Här är en gratis mall för sponsoravtal mellan ett företag och en idrottsförening.

Vad är ett sponsoravtal?

Ett sponsoravtal är ett avtal mellan till exempel ett företag och en idrottsförening. Syftet med dessa avtal är att föreningen får en ekonomisk ersättning från företaget i utbyte mot reklamplats. Det kan till exempel vara en företagslogga på idrottsutövarnas kläder eller reklamskyltar på en arena.

Sponsoravtal som redigerbar Word-fil

Vill du ha mallen som en färdig Word-fil med exempel på avtal? Köp och hämta direkt i vår webbshop.

Hämta sponsoravtal gratis

Vill du ha sponsoravtalet gratis? Här kan du hämta det helt gratis. Kopiera texten i avtalet för sponsring nedan och klistra in i ett eget dokument. Du kan anpassa texten i sponsoravtalet efter ditt behov.

Här kan du läsa mer om hur du kan göra avdrag för sponsring samt vad du ska tänka på vid avtalsskrivning.

SPONSORAVTAL

Parter

Sponsoravtal mellan # AB, nedan kallat Bolaget, och idrottsföreningen Klubben, nedan kallad Föreningen, har denna dag träffat nedanstående avtal.

sponsring med sponsoravtal

Syfte

Avtalet avser ekonomisk ersättning till Föreningen och som motprestation för denna namnreklam och PR-mässigt utbyte i syfte att främja Bolagets goodwill och avsättningen av dess produkter. Avtalet avser följande produkter:###########

Avtalstid

Detta sponsoravtal, som avser seriespel i två (2) hela säsonger med början höstsäsongen 200#, träder i kraft vid undertecknandet och gäller till 2007-04-30 före vilket datum Bolaget har, om det så vill, företrädesrätt att ingå ett fortsatt avtal med Föreningen. Om Bolaget vill förlänga avtalet ska Bolaget snarast meddela Föreningen detta.

Föreningens åtaganden

Föreningens spelare i A-laget ska på ryggen på sina dräkter bära text med Bolagets firma i form av Bolagets vanliga logotyp. Bokstäverna ska vara 4 cm höga och 2 cm breda och ska vara i röd färg. Dräktreklamens utformning får Bolaget under avtalstiden ej ändra.

Vid varje hemmamatch ska högtalarreklam göras 3×45 sek, varav en gång före matchen och en gång i respektive paus. Härvid ska Bolagets ovannämnda produkter bli nämnda. Högtalarmeddelandets närmare utformning i övrigt bestämmer man senare av Bolaget och Föreningen i samråd. Meddelandet får under avtalstiden fortlöpande ändras av Bolaget i samråd med Föreningen.

Bolaget får på mitten av sargernas långsidor placera två identiska reklammeddelanden avseende ovannämnda produkter på ett utrymme om vardera 4×1 m. Meddelandena får Bolaget ändra vid utgången av hel säsong.

Lagets spelare ska deltaga i en av Bolaget på kvällstid anordnad kurs 6×2 tim om Bolagets produkter. Dessa spelare ska sedan under avtalstiden deltaga i högst tre kundträffar som Bolaget anordnar. De ska härvid bära av Bolaget anvisad klädsel. Upphör någon av nu nämnda spelare att spela i laget, har Bolaget rätt att ersätta denne med annan fritt vald spelare i laget. Det åligger Föreningen att innan bindande avtal ingås inhämta spelarnas samtycke till nu nämnda medverkan.

Bolaget ska verka för att fullgörandet av Föreningens åtaganden inte stör eller hindrar Föreningens tränings- och tävlingsverksamhet.

Bolagets åtaganden

Bolaget ska till Föreningen under avtalstiden erlägga totalt #tusen (# 000) kr. Betalning ska ske halvårsvis med # kr med början 200#-06-30 och därefter 200#-12-31, 200#-06-30 samt 200#-12-31.

Skulle TV-sändning från någon av lagets hemmamatcher förekomma har Föreningen rätt till extra ersättning med # kr per sändningsminut. Ersättning enligt ovan ska vara utbetald tillsammans med nästkommande ordinarie betalning.

Branschexklusivitet

Föreningen förbinder sig att under avtalstiden inte teckna sponsoravtal med andra företag verksamma inom trädgårds- eller anläggningsbranschen.

Dopning

Föreningen åtar sig att med kraft motverka eventuell användning av otillåtna prestationshöjande preparat bland Föreningens eller berörda aktiva. Om någon representant för Föreningen i samband med idrottsutövning har påvisat att ha använt sådana preparat, har Bolaget rätt att med omedelbar verkan häva sponsoravtalet. Föreningen är därvid skyldig att ersätta Bolagets skada.

Kontaktpersoner

Parterna har för att underlätta samarbetet utsett två kontaktpersoner. Dessa är Sven S-son, Bolaget, och Bengt B-son, Föreningen.

Ändrad verksamhet

Om Föreningens verksamhetsinriktning i väsentlig mån ändras under avtalstiden äger Bolaget rätt att säga upp sponsoravtalet med omedelbar verkan och återfå ersättning som avser återstående avtalstid.

Föreningens avtalsbrott

Vid fel eller dröjsmål av Föreningens prestation i annat fall än som regleras ovan, äger Bolaget rätt till nedsättning – alternativt återbetalning – av avtalad ersättning.

Är felet eller dröjsmålet väsentligt äger Bolaget rätt att häva avtalet. Föreningen är i sådant fall skyldig att ersätta Bolagets skada.

Uppsägning av sponsoravtal

Båda parter har rätt att ensidigt säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid.

Tvist

Om tvist uppkommer i anledning av detta avtal ska parterna i första hand försöka lösa denna genom förlikning.

Om parterna inte genom förlikning förmår att lösa tvisten, ska på parts begäran tvisten hänskjutas till avgörande av skiljemän, som stadgas i lagen om skiljeförfarande.

Underskrider det omtvistade värdet två basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring får dock part alltid draga tvisten inför allmän domstol om det inte kan antagas att det bakomliggande rättsförhållandet rör ett väsentligt högre belopp.

Signering av sponsoravtal

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

S-stad 200#-04-15

# AB

______________________

Sven S-son
Verkställande direktör

Idrottsföreningen Klubben

______________________

Bertil Bertilsson
Ordförande

Här kan du läsa mer om sponsorer och sponsoravtal