Frivillig rättelse innebär att deklarationer för tidigare år kompletteras med uppgifter som har utelämnats eller glömts bort. Det blir inte något skattetillägg, däremot blir det skatt och kostnadsränta som om deklarationen hade varit komplett från början. Se skatteförfarandelagen. Skälet till att antalet frivilliga rättelser har ökat under senare tid är att förmögenhetsskatten har slopats, att informationsbytet mellan länderna har ökat och förmodligen också önskan om att kunna förvalta kapitalet på hemmaplan, inte minst på grund av höga kostnader vid förvaltning utomlands.

Varför frivillig rättelse

Förlängd efterbeskattning vid brottsmisstanke

frivillig rättelse deklarationEfterbeskattning kan ske inom en femårsperiod efter deklarationsåret. Eftersom förmögenhetsbeskattningen slopades från och med deklarationsåret 2008 kan det inte bli någon sådan skatt om rättelsen sker efter 2012. Däremot finns en möjlig risk för efterbeskattning om det blir fråga om skattebrott. Det är dock ytterst ovanligt att så blir fallet vid undanhållande av enbart kapitalinkomster.

Kontrollera eventuella förluster

Frivillig rättelse kan ske relativt genom en skrivelse där räntor, vinster och förluster redovisas årsvis. Ofta godtas att man skriver att man avser komplettera rättelsen så snart uppgifterna har tagits fram. Om det visar sig att placeringarna blivit förlustaffärer kan effekten av rättelsen i bästa fall bli skatteåterbäring.

Läs mer om deklaration och frivillig rättelse

Överklaga deklaration – Gratis mall för att överklaga deklarationen

Skattetillägg – Så undviker du att betala skattetillägg vid deklaration

Skatteförandelagen