Skattetillägg läggs till den vanliga skatten i följande situationer:

Oriktig uppgift

Om man lämnar oriktig eller ofullständig uppgift. Som leder eller skulle leda till för låg skatt. Oriktiga yrkanden räknas dock inte som oriktig uppgift, exempelvis om du drar av en kostnad som du verkligen har haft, men avdraget får då inte beskrivas på ett oriktigt eller ofullständigt sätt (RÅ 1984 1:70, RÅ1986 ref 24). Ej heller blir det skattetillägg om uppgiften kunnat rättas av kontrolluppgifter som funnits tillgängliga inom ett år efter beskattningsåret. Inte heller om man frivilligt rättar uppgifterna som numera tillämpas något generösare än tidigare, exempelvis kan det ses som frivilligt även om skatteverket har aviserat vissa kontrollaktioner. Se prop 2010/11:165.

Skönsbeskattning

Belopp som påförs då deklaration saknas eller har allvarliga brister medför också skattetillägg. Med undantag för belopp som framgår av kontrolluppgifter.

Procentsatser – Skattetillägget är så här stort:

  •  40 % av skatten (moms 20 %) på det undanhållna beloppet respektive en fjärdedel av den minskning av underskott som rättelsen inne- burit.
  •  10 % (moms 5 %) om den felaktiga uppgiften framgår av normalt tillgängligt kontrollmaterial eller felaktig periodisering.
skattetillägg

Uppgifter om marknadsnotering av aktier och uppgifter i föregående års deklaration har ansetts utgöra sådant normalt tillgängligt kontrollmaterial som medför att skattetillägg ska påföras efter en lägre procentsats (RÅ 2004 ref 75, RÅ 2004 ref 107).

Kontrolluppgifter befriar Skattetillägg påförs inte om deklarationen hade kunnat rättas med ledning av kontrolluppgift för löne- och kapital- inkomster eller om en inkomst som finns på kontrolluppgiften inte finns med i deklarationen eller om det är en uppenbar misskrivning (RÅ 1994 ref 10).

Olaglig dubbelbestraffning

Skattetillägg ses som ett brott med särskilda krav på bl a nyanserad tillämpning av förhållandet mellan brott och straff. En annan effekt är att det inte går att straffa för skattebrott för en och samma gärning och tvärtom. HD 2013-06-11, dnr 4946-12 och HFD 2013-10-29, nr 658–660-13.Problemet är att sanktionerna är av två slag, varför det finns förslag om att så snart frågan om skattebrott tas upp, ska den behandlas tillsammans med frågan om skattetillägg och allt beslutas av en och samma domstol. En annan form av dubbelbestraffning är när ett straffbart förbjudet lån har såväl beskattats som att beslutet medfört skattetillägg. Se prop 2010/11:165.

Rättsfall

§Skattetillägg och skattebrott, RÅ 2002 ref 79, RÅ 2010 ref 117,  straff enligt Europakonventionen, RÅ 2000 ref 66, RÅ 2009 ref 94, NJA 2010 s 168.

Så kan skattetillägg efterges Skattetillägget kan också efterges om det har förflutit lång tid. Likaså ska anstånd med betalning alltid ges
i avvaktan på att ärendet är avgjort av domstol. Skattetillägg utgår inte om det undanhållna beloppet kan anses ringa (5 000 kr vid inkomstskatt och 2 500 kr vid mervärdesskatt). Vid högre belopp kan skattetillägg efterges enligt dessa riktlinjer:

En samlad bedömning ska göras. Flera ursäktande omständigheter av mindre tyngd kan tillsammans göra att skattetillägg efterges.

Om den oriktiga uppgiften inte kan anses vara ursäktlig ska skattetillägg ändå kunna efterges om det framstår som orimligt att ta ut en avgift.

Skatteverket har lämnat på exempel på hur skattetillägg kan efterges eller jämkas vid fel redovisning av underskottsavdrag. Det gäller underskottsavdrag som är spärrade för koncernbidrag, Se SKV 2010-06-04, 131 386957-10/111.

§ Befrielse vid enstaka fel, RÅ 2008 ref 73, ursäktligt, RÅ 1995 ref 5, skilda prisuppfattningar, RÅ 2004 not 177, oproportionerligt stort, RÅ 2007 ref 65, tveksam felaktig- het, RÅ 2004 ref 6.

Råd vid skattetillägg

Argumenten som hjälper

Om du fått skattetillägg finns det goda möjligheter att få bort det genom att använda något av dessa argument, som godtagits av skattedomstolarna:

  1. Ålder, antingen låg eller hög. En person som har pension och inte längre förvärvsarbetar har därför större chans än andra att slippa skattetillägg. En pensionär som fortfarande är ekonomiskt aktiv kan dock inte anföra åldern som skäl. Med detta brukar menas en årsinkomst av förvärvsarbete på minst 10 000 kr. § Sjuk 67-åring slapp skattetillägg vid för högt ränteavdrag, RRK R78 1:26, 68-åring som inte redovisat bostadsförsäljning slapp skattetillägg, därför att hon inte var ekonomiskt aktiv, KRS 22/5 2002, 637–00.
  2. Bristande erfarenhet. Om den som deklarerar för första gången gör ett fel som ger skattetillägg har denne stor chans att slippa betala. Den som har dålig utbildning, inte kan svenska ordentligt eller vistats i Sverige i mindre än tre år kan ange detta som skäl för att inte få skattetillägg. Den som för första gången deklarerar inkomster på ett sätt som man inte gjort tidigare har också chans att slippa. I dessa fall togs skattetillägget bort: § Bostadsförsäljning i fel makes deklaration,RÅ1982 1:25, Felaktig tid vid fastighetsförsäljning, RRK K79 1:6. Avdragen räntekostnad som byggaren skulle göra, RÅ 1981 1:10. Ränta som drogs av ett år för tidigt, RÅ 1988 ref 8. Felaktigt råd av skatterådgivare, RRK K81 1:11.
  3. Sjukdom. Om det finns ett samband mellan den felaktiga deklarationen och en sjukdom, antingen psykisk eller fysisk, kan skattetillägg efterges.
  4. Övriga fall. Även i andra liknande fall kan skattetillägget efterges. När skatteverket inte kunnat visa att deklaranten verkligen haft utgifterna som befunnits oriktiga blir det heller inget skattetillägg.

Skatteverket har en utredningsskyldighet att kontrollera om det framgår av deklarationen att ett avdrag är orimligt. Om det framstår som osannolikt att avdraget skulle ha kunnat godtas ska skattetillägget inte påföras.

I dessa fall blev det inte något skattetillägg:

§ Oriktig omväg med bil RÅ 1988 ref 34, oriktig uppgift om antalet resdagar, RÅ 1989 ref 40, avsaknad av kvitto, RÅ 1981 not 201, enstaka räkenskapsfel, RÅ 2008 ref 1, enbart ett antagande och presumtion om att bilförmån har kunnat utnyttjas, RÅ 2002 ref 31, ej behörig under- teckning av deklaration, RÅ 2009 ref 63, liten risk för skattebortfall, RÅ 2009 ref 73, enstaka räkenskapsfel, RÅ 2008 ref 1.

Överklaga din deklaration

Så här gör du för att överklaga din deklaration

Fler råd och tips för din skatt

Läs fler råd och tips om skatt och avdrag