Företagsbeskattning. Företagets skattepliktiga inkomst och därmed också skatten baseras dels på redovisningen, dels på de skatteregler som tillämpas för bl a de olika företagsformerna. Om det inte finns uttryckliga skatteregler, blir god redovisningssed oftast avgörande (RÅ 2010 ref 10, HFD 2011 not 89). Även den omvända situationen kan förekomma. Exempelvis godtogs att värdet av löpande arbeten, som togs upp i bokslutet, fick dras av i deklarationen då arbetena inte hade fakturerats, HFD 2011 ref 20.

Aktiebolagens inkomster dubbelbeskattas, dels som inkomst av näringsverksamhet i bolaget och dels som inkomst av kapital hos ägarna vid utdelning eller aktieförsäljning. För kvalificerade aktier kan utdelning och kapitalvinst i vissa fall beskattas i inkomstslaget tjänst, men påförs inte några avgifter.

företagsbeskattningEgenföretagaren redovisar inkomsten dels i inkomstslaget näringsverksamhet, dels i kapital. Se räntefördelning. Inkomsten av näringsverksamheten beräknas i stort sett lika antingen det är aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma.

Överskott i ett aktiebolag kan sparas, exempelvis genom låga löneuttag. Egenföretagaren, eller den som driver verksamheten i handelsbolag, kan på liknande sätt spara vinsten i företaget genom avsättning till expansionsfond.

Företagsbeskattning – Aktiebolag

Alla inkomster beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Bolagsskatten är 22 % år 2013, tidigare 26,3 %. Aktievinster och utdelningar på näringsbetingade aktier är normalt skattefria. Se vidare aktiebolag, värdeminskningsavdrag och periodiseringsfonder.

Företagsbeskattning – Ekonomiska föreningar

Ekonomiska föreningar beskattas i princip som aktiebolag.

Företagsbeskattning – Enskild näringsverksamhet

Privatpersoner, som driver yrkesmässig näringsverksamhet, ägare till hyreshus och jordbruk, beskattas som enskild näringsverksamhet. Läs mer om det under näringsverksamhet.

Företagsbeskattning – Handelsbolag

Handelsbolag är inte eget skattesubjekt och inkomsten beskattas i stället hos delägarna.

Se vidare näringsverksamhet, expansionsfond, handelsbolag, periodiseringsfonder, räntefördelning och ägarskifte.

FoU-avdrag Fr o m 1 juli 2014 kan arbetsgivaravgifterna sänkas för personer som arbetar med forskning och utveckling (mer än 15 timmar i veckan). Nedsättning görs med 10 % av avgiftsunderlaget. Sänkningen får högst vara 230 000 kr per koncern och månad. Rätt till nedsättning gäller endast för FoU-personer som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 26 år.

Läs mer om företagsbeskattning

Så startar du aktiebolag – Skatteregler och råd när du startar aktiebolaget