Karaktärsbyte betecknar att en tillgång (fastighet, aktie) ska redovisas i ett nytt inkomstslag, exempelvis näringsverksamhet, efter att tidigare ha beskattats i ett annat inkomstslag, exempelvis kapital.

Karaktärsbyte kan också vara att en tillgång i samma ägares hand ändrar karaktär från exempelvis anläggningstillgång till omsättningstillgång eller att en fastighet ändrar karaktär från privatbostadsfastighet till näringsfastighet. Även den omvända situationen kan förekomma. Bl a följande slag av karaktärsbyten kan förekomma vid beskattningen:

Privatbostad

Privatbostad som för samma ägare ändrar karaktär till näringsfastighet. Då får s k frivillig avskattning ske till marknadsvärde i inkomstslaget kapital. Denna regel kan även gälla annan egendom, t ex aktier.

Näringsfastighet

näringsfastighet karaktärsbyte

Näringsfastighet som för samma ägare eller efter arv eller gåva ändrar karaktär till privatbostad. Då ska värdeminskningsavdrag och förbättrande reparationer återföras till beskattning i näringsverksamhet. Denna sistnämnda regel är däremot tvingande.

Karaktärsbyte för näringsbetingade aktier

Aktier kan i vissa fall byta karaktär från omsättnings- till anläggningsaktier vid ägarbyte eller fusion.

Näringsbetingade aktier kan ändra karaktär (gäller företagens egna innehav). I så fall anses aktierna ha sålts till marknadspris och det blir då inte någon skatt på eventuell vinst. Aktierna får enbart en högre skattemässig anskaffningsutgift att räkna vid en framtida vinstberäkning. Den här situationen kan gälla bolag som äger mer än 10 % i ett företag vars aktier är marknadsnoterade. Om aktier avyttras så att andelen sjunker under 10 % är inte aktierna längre näringsbetingade. De kvarvarande aktierna får då anskaffningsvärde som är lika med marknadsvärdet vid tidpunkten då andelen sjönk under 10 %. Det omvända fallet eller då ytterligare aktier anskaffas och andelen då ökat till mer än 10 %, medför inte någon skattekonsekvens. Om man har stora obeskattade vinster kan detta vara ett argument för att öka andelen till mer än 10 %.

Läs mer om karaktärsbyte

Skatteverket

Avskattning