Det här är jobbskatteavdraget

Jobbskatteavdrag är en skattereduktion som innebär att skatten reduceras för arbetsinkomster, vilket i sin tur har inneburit att exempelvis pensionärer har ansetts orättvist beskattade. Denna ojämlikhet har minskat då pensionärer har ett särskilt tillägg till grundavdraget och en skattereduktion för arbetsinkomster. Skattereduktionen ges endast mot kommunalskatten.

Detta räknas som arbetsinkomst

Anställningsinkomst under tjänst och inkomster under aktiv näringsverksamhet efter avdrag för avdragsgilla kostnader och allmänna avdrag. I underlaget ingår också skattepliktiga förmåner från arbetsgivare som är pensionsgrundande samt vissa utbildningsbidrag och stipendier. Däremot kan inga inkomster från Försäkringskassan, t ex sjukpenning och föräldrapenning, och inte heller inkomst av passiv näringsverksamhet ingå i underlaget för jobbskatteavdrag.

Beräkning av grundavdraget

FI, PBB Jobbskatteavdrag
–0,99 0,423*PBB0,99
0,99–2,72 0,423*PB + 0,2*(FI– 0,99*PBB)
2,72–3,11 0,77*PBB
3,11–7,88 0,77*PBB – 0,1*(FI– 3,11*PBB)
7,88– 0,293*PBB

PBB = Prisbasbelopp, FI = Fastställd förvärvsinkomst

Vad innebär grundavdraget och hur stort är det?

Beräkning av jobbskatteavdrag

AI, PBB Jobbskatteavdrag
–0,91 (AI–GA)*KI
0,91–2,94 (0,91 PBB+0,332*(AI–0,91 PBB)–GA)*KI
2,94–8,08 (1,584 PBB+0,111*(AI–2,94 PBB)–GA)*KI
8,08 – (2,155 PBB–GA)*KI

PBB = Prisbasbelopp, AI = Arbetsinkomst, GA = GrundavdragKI = Skattesatsen för kommunal inkomstskatt.

Exempel på beräkning av grund- och jobbskatteavdrag

  • Arbetsinkomst (=fastställd förvärvsinkomst), 300 000 kr, kommunalskatt, 32 kr, prisbasbelopp, prisbasbelopp,
    Grundavdrag 0,77*44 400 + 0,1*(300 000 – 3,11*44 400) = 17 996 kr
    Jobbskatteavdrag (1,584*44 400 + 0,111*(300 000– 2,94*44 400)–17 996)*0,32 = 22 766 kr
  • För personer som inte fyllt 65 år beräknas ett belopp med ledning av arbetsinkomsterna och prisbasbeloppet som sedan multipliceras med den kommunala skattesatsen.
  • Fr o m det år man fyller 66 år beräknas jobbskatteavdraget på detta sätt:
  • Arbetsinkomster upp till 100 000 kr: 20 % av arbetsinkomsterna.
  • Arbetsinkomster mellan 100 000 och 300 000 kr: 20 000 kr plus 5 % av inkomsterna över 100000 kr.
  • Arbetsinkomster över 300 000 kr: 30 000 kr.

Så här beräknar du din värnkatt.

Råd för jobbskatteavdraget

Sänkt skatt på kapitalet

Den som har en arbetsinkomst på mellan ca 20 000 och 40 000 kr och ingen annan inkomst blir inte skattebefriad utan får kvarskatt. Inkomstskatten blir visserligen noll, men det blir en allmän pensionsavgift som också kommer på skattsedeln.

Den som har kapitalinkomster, exempelvis aktier eller fonder som sålts med vinst, kan minska skatten på dessa inkomster med samma summa som man betalar pensionsavgift. Effekten minskar vid högre inkomster.

Beräkning av jobbskatteavdragJobba som pensionär

För dig som är folkpensionär ger jobbskatteavdraget möjligheter att skaffa sig arbetsinkomster med mycket låg skatt. Jobbskatteavdraget blir nämligen bättre fr o m det inkomstår då man fyller 66 år. Pensionärer får jobbskatteavdrag från första kronan av en arbetsinkomst. Jobbskatteavdrag ges då med 20 % av inkomsten upp till 100 000 kr och kan vara upp till 30 000 kr.

För en pensionär som kan välja hur stor inkomst som ska tas ut kan det därför vara mest lönsamt att skaffa sig en arbetsinkomst på 100 000 kr. Skattesänkningens storlek beror alltså på både arbetsinkomsten och på pensionens storlek.

Fortsätt med ditt bolag

För den som har ett fåmansbolag lönar det sig extra bra att behålla bolaget aktivt och ta ut lite lön även efter pensioneringen. Det blir jobbskatteavdrag och särskilt för den som fyllt 66 år. För den som är född 1938 eller senare blir det ingen särskild löneskatt. Bolaget får dock betala 10,21 % av lönen i ålderspensionsavgift, men en stor del betalas tillbaka i form av höjd pension. För äldre pensionärer blir det numera inga sociala avgifter alls. Se vidare fåmansföretag – 3-12-reglerna.

Alternativet att ta ut pension från pensionsförsäkring är betydligt sämre än att ta ut lön, eftersom pensionsinkomst inte ligger till grund för jobbskatteavdrag.

Bra med firma redan vid 61

Ovanstående fördelar med sänkta avgifter och högre jobbskatteavdrag går att få redan från och med det år man fyller 61 år. Hela den allmänna pensionen måste tas ut under årets samtliga tolv månader.

Då går det att begära ut sin hela sin ålderspension från och med januari samma år och på så vis få betala 10,21 % i egenavgifter under hela det året på inkomster från t ex en enskild firma, men inte från aktiebolag.

Ansökan om detta måste då vara inne hos Försäkringskassan före januari månads utgång. Det går att ansöka över nätet med e-legitimation.

Läs mer om avdrag och deklaration

Så överklagar du deklarationen – gratis mall

Så undviker du skattetillägg

Här hittar du alla avdrag för privatpersoner och företag

Läs mer om jobbskatteavdrag

Grundavdrag – Vad innebär grundavdraget och hur stort är det?

Minska skatten med skattereduktion

Näringsverksamhet – Allt du behöver veta när du startar företag

Periodiseringsfonder – Så sänker du skatten med periodiseringsfond