Lagfartskostnad och stämpelskatt

Den som köper en fastighet eller tomträtt måste betala stämpelskatt (lagfartskostnad) av det som är högst, köpesumman eller taxeringsvärdet för samma år. Privatpersoner betalar 1,5 % och bolag (juridiska personer) 4,2 %.

Stämpelskatten tas ut vid registreringen hos inskrivningsmyndigheten, tingsrätten, genom ansökan om lagfart. Fastigheten anses förvärvad genom köpekontraktet (NJA 1997 s 807) och vid auktionsförfarande när inropet godtas (NJA 1997 s. 610).

stämpelskatt lagfartskostnadOm fastigheten övertas vid fusion eller fission mellan bolag tas det inte ut någon skatt. Inte heller om fastigheten överlåts inom tre månader på samma villkor till köpare, s k transportköp, utan påförs då den senare köparen.

Stämpelskatt tas inte ut om fastigheten mottas som gåva eller genom arv och ej heller vid bodelning. Däremot blir det ny stämpelskatt om en make stämmer den andre (som ensam äger huset) för »bättre rätt av fast egendom«, för att på det sättet överföra fastigheten eller del av fastigheten på sig (NJA 1990 s 702).

Läs under gåva om hur man kan ta emot ersättning (revers eller kontanter) på upp till 84 % av taxeringsvärdet utan att betala stämpelskatt, som kan vara intressant trots att det inte längre finns någon gåvoskatt.

Företagsöverlåtelser

Uppskov med skattebetalningen blir det vid överlåtelse mellan företag i samma koncern. Stämpelskatten betalas först då fastigheten överlåts eller köparen inte längre tillhör samma koncern som det säljande företaget. Vid fusion övertas rätten till uppskov. Skatten kan efter ansökan också återbetalas om det finns synnerliga skäl.

§ Värdeintyg? NJA1990s.669, exklusive moms, NJA 1999 s. 65, överlåtelse mellan moder- och dotterbolag, NJA 2008 s. 1129.

Inteckningar (pantbrev)

Fastighetsinteckningar kostar 2 % i stämpelskatt, och företagsinteckningar som inte avser fastighet och tomträtt kostar 2 %. Det är Lantmäteriverket som för register över samtliga fastigheter med uppgifter om ägare, ersättning och inteckningar (pantbrev). Läs mer om hur du använder fastigheter för inteckning av lån.

Köp en mall för ansökan om lagfart