Med betalningsansvar menas bland annat att man är betalningsskyldig för lån, som kan få betydelse för rätten till avdrag för räntan. Det kan också innebära ansvar genom delägarskap i handelsbolag eller som företrädare för företag. Se skatteförfarandelagen.

För två makar med gemensam ekonomi är det ofta svårt att avgöra vems pengar som använts för betalningen. I praktiken kan därför makar som har gemensamt betalningsansvar för lånet själva bestämma fördelningen av ränteavdraget. Se ränteutgifter, borgen.

betalningsansvarRåd för ansvar för betalning

Fördela ansvaret

Betalningsansvarig är den som är låntagare för lånet och inte enbart gjort ett borgensåtagande.

Den som är borgensansvarig och inser att låntagaren inte kan betala, kan begära att bli ansvarig för betalning för att på det sättet få avdrag för räntor som betalas. Se även kapitalförlust.

Läs mer om betalningsansvar

Bodelningsavtal mall – Gratis blankett till bodelning och skilsmässa

Samboavtal – Ladda ner en gratis mall för samboavtal

Skatteförandelagen – Riksdagen