Överklaga deklaration

En deklarant har rätt att begära att överklaga deklaration inom fem år efter taxeringsårets utgång. Sådan begäran kan förekomma flera gånger och gälla samma fråga. Omprövning kan också ske om rättspraxis ändrats till den skattskyldiges fördel. Det spelar då ingen roll att beslutet tidigare avgjorts av en skattedomstol.

Skatteverket får inom fem år efter taxeringsårets utgång ompröva tidigare beslut om det är till den skattskyldiges fördel. Om det är till den skattskyldiges nackdel måste beslutet komma före utgången av året efter taxeringsåret/deklarationsåret.

överklaga deklaration
Efterbeskattning

Skatteverket kan även efter denna tid ändra tidigare beslut genom efterbeskattning. Beslut måste dock meddelas senast inom fem år efter deklarationsåret. Dessutom krävs att det lämnats oriktiga uppgifter i deklarationen eller att skatteflyktsregeln åberopas. Beloppet måste också vara minst 10% av ett prisbasbelopp.

Rättsfall om överklagan och omprövning av deklaration

§ Oriktig uppgift, bevis och värderingsfråga, RÅ1999 ref 17, RÅ 2000 not 132, yrkat ränteavdrag, RÅ 1976 ref 161, beloppets storlek, RÅ 1996 not 153, RÅ 1998 not 68, RÅ 1995 not 229, överräntor till dotterbolag, RÅ 2010 ref 67, lagakraftvunnen dom utgör hinder, RÅ 2009 ref 22.

I stället för att begära omprövning kan man överklaga direkt hos förvaltningsrätten. Tiden för överklagande är densamma som för begäran om omprövning, alltså fem år efter taxeringsåret.

  1. Förvaltningsrätten (fd Länsrätten) som finns på tolv orter i landet. Överklaga till den som finns i ditt område.
  2. Kammarrätten. Klaga på länsrättens beslut hos någon av kammarrätterna i Stockholm, Göteborg, Jönköping eller Sundsvall.
  3. Högsta förvaltningsdomstolen (fd Regeringsrätten). För att ärendet ska tas upp krävs prövningstillstånd, vilket förutsätter att ären- det har särskilt intresse för rättstillämpningen (prejudikat) eller att det föreligger särskilda omständigheter, exempelvis resningsskäl.

Resning är en sista möjlighet för att få beslut ändrade, men då måste man kunna hänvisa till helt nya omständigheter eller bevis eller att det finns ömmande skäl. Högsta förvaltningsdomstolen kan ta upp fallet eller beordra ny prövning i underdistanserna även om tiden för överklagande gått ut, som i dessa fall:

§ Efter utlandsboende, RÅ 1988 not 277, återfunna reparationsfakturor, RÅ 2007 not 73, dolt fel i fastighet, RÅ 1995 not. 5, EU-rätten inte tillräcklig för resning, RÅ 2010 ref 61. Läs mer om reglerna för dolda fel.

Skattemål i Högsta förvaltningsdomstolen är prejudicerande – skattenämnderna och skattedom- stolarna måste följa dem. Det är bl a sådana rättsfall som finns i denna bok. Du kan hänvisa till dessa i din egen deklaration.

Det går att få statlig rättshjälp för att föra ett skattemål om kostnaderna är onormalt stora och om det finns särskilda skäl att ha juridisk hjälp.

Råd för överklaga deklaration

Begär omprövning av deklarationen

Din rätt att begära omprövning inom fem år kan du utnyttja om du i efterhand kommer på att du glömt göra avdrag som du borde ha gjort eller tagit upp inkomster i deklarationen som inte är skattepliktiga – t ex efter att ha hittat en möjlighet i denna bok som du tidigare inte kände till. Omprövning kan också utnyttjas av den som på annat sätt ångrar i yrkande i en tidigare deklaration.

VARNING!

Skatteflykt ger flera år!

Om man har lämnat fullständiga och korrekta uppgifter i deklarationen, kommer deklarationen inte kunna ändras under deklarationsåret och heller inte året efter. Skatteverket har den tiden på sig för att avgöra hur uppgifterna i deklarationen ska tolkas. Om däremot skatteflyktsklausulen kan tillämpas, så har Skatteverket ytterligare tre år på sig för att underkänna deklarationen. Om det dessutom är fråga om skattebrott, kan skatteärendet involvera ytterligare fem år.

BEGÄRAN OM OMPRÖVNING

Till Skatteverket

Ärende: Skatteverkets beslut 2014-xx-xx, diareinummer xxxx/14.

Yrkande: Jag begär att mitt ärende omprövas och yrkar att beslutet undanröjs.

Grunder: Jag är inte skattskyldig etc … Oriktig uppgift har inte lämnats.

Utvecklande av talan: Jag anser etc … S-stad 2014-xx-xx
Namn, personnummer, adress

ÖVERKLAGA DEKLARATION

Till Förvaltningsrätten

Klagande: Namn, personnummer.

Motpart: Skatteverket.

Överklagat: Skatteverkets beslut 2014-xx-xx, mål nr xxxx/14.

Beslut:
Saken: Inkomsttaxering år 20xx samt skattetillägg.

1. Yrkande: Jag överklagar Förvaltningsrättens beslut och yrkar att beslutet undanröjs.

Jag yrkar muntlig förhandling i målet.

Jag yrkar ersättning för kostnaderna i målet i länsrätten enligt (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m., med belopp som senare kommer att anges.

2. Grunder: Jag är inte skattskyldig etc … Oriktig uppgift har inte lämnats.

3. Utvecklande av talan: Jag anser etc … S-stad 2014-xx-xx
Namn, personnummer, adress

Fler gratis avtalsmallar

Här kan du ladda ner fler gratis avtalsmallar

Mer om att
ompröva och överklaga deklarationen

Så kan du ändra och lämna in din deklaration

Skattetillägg – Så undviker du att betala skattetillägg vid deklaration