Skatteförfarandelagen

Skatteförfarandet har funnits i olika lagar, exempelvis skattebetalningslagen, taxeringslagen samt lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, som har ersatts med skatteförfarandelagen, prop 2010/11:165. I lagen finns regler för hur beslut ska fattas, hur överklagande kan göras. Exempelvis tas besluten enbart av skatteverkets tjänstemän och inte av några oberoende nämnder. Vid omprövning ska besluten tas av särskilt kvalificerad skattehandläggare, som inte tidigare har deltagit i beslutet.

Deklarationsombud

Det är möjligt att använda deklarationsombud samt att få ersättning för biträdeskostnader även om man inte vinner ärendet. Företag som lämnar skattedeklarationer för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminär skatt kan utse ett deklarationsombud, till exempel en revisor, att lämna deklarationen. Detta gäller dem som lämnar skattedeklarationerna över nätet, ta del av de deklarations- och skattekontouppgifter som den deklarationsskyldige har direktåtkomst till, komplettera lämnade uppgifter i en deklaration och begära anstånd med att lämna deklaration

I skatteförfarandelagen finns också regler om kontrolluppgifter samt regler för bevissäkring och betalningssäkring av skatter och avgifter och som tidigare funnits i egna lagar. Liksom reglerna om kassaregister, personalliggare och kontroll av torg- och marknadshandel.

Skatteförfarandelagen § Undantag medgavs inte

Anståndsreglerna för inbetalning av skatt blivit generösare genom den här lagen samt att nya tider införts för när juridiska personer ska deklarera. Deklarationen ska lämnas sex månader efter beskattningsårets utgång. Första gången lagen kommer att tillämpas blir den deklaration som ska lämnas den 1 november 2013. Byråanståndet för juridiska personer försvinner. Privatpersoner ska även fortsättningsvis deklarera den 2 maj. Juridiska personer ska betala sin debiterade preliminära skatt under beskattningsåret med en månads förskjutning.

Den som ändrar felaktiga uppgifter innan skatteverket vill kontrollera uppgifterna slipper både skattetillägg och åtal för skattebrott. Skatteverket har genom avtal med andra länder fått ökade möjligheter att begära in uppgifter om exempelvis bankkonton. Skatteverket kan efterbeskatta inkomster fem år efter deklarationsåret. Det ökade informationsutbytet har fått till följd att många vill ändra sina deklarationer, för att slippa skattetillägg och eventuellt åtal för skattebrott. Rättelse måste då för alla de år som skatteverket skulle ha rätt att efterbeskatta. I regel räcker anmälan om rättelse, som då måste följas upp med en detaljerad beskrivning.

Det har också blivit en något generösare bedömning av vad som avses med frivillig rättelse, exempelvis kan det ses som frivilligt även om skatteverket har aviserat exempelvis kontrollaktioner. Se prop 2010/11:165.

Ändrat bokslut

Ett ändrat bokslut kan också ses som en form av frivillig rättelse. Däremot godtas inte ändrat bokslut som skett enbart för att uppnå en bättre skattemässig situation, RÅ 2000 ref 64, eller att det inte är i enlighet med god redovisningssed, HFD 2012 ref 61.

Företrädaransvar

Företrädare för bolaget kan enligt skatteförfarandelagen bli personligt ansvarig för den juridiska personens skatter och avgifter vid grov oaktsamhet. Företrädaransvaret uti- från aktiebolagslagen förutsätter också oaktsamt handlande. 59 kapitlet ABL. Dessutom har exempelvis delägare i handelsbolag och komplementär i ett kommanditbolag ett solidariskt ansvar för bolagets förpliktelser. 2 kapitlet HBL. Exempelvis har ansvaret omfattat även skyldigheten att tillse att bolaget lämnar deklaration i rätt tid, HFD 2011 ref 88.

Läs mer om skatteförfarandelagen och deklaration

Frivillig rättelse – Så rättar du din deklaration

Myndigheten Skatteverket

Deklarationsplikt

Anstånd med skatten