Småhus är den skattemässiga beteckningen på en- och tvåfamiljsfastigheter samt mangårdsbyggnader på jordbruksfastigheter som fastställs vid fastighetstaxering. Hus och mark bildar en småhusenhet.

Till beteckningen kan också höra komplementhus, exempelvis garage eller förråd. Om det finns flera byggnader ska för varje byggnad fastställas om det är småhus, hyreshus eller industrienhet.

småhusVid inkomstbeskattningen kan småhusenheten vara privatbostadsfastighet (antingen eller fritidshus) eller näringsfastighet. Varje byggnad ska bedömas för sig. Endast fastigheter som fått beteckningen småhus kan vara privatbostadsfastighet. Däremot kan småhuset vara näringsfastighet, exempelvis om den till övervägande del används i näringsverksamhet eller hyrs ut för annat ändamål än bostad till ägaren.

Se bostadsbeskattning, näringsfastighet, uppskov och privatbostadsfastighet.

Typkoder för fastigheter

Det är Skatteverket som bestämmer typkod för din fastighet. Du har inte själv rätt att välja men du kan överklaga Skatteverkets beslut.

Läs mer om småhus och fastigheter

Här kan du läsa mer om skatteregler för bostäder och fastigheter.

Bostad – Allt om skatt, deklaration och avdrag för bostaden