Fission eller delning

Fission eller delning, som är den term som används i aktiebolagslagen, innebär att ett bolag upplöses och verksamheter och tillgångar flyttas över på flera bolag. Se aktiebolag. Ett bolag kan uppdelas även med andra metoder, exempelvis genom underpris- och verksamhetsöverlåtelser. Det överlåtande företaget överlåter en verksamhetsgren till det övertagande företaget men behåller minst en verksamhetsgren. Den marknadsmässiga ersättningen lämnas till ägarna av det överlåtande företaget i form av aktier i det övertagande företaget men kan också vara kontant. Det blir inte någon skatt företagen. Inte heller ägarna blir beskattade för värdet av aktierna. Däremot ska omkostnadsbeloppet för aktierna i det överlåtande företaget till en del övergå på aktierna i det övertagande företaget.
Lagtext: 24 kap 3a §, 42 kap 16b § IL

Se Ägarskifte.

Avknoppning

En form av fission är utdelning av exempelvis dotterbolagsaktier. Det kan ske skattefritt om det utdelande bolaget är marknadsnoterat och det utdelade företaget bedriver rörelse. Samtliga aktier måste delas ut och det utdelade bolaget kan vara svenskt eller utländskt. (Jfr Lex ASEA, RÅ 1989 ref 101 respektive Sipanofallet RÅ 1992 ref 56). (RÅ 2008 not 22). Se aktier – utdelning och avknoppning.