Med skalbolag menas ett bolag som har avyttrat de verkliga tillgångarna (lager, inventarier mm) och därefter bara innehåller likvida medel. [25a kap. 9-18 § IL].

Skalbolag innehåller ofta en latent eller obetald skatteskuld. Köpare av sådana bolag har använt de likvida medlen för investeringar som skulle eliminera eller minska denna skatteskuld. Ibland har s k bolagsplundrare tömt bolaget på dess likvida medel, så att det inte kunnat betala skatteskulderna med konkurs som följd.

Skalbolag

Med skalbolag menas ett bolag som har avyttrat de verkliga tillgångarna (lager, inventarier mm) och därefter bara innehåller likvida medel. Försäljning av sådana bolag medför ofördelaktiga skattekonsekvenser. Till skalbolag kan även räknas bolag som innehåller fastigheter och aktier. Undantag görs för interna aktieöverlåtelser, dvs då det verkliga ägandet är oförändrat. (RÅ 2003 ref 68)

Obs! Skalbolagsdeklaration

Vid försäljning av aktier i bolag med stora likvida medel bör alltid kontrolleras om det är nödvändigt med en skalbolagsdeklaration. Med likvida medel avses även aktie- och fastighets- innehav. Om deklarationen inte lämnas i tid kan det bli onödiga och betydande skattekonsekvenser. Det är därför klokt att vid osäkerhet skicka in deklaration. Det är i princip inte någon nackdel om det lämnas en deklaration för mycket. Deklarationen måste i så fall lämnas senast 60 dagar efter tillträdet, som alltså kan vara vid en senare tidpunkt än kontraktsdagen. Se även Skv 2013-07-03, 131 427871-13/111

För skalbolag ska lämnas en skalbolagsdeklaration, och det kan krävas säkerhet för skatteskulden i bolaget, dock inte av personer som är skattskyldiga i Sverige. För fysiska personer behöver säkerhet ställas bara om detta begärs av Skatteverket. Säljaren är i annat fall ansvarig för det sålda bolagets skatteskulder. Det är också viktigt att säljaren kontrollerar köparens möjligheter att finansiera köpet av bolaget. Köpet får inte finansieras med bolagets egna medel. Se vidare låneförbud och kapitalvinst – kvalificerade aktier.

Skatteverket anser att kostnader för upprätta skalbolagsdeklaration m m inte är avdragsgilla. [Skatteverkets ställningstagande 2006-05-09, dnr 131 282961-06/111]

Skalbolag?

Skalbolagsregeln, som gäller både för privatpersoner och bolag, tillämpas om summan av kontanta medel, värdepapper och liknande tillgångar i det avyttrade företaget överstiger halva försäljningssumman om samtliga aktier i företaget har sålts. Även indirekt ägande ska räknas med i förhållande till företagets ägarandel.
Dit räknas också värdet av sådana tillgångar som anskaffats inom tvåårsperioden före avyttringen, dock endast om tillgångarna antingen saknar affärsmässigt samband med verksamheten eller att dessa anskaffats i annat syfte än att lätt kunna avyttras efter avyttringen av aktierna. Likvida tillgångar hos eventuellt dotter- eller intresseföretag ska räknas med.

§ Till likvida medel räknas även en kapitalförsäkring även om den svarar mot en pensionsutfästelse. (RÅ 2004 ref 137)

§Om ett moderbolag överlåter ett dotterbolag som är ett skalbolag till ett närstående bolag har någon skalbolagsbeskattning inte skett med hänvisning till ”ventilen” i lagen. (RÅ 2006 not 145, [[SKV rättsfallsprotokoll nr 30/06]]

§ Inför en extern försäljning av en fastighet till en bostadsrättsförening har fastigheten först paketerats i ett av det säljande bolag nybildat dotterbolag. Efter bostadsrättsföreningens förvärv av dotterbolaget med fastighet förvärvar bostadsrättsföreningen fastigheten från dotterbolaget. Fastigheten har då betraktats som likvid tillgång i skalbolagssammanhang. (SRN 6/7 2007, SKV rättsfallsprotokoll nr 19/07)

Skalbolagsregeln tillämpas också om säljaren eller någon närstående till denne direkt eller indirekt köper tillbaka den övervägande delen av företagets tillgångar inom två år. Även tillgångar som bytts ut eller tillhör närstående företag ska beaktas.

Skattekonsekvenser för skalbolag

Försäljning av aktier i skalbolag medför följande skattekonsekvenser:

 1. Privatpersoner. Vinsten tas upp som inkomst av passiv näringsverksamhet, dock utan sociala avgifter. Regeln tillämpas i regel inte vid försäljningar till egna bolag, interna aktieöverlåtelser, eller då något väsentligt inflytande över företaget inte har gått över till någon annan. Ej heller då försäljningen avser en mindre andel av aktierna. (RÅ 2003 ref 68)
  Omstämpling av aktier utlöser inte någon skalbolagsbeskattning eftersom något väsentligt inflytande inte går över till någon annan. [SRN 20 mars 2006, SKV rättsfallsprotokoll nr 9/06]
 2. Aktiebolag. Vinsten beskattas i sin helhet [25a kap. 9-18 § IL].
  Ovanstående konsekvenser gäller dock inte i följande fall:• Om någon andel i det företag som den avyttrade andelen hänför sig till är marknadsnoterad.
  • Om avyttringen sker genom likvidation eller konkurs eller om ett handelsbolag upplöses.
  • Om försäljningen inte leder till att det väsentliga inflytandet över skalbolaget går över till någon annan person ska regeln bara tillämpas om det finns särskilda omständigheter, t ex minoritetsposter.
  • Om särskilda skäl talar mot det, t ex vid generationsskifte. Ersättningen får då inte överstiga 75 procent av den obeskattade vinsten.
  • Om företaget upprättar en skalbolagsdeklaration inklusive resultatet t o m avyttringsdagen. Bolaget kan då behöva garantera den latenta bolagsskatten genom en bankgaranti på årets inkomster, inklusive skatten på tidigare avsättningar till periodiseringsfonder, betalas. Kostnaderna för säkerhet ska ersättas av Skatteverket.

Sälj via utländskt bolag

Reglerna för skalbolag gäller inte utländska bolag. Ett alternativ är därför att sälja aktierna i det svenska skalbolaget till ett utländskt bolag. Därefter kan aktierna i det utländska bolaget säljas utan att skalbolagsreglerna blir tillämpliga eller att det utländska bolaget säljer aktierna i det svenska bolaget. Risken är dock att Skatteverket kan vilja pröva om transaktionen kan ses som skatteflykt. Se generalklausulen.

Undvik skalbolagsreglerna med intern aktieöverlåtelse

Vid en intern aktieöverlåtelse, alltså att aktierna i bolag A avyttras till ett nytt bolag B, anses inte något inflytande ha gått över till någon annan och skalbolagsregeln tillämpas därför inte. Efter överlåtelsen fusioneras bolag A med bolag B och köpeskillingen för aktierna i bolag A kan betalas med de medel som kommer från bolag B. Alternativt kan aktierna i bolag B avyttras till en extern köpare.

RÄTTSFALL

RÅ 2009 ref. 36 Ett aktiebolag som förvärvat värdepapper i en värdepappersrörelse övergår till förvaltande…
RÅ 2003 ref. 50 En skattskyldig har avlidit sedan han fått uppskov med beskattningen av realisationsvinst vid byte…

Läs mer om skalbolag

Inventarier – Så gör du avdrag för inventarier som privatperson eller företag

Ägarskifte i praktiken – Så förbereder du ägarskiftet i bolaget

Undvik uttagsbeskattning

Periodiseringsfonder – Så sänker du skatten med periodiseringsfond