Vinster med vinstandelsstiftelseVinstandelsstiftelse

Ett företag kan med avdragsrätt avsätta en del av sin vinst till en vinstandelsstiftelse för senare utdelning till de anställda. Avsättning och avdrag sker för det år på vilket vinstandelen beräknas. Överföringen av medel kan ske senare (RÅ 2004 ref 10). Vad som betalas från stiftelsen till den anställde beskattas som inkomst av tjänst och vid tidpunkten för utbetalningen. På avsättningarna får företaget betala löneskatt. Det blir inte några ytterligare avgifter vid utbetalningen till de anställda.

Följande krav måste dock vara uppfyllda:

  • Minst en tredjedel av de anställda omfattas av systemet.
  • De anställda är minst 65 år när de tar emot pengarna, för yngre blir det löneskatt.
  • Pengarna är bundna i minst tre kalenderår.

För delägare i fåmansföretag blir det däremot arbetsgivaravgifter för stiftelsen vid utbetalningen. Se även stiftelser och dessa rättsfall:

§ Differentierad tilldelning, RÅ 2004 ref5, friförvaltning, RÅ 1994 ref 38, RÅ 2008 not 31, SRN 2009-12-10, dnr 47-09/D, intjänad provision överförd till stiftelse, RÅ 2008 ref 20.