En säljarrevers är en fordran som en säljare kan ha på en ännu obetald del av en ersättning. Om säljaren i sin tur överlåter reversen, får säljaren i regel ett lägre pris än vad som står på reversen.


Så fungerar en säljarrevers

Säljarreverser beskattas efter samma regler som fordringar och skuldebrev.

skuldbrev, revers och säljarrevers

En revers som tas emot som en del av ersättningen vid exempelvis en fastighetsaffär anses normalt anskaffad för samma belopp och tas också med i vinstberäkningen av fastigheten.

Om säljarreversen därefter avyttras för ett lägre belopp har säljaren gjort en kapitalförlust. Se även  kapitalförlust.

§ Konstruerad förlust godtogs inte, RÅ 1987 ref 102, RÅ 1988 ref 148.

Gratis mall för säljarrevers

Låntagare:

Namn, personnummer, adress

Långivare:

Namn, personnummer, adress

Lånebelopp:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kronor

Förfallodag: Vid anfordran

Lånebeloppet avser köpeskillingen för

……………………………………………

som också lämnas som och utgör säkerhet för Lånebeloppet.

Ränta skall beräknas på en årlig ränta motsvarande . . . . . och betalas årsvis i efterskott.

Denna säljarrevers regleras av svensk rätt. S-Stad den xxxx-xx-xx

_________________          ______________________


Kapitalvinster och kapitalförluster på marknadsnoterade fodringar i svenska kronor beskattas som ränteinkomst respektive ränteutgift. Någon reducering för kapitalförluster blir det heller inte.

Vinster och förluster på brevet som inte är marknadsnoterade räknas däremot som kapitalvinst och kapitalförlust. Detta innebär att förluster då medräknas bara till 70 % av förlustens storlek.

skuldebrev
Råd för revers

Kontakta alltid gäldenären

Man skiljer mellan löpande och enkla brev. Ett enkelt kan inte överlåtas och gäldenären (låntagaren) behöver endast betala till den ursprunglige innehavaren. Om man däremot har förvärvat ett löpande i god tro, kan man inte alltid vara säker på att gäldenären verkligen också betalar. Man måste då först försäkra sig om att gäldenären också bekräftar sin skuld. NJA 2010 s. 467.

Fler gratis avtalsmallar

Här hittar du alla våra gratis avtalsmallar.

Läs mer om säljarrevers

Så ger du bort huset till barnen

Gör maximalt avdrag vid kapitalförlust