För att ungdomar med barnpension inte ska drabbas av skatt på kortare feriearbete är barnpension upp till 40 % av ett prisbasbelopp skat- tefri vid pension från en förälder – det skattefria beloppet är dubbelt så stort om det gäller barn- pension efter två föräldrar.

Pengar till barn Den som för över pengar till sina barn bör se till att pengarna inte får fritt dis- poneras av föräldrarna. För att fullbordad gåva ska anses föreligga får förälder inte förbehålla sig dispositionsrätten till pengarna. (NJA 1981 sid 464, RÅ 1964 fi 2332).