Räntekompensation. Vid köp av exempelvis privatobligationer, statsobligationer och andra skuldebrev betalar köparen även den upplupna räntan fram till nästa utdelningsdag. Läs mer om obligationer. Köparen får avdrag för denna kompensation som ränta. Dock först när räntan förfaller till betalning. Det kan vara efter årsskiftet eller något år senare. Detta gäller också räntefonder där räntan särnoteras. Den som får räntekompensationen måste dock ta upp räntan det år som den betalas.

Vad är räntekompensation?

Med räntekompensation menas också den kompensation som en låntagare måste betala till ett kreditinstitut när ett bundet lån löses i förtid. Denna utgår när räntan på nya bundna lån är lägre än på motsvarande bundna lån som ska lösas in.

Så gör du avdrag för räntekompensation

Räntekompensationen, som också kallas ränteskillnadsersättning, får du göra avdrag för på samma sätt som ränteutgift. Det har i förslaget om investeringssparkonto tagits särskild hänsyn till effekterna av räntekompensation vid överlåtelse av det här slaget av obligationer.

Sänk månadsskostnaden vid räntekompensation

Råd

Skriv om lånet i förtid

Den som t ex har ett femårigt bundet 500 000-kronorslån med 4 procents ränta som ska lösas om ett år kan i förtid placera om det för en ny femårsperiod. Om den nya räntan är 2 % blir räntekompensationen ca 10 000 kr plus vissa avgifter (2 % på 500 000 kr). Att göra så kan vara fördelaktigt för alla bundna lån i dessa två situationer.
För den som har svårt att kunna betala de löpande ränteutgifterna och har låneutrymme kvar för att öka skulden med den räntekompensation som utgår. I det här exemplet ökas då skulden till drygt 51 000 kr. Ändå sjunker årskostnaden med ca 7 000 kr per år efter skatt med nya lägre räntan.

För den som är övertygad om att marknadsräntan ligger i botten och är rädd för att räntan ska ligga högre när lånet normalt ska få nya ränta.

En annan fördel med att göra så här är att räntekompensationen är avdragsgill. Man tidigarelägger därmed i praktiken ett skatteavdrag och det går att söka jämkning av den preliminära skatten.

Skattefri räntekompensation

En låntagare som har ett lån med räntesats under marknadsräntan kan försöka få ut ett kontantbelopp av långivaren mot att han går med på att räntesatsen höjs. En sådan kontantkompensation är en vinst till följd av att lånet har sjunkit i värde. Och som då är skattefritt för privatpersoner då det saknas en uttrycklig regel för sådan beskattning (RÅ 2008 not 32).

Läs mer om räntekompensation och bolån

Hitta bästa bolånet

Så fungerar pantbrev