Dubbel bosättning vid tillfälligt arbete. Vid tillfälliga och kortvariga arbeten minst fem mil hemifrån kan det bli avdrag för dubbelt boende vid övernattning, även om det inte är fråga om tjänsteresa. Med tillfälligt arbete avser man arbete som i normalfallet pågår under högst två år eller tidsbegränsat till sin natur, exempelvis långvariga byggprojekt eller av sådan art att en fast anknytning till bostadsorten krävs (t ex riksdagsmän) eller ska bedrivas på flera olika platser. Hit räknas också provanställning. Vidare kräver man att definitiv avflyttning till arbetsorten inte har skett och att övernattning har ägt rum på arbetsorten (RÅ 2008 ref 22). Avdrag medger man för både gifta och ensamstående.

Avdrag medger man från den tidpunkt då övernattningen på den andra orten är påbörjad och man kan ge även vid längre tid än två år.

Följande avdrag medger man vid dubbelt boende:

 1. Schablonavdrag För den som inte får traktamente från arbetsgivaren är schablonavdraget lika med halva normalbeloppet den första månaden. För den som får traktamente från sin arbetsgivare tillämpar man istället reglerna för traktamente.
  § Ej avdrag för halva dagar, RÅ 2006 ref 59.
 2. Övernattning Det blir avdrag för övernattningskostnad efter hur stora de faktiska bostadskostnaderna på arbetsorten är eller med ett schablonbelopp. Schablonavdraget är ett halvt normalbelopp.
 3. Hemresor Oavsett om man får traktamente eller ej kan man få avdrag för hemresor. Avdraget gäller för både gifta och ensamstående och är inte tidsbegränsat.

Den som har bostad och kost som betalas av arbetsgivaren tar upp detta enligt reglerna för dessa löneförmåner. De verkliga kostnaderna eller schablonbeloppen ovan dras sedan av.

Den som flyttat utomlands kan man ibland anse ha dubbelt boende i två länder. Se utflyttning och bosättning. Arbete utomlands, men bostad i Sverige: Se utlandsarbete.

AVDRAG FÖR DUBBEL BOSÄTTNING?

Ja, och högst under två år om …

 • … du på grund av arbetet flyttat till en ny bostadsort, och …du valt att behålla din gamla bostad, och
 • …avståendet mellan arbets- och bostadsort är mer än 5 mil, och
 • …du har övernattat på arbetsorten.
 • Men, ytterligare under högst tre år om …
 • …den dubbla bosättningen beror på makes eller sambos arbete.

§ Tolkning vid tillfälligt arbete i Sverige, RÅ 1981 1:16, och övergång till tillsvidareanställning, RÅ 2007 ref 73, när påbörjas treårsperioden vid dubbelt boende, RÅ 2007 ref 73.

Råd för dubbel bosättning

Tre avdrag vid första jobbet

Det går att få avdrag för övernattningskostnaden på arbetsorten även om man inte har någon kostnad för bostaden på hemorten. Det innebär att ungdomar som är skrivna hemma hos föräldrarna får avdrag när de tar ett tillfälligt arbete på annan ort – för den tillfälliga bostaden, ett schablonbelopp per dag och för en hemresa i veckan.

Många ungdomar kan på det här sättet få göra tre stora avdrag när de tar sitt första jobb, kanske under sommarlovet.

Rättsfallet RÅ 1998 ref 39 visar att detta gäller den som är skriven hos föräldrarna och under skollovet arbetar på annan ort. Oklart dock för den som är skriven på studieorten och bor hos föräldrarna på arbetsorten. Enligt skatteverket ska det inte spela någon roll om den studerande då bott hos föräldrarna eller inte. Det avgörande är om det funnits extrakostnader på arbetsorten.

dubbel bosättning dubbelt boende

Den som inte betalar något till föräldrarna ska därför inte få avdrag för logikostnader. Men schablonavdraget för dubbel bosättning bör det ändå bli och också hemresa till bostadsorten en gång i veckan. Men förutsättningen är att den studerande verkligen är bosatt på studieorten och disponerar en bostad där även under arbetet på den andra orten där föräldrarna bor. Se SKV, studerande med tillfälliga anställningar, 131 494252- 13/111.

Dubbelt boende vid flytt till nytt arbete

Den som tar ett stadigvarande jobb på en ny ort och flyttar dit kan få göra avdrag för dubbel bosättning enligt följande regler:
Avståndet mellan den gamla hemorten och den nya arbetsorten måste alltid vara minst fem mil och övernattning ska ske på den nya arbetsorten.

 • Avdraget medges under högst fem år för gifta och sammanboende och högst två för ensamstående. Vid synnerliga skäl kan avdrag medges under ännu längre tid.
 • Schablonavdrag för ökade utgifter för måltider och småutgifter får endast dras av under den första månaden vid både dubbel bosättning och tillfälligt arbete. Om dessa krav uppfylls blir det tre avdrag utan någon begränsning enligt nedan.
 • Bostadskostnad. Om familjebostaden finns på den nya arbetsorten ges avdrag för bostadskostnaden på den gamla hemorten. Är familjebostaden kvar på den gamla hemorten ges avdrag för bostadskostnaden på den nya arbetsorten.

Det är maken som fått nytt arbete som gör avdraget. Denne får även avdrag för ökade levnadskostnader.

§ Dubbla avdrag, RÅ 2002 ref 74, avdrag vid delad vårdnad, RÅ 2005 ref 64, avdrag för villaräntor, RÅ 2002 ref 102.

Schablonavdrag

Om inget traktamente utgår från den nya arbetsgivaren ges schablonavdrag per dag på den nya arbetsorten om den ligger i Sverige, och nu endast under en månad. Utomlands ges avdrag med 30 % av normalbeloppet. Avdrag kan ges med verkliga merkostnader om dessa är högre.

Hemresor

Avdraget för hemresor får den av makarna som vistas på annan ort än där familjebostaden ligger och om avståndet är minst 50 km. En resa per vecka är godtagbart normalt.

Normalt godtas högst kostnaden för billigaste färdsätt, men även för flygresa eller snabbtåg om kostnaden inte är oskälig. Finns inga allmänna kommunikationer får bilavdrag göras. Avdraget för hemresor är inte tidsbegränsat utan kan göras längre tid än tre år. Reglerna gäller även för resor mellan och inom EU:s medlemsländer eller EES- länderna.

§ Avdrag trots återflyttning till gamla hemmet, RÅ 1991 not 219.

Här kan du läsa allt om deklarationen

Deklaration 2020 – Skatteåterbäring, datum och avdrag för att deklarera