investeringssparkonto ISKInvesteringssparkonto, ISK,

Investeringssparkonto, ISK, ett sparande för privatpersoner av aktier och andra värdepapper på ett enkelt och skatteeffektivt sätt. Skatten tas ut genom en årlig schabloninkomst på värdet på samma sätt som en ränta. Genomsnittsvärdet (den första dagen i varje kvartal) och statslåneräntan den 30 november året före inkomståret avgör inkomstens storlek, dock numera lägst 1,25 %.

Tillåtna tillgångar

Tillåtna tillgångar är förutom kontanter och räntebärande värdepapper samt andelar i investeringsfonder och delägarrätter som finns på en reglerad marknad och ska då bedömas efter näringsrättsliga principer, HFD 2015 ref 14. Det krävs dock inte någon egentlig handel av de finansiella instrument som finns på den reglerade marknaden, Se SKV ställningstagande, dnr 131 801564-12/111. Även optioner och terminer (s k derivatinstrument), kan därför förvaras på ett investeringssparkonto. Bankerna kan också ha egna och mer begränsade regler om vilka tillgångar som kan tillåtas.

Otillåtna tillgångar

Otillåtna tillgångar är onoterade aktier och inte heller kvalificerade aktier i fåmansföretag, även om de är noterade. Riskerna för skatteundandragande och felaktig prissättning har också fått till konsekvens att överföringar från och till kontot är begränsade och det är heller inte möjligt att överlåta kontot. Se även SKV ställningstagande, 131 420029-12/111 samt HFD 2015 ref 14, som gällde värdepapper noterade på utländsk börs.

Otillåtna tillgångar får endast förvaras på ett investeringssparkonto under kortare övergångsperioder. I annat fall upphör inte kontot att vara ett investeringssparkonto, men de otillåtna tillgångarna beskattas istället på vanligt sätt. En person kan inneha flera olika ISK, men kontot kan dock inte ägas av flera personer. Svenska värdepappersbolag och kreditinstitut (till exempel banker) får vara förvaltare av investeringssparkonton. ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin. När räntan är så gott som obefintlig blir sådana insättningar sämre än att låta pengarna stå kvar på vanligt bankkonto.

Skillnaden mot kapitalförsäkring är att tillgångarna ägs direkt och inte av ett försäkringsbolag samt att spararen påförs schabloninkomsten. En av fördelarna med ISK och även kapitalförsäkring är att det inte blir inlåsningseffekter på grund av skatten. Nackdelen är att förluster inte är avdragsgilla. Det självklara rådet är därför att sälja inför befarat kursfall.

Om kursnivåerna är höga kan det vara bättre att äga exempelvis aktierna direkt och avvakta med investeringssparkontot tills det är bra utsikter för kursuppgång. ISK kan därför vara ett intressant alternativ för den spekulative.

Frågor och svar om ISK

Fråga: Kan ISK-konto användas för sk daytrading? Svar: Ja, det finns ingen gräns för hur många transaktioner som får göras och heller inte något tak för hur mycket som får finnas på kontot. Däremot finns ett tak för hur mycket man får äga i respektive bolag.

Fråga: Kan ISK användas av personer bosatta utomlands? Svar: Ja, det blir inte någon svensk skatt och inte heller fördelas schabloninkomsten i samband med utflyttningen.

Fråga: Kan man tömma kontot i slutet på kvartalet och sätta in pengarna i början på nästa kvartal och på det sättet slippa schabloninkomsten? Svar: Nej, underlaget för skatten är summan alla insättningar under året och genomsnittligt värde baserat på värdet vid utgången av varje kvartal.

Är INVESTERINGSSPARKONTO (ISK) BÄTTRE ÄN  KAPITALFÖRSÄKRING?

  • Ja, schabloninkomsten kan kvittas mot låneräntor och kapitalförluster
  • Ja, aktierna på kontot ger rösträtt på bolagsstämmor.
  • Ja, oftast lägre avgifter
  • Ja, lättare vid insättningar och uttag
  • Nej, kan inte användas av exempelvis bolag
  • Nej, färre möjliga investeringstillgångar.

Läs mer om investeringssparkonto ISK

Om investeringssparkonto

Skatteverket: Investeringssparkonto