För att ungdomar med barnpension inte ska drabbas av skatt på kortare feriearbete är barnpension upp till 40 % av ett prisbasbelopp skattefri vid pension från en förälder – det skattefria beloppet är dubbelt så stort om det gäller barnpension efter två föräldrar.

Pengar till barn

Den som för över pengar till sina barn bör se till att pengarna inte får fritt disponeras av föräldrarna. För att fullbordad gåva ska anses föreligga får förälder inte förbehålla sig dispositionsrätten till pengarna. (NJA 1981 sid 464, RÅ 1964 fi 2332).