

10 § Om ersättning inte lämnas med ett belopp som motsvarar minst tillgångens skattemässiga värde, ska överlåtelsen behandlas som om tillgången avyttras mot en ersättning som motsvarar det skattemässiga värdet. Tillgången anses i sådant fall förvärvad för samma belopp. Lag (2007:1419).
RÅ 2004 ref. 42 Underprisöverlåtelse av en hel näringsverksamhet bestående av fastigheter som utgör lagertillgångar…

11 § Om tillgången överlåts av ett företag

, ska överlåtelsen inte medföra att någon som direkt eller indirekt äger en andel i företaget, eller i fråga om ideella föreningar någon som är medlem i föreningen, ska ta upp skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen som utdelning. Överlåtelsen ska inte heller medföra att skillnaden ska tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst av
1. förvärvaren,
2. den som äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget, eller
3. den som indirekt genom innehav av en kvalificerad andel äger en andel i det förvärvande företaget.

Om tillgången överlåts till en fysisk person och ersättning inte lämnas, gäller bestämmelserna i första stycket inte för det belopp som motsvarar det skattemässiga värdet av tillgången. Om ersättning lämnas med belopp som understiger det skattemässiga värdet, gäller bestämmelserna i första stycket inte det belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattemässiga värdet och ersättningen. Lag (2008:1063).

12 § Om tillgången förvärvas av ett företag, ska skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen inte räknas som utgift för förbättring av en andel i företaget eller av en andel i företag som, direkt eller indirekt, äger andel i det förvärvande företaget.
Om tillgången förvärvas från en andelsägare i företaget gäller följande. Lämnas inte ersättning för tillgången, gäller bestämmelserna i första stycket inte det belopp som motsvarar det skattemässiga värdet av tillgången. Lämnas ersättning med belopp som understiger det skattemässiga värdet, gäller bestämmelserna i första stycket inte det belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattemässiga värdet och ersättningen. Lag (2007:1419).
RÅ 2008 ref. 52 En förutsättning för att bestämmelsen om underprisöverlåtelser i 23 kap. 11 § inkomstskattelagen…

13 § Avser underprisöverlåtelsen en näringsfastighet som är kapitaltillgång eller näringsbostadsrätt, tillämpas inte bestämmelserna i 26 kap. 2 § första stycket 5 om återföring av utgifter för förbättrande reparationer och underhåll. Lag (2000:78).

Villkor för en underprisöverlåtelse

Överlåtaren och förvärvaren

14 § Överlåtaren och förvärvaren ska vara en fysisk person eller ett företag.
En svensk stiftelse eller en svensk ideell förening får inte vara förvärvare. En svensk stiftelse får dock vid ombildning av sparbank till bankaktiebolag enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) förvärva aktier från sparbanken. Vidare får en svensk ideell förening som inte omfattas av bestämmelserna om undantag från skattskyldighet i 7 kap. förvärva en tillgång från en annan ideell förening.
Ett livförsäkringsföretag får vara förvärvare bara i fråga om tillgångar som ingår i sådan verksamhet som enligt 39 kap. 4 § ska beskattas enligt reglerna för skadeförsäkringsföretag. Lag (2008:1063).

Skattskyldighet

16 § Förvärvaren ska omedelbart efter förvärvet vara skattskyldig för inkomst av en näringsverksamhet i vilken tillgången ingår. En tillgång anses ingå i en näringsverksamhet bara om ersättningen eller kapitalvinsten vid en avyttring ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet.
Inkomsten av näringsverksamheten eller en del av näringsverksamheten där tillgången ingår får inte vara undantagen från beskattning på grund av ett skatteavtal. Lag (2008:1063).

När rätt till avdrag för koncernbidrag saknas

17 § Om överlåtaren inte med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till förvärvaren avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker, ska överlåtarens hela näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet eller en verksamhetsgren överlåtas. Lag (2008:1063).
RÅ 2004 ref. 140 Utdelningsbeskattning har ansetts inte kunna underlåtas vid en överlåtelse till underpris av…
RÅ 2005 ref. 3 Andelar i ett moderbolag har inte ansetts kvalificerade när andelsägaren inte i betydande…

Kvalificerade andelar

18 § Om överlåtaren är en fysisk person och förvärvaren är ett företag, ska samtliga andelar i företaget vara kvalificerade. Lag (2007:1419).

19 § Om överlåtaren och förvärvaren är företag och om någon andel i det överlåtande företaget är kvalificerad, ska minst samma andel av andelarna i det förvärvande företaget vara kvalificerade som andelen kvalificerade andelar i det överlåtande företaget. Med kvalificerad andel avses i denna paragraf inte en sådan marknadsnoterad andel i ett överlåtande företag som anses kvalificerad enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b §. Lag (2008:1063).
RÅ 2004 ref. 140 Utdelningsbeskattning har ansetts inte kunna underlåtas vid en överlåtelse till underpris av…
RÅ 2005 ref. 3 Andelar i ett moderbolag har inte ansetts kvalificerade när andelsägaren inte i betydande…

22 § En andel i ett sådant överlåtande eller förvärvande företag som,

direkt eller indirekt, innehas av ett annat företag, ska anses kvalificerad till den del som svarar mot förhållandet mellan kvalificerade andelar i det andra företaget och övriga andelar i det andra företaget. Lag (2007:1419).
RÅ 2005 ref. 3 Andelar i ett moderbolag har inte ansetts kvalificerade när andelsägaren inte i betydande…

23 § Villkoret i 18 och 19 §§ om att en andel i ett förvärvande företag ska vara kvalificerad ska anses uppfyllt även om andelen först efter förvärvet men under samma år hos samma ägare blir kvalificerad. Lämnas utdelning på andelen efter förvärvet men under samma år hos samma ägare, ska andelen vara kvalificerad vid tidpunkten för utdelningen. Lag (2008:1063).

23 a § Vid tillämpningen av 18, 19 och 22 §§ ska en andel i ett förvärvande företag som är kvalificerad bara enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b § inte anses som en kvalificerad andel. Sådana andelar ska dock anses kvalificerade vid tillämpning av 19 § till den del som andelarna i det överlåtande företaget är kvalificerade bara enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b §. Lag (2008:1063).

Underskott hos förvärvaren

24 § Om förvärvaren är en fysisk person, får det under beskattningsåret före det beskattningsår då överlåtelsen sker inte ha uppkommit underskott i den näringsverksamhet hos honom som förvärvet avser. Vidare gäller att personen inte får ha rätt till avdrag för underskott i annan näringsverksamhet enligt 62 kap. 2-4 §§.

27 § Om förvärvaren är ett företag, får det under beskattningsåret före det beskattningsår då överlåtelsen sker inte ha uppkommit underskott hos förvärvaren eller hos ett företag till vilket förvärvaren kan med avdragsrätt lämna koncernbidrag avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker.

28 § Bestämmelserna i 27 § tillämpas inte om överlåtaren kan med avdragsrätt lämna koncernbidrag till förvärvaren under det beskattningsår då överlåtelsen sker.
Bestämmelserna i första stycket tillämpas inte om en sådan begränsning av rätt till avdrag för underskott (avdragsbegränsning) som anges i koncernbidragsspärren i 40 kap. 18 § gäller om förvärvaren får koncernbidrag från överlåtaren avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker. Avdragsbegränsning får inte heller gälla om ett företag, till vilket förvärvaren kan med avdragsrätt lämna koncernbidrag utan att avdragsbegränsning gäller för företaget, indirekt via förvärvaren får koncernbidrag avseende samma beskattningsår från överlåtaren. Lag (2000:1341).

29 § En fysisk person eller ett företag får avstå från att utnyttja underskott som avses i 24-27 §§. I sådant fall ska det bortses från underskottet vid tilllämpning av dessa bestämmelser. Lag (2007:1419).