Ägarna i ett aktiebolag kan bli ansvariga för bolagets skulder om åtgärder inte vidtas så snart bolagets egna kapital sjunker till under halva det nominella aktiekapitalet. Bolaget ska då upprätta en kontrollbalansräkning och ägarna se till att kapitalet återställs inom åtta månader. Se konkurs. Ägarna kan göra antingen ett villkorat eller ovillkorat tillskott. Villkoret är i regel att tillskottet så snart det finns tillräckligt med vinstmedel och för bolagsstämman att besluta om återbetalning. Tillskottet är skattefritt och redovisas som intäkt och kan då utnyttjas för att täcka underskott. Om bolaget har endast en ägare finns i regel inte skäl att villkora aktieägartillskott.

aktieägartillskottAktieägartillskottet är inte skattepliktigt för bolaget och för tillskottsgivaren är eventuell återbetalning ej heller skattepliktig, såvida inte det inte blir en vinst.

Rättsfall för aktieägartillskottet

Återbetalning av lön som görs av delägare har av skatteverket i vissa fall betraktats som aktieägartillskott till bolaget och inte har därmed inte reducerat löneutbetalningen. Skälet är att det i annat fall skulle vara för lätt att kringgå reglerna om låneförbud. Se låneförbud.

Ovillkorade aktieägartillskott kan också utnyttjas för att höja bolagets kapital och därmed minska skatten på utdelningarna. Se fåmansföretag – 3:12-reglerna.

Råd för aktieägartillskott

Flexibel kapitalökning

Att höja aktiekapitalet genom villkorat aktieägartillskott och därefter göra en fondemission är ett alternativ till nyemission. Fördelen med tillskott är att bolaget kan återbetala tillskottet så snart det finns vinstmedel. På det sättet kan aktieägarna på ett enkelt sätt få tillbaka en del av satsat kapital utan skattekonsekvenser och utan att behöva sätta ned aktiekapitalet.

Omvandling ger avdrag

Om du har en fordran på bolaget och inte kan räkna med full betalning, kan du omvandla fordran till ett villkorat aktieägartillskott och få avdrag för din fordran. Det är då viktigt att du kan visa att tillskottet inte har något värde. Avdrag kan det också bli då ett villkorat aktieägartillskott omvandlas till ett ovillkorat aktieägartillskott.

Omvandling kan ge problem

Om ett villkorat aktieägartillskott omvandlas till ovillkorat aktieägartillskott, dvs villkoret om återbetalning tas bort, anses ägaren ha avyttrat sin fordran. En sådan omvandling kan komma att ses som ett ackord och då också reducera underskott i bolaget. Problemet kan undvikas om tillskottet görs ovillkorat från början eller att villkorade tillskottet aldrig omvandlas.

Så undviks 3:12-reglerna

Den som har gjort förluster i sitt bolag och skjutit till pengar i form av aktieägartillskott kan sälja både aktier och den fordran som hör till det villkorade aktieägartillskottet. Den nye ägaren kan lägga in en verksamhet i bolaget och återbetala tillskottet. 3:12-reglerna tillämpas inte varför vinsten vid återbetalningen av tillskottet beskattas med 30 % skatt (RÅ 2000 ref 54, RÅ 2009 ref 47).

Läs mer om aktieägartillskott

Ägarskifte i praktiken – Så förbereder du ägarskiftet i bolaget

Ränteutgifter – Tips och råd hur du gör avdrag för ränteutgifterna

Kapitaltillskott