Kommer din bostadsrätt byta ägare vid till exempel en försäljning så behöver du skriva ett överlåtelseavtal. Det gäller även när du överlåter en lägenhet vid till exempel arv eller gåva. Avtalet är ett bevis på att du överlåter rätt till bostadsrätten till nya ägaren.

Vad är ett överlåtelseavtal?

Ett överlåtelseavtal använder du för att formalisera en överlåtelse av en bostadsrätt samt detaljer kring den. Det kan till exempel vara en försäljning eller arv där man behöver ange tillträdesdag, köpeskilling och eventuellt bohag som ingår. Med avtalet kan du till exempel specificera villkor och detaljer som gäller för att ta över bostadsrätten.

Generellt överlåtelseavtal

Vill du ha ett generellt överlåtelseavtal som gäller för alla situationer, då kan du köpa en mall direkt i vår webshop. Köp en mall för överlåtelseavtal här.

Överlåtelseavtal för bostadsrätt

Stockholm överlåtelseavtal bostadsrätt

1. Parter i överlåtelseavtalet

1.1 [ ], pers nr ….-……, nedan kallad/kallade Köparen/Köparna.

1.2 [ ], pers nr ……….., nedan kallad/kallade Säljaren/Säljarna.

2. Föremål för överlåtelsen m.m.

2.1 Säljaren överlåter till Köparen på de villkor och under de förutsättningar som är angett i detta avtal bostadsrätten ## ingående i Bostadsrättsföreningen #, S-stad (”Bostadsrätten”). För Bostadsrätten gäller följande

Bostadsrättsföreningens namn ……………………………

Senast fastställda årsredovisning, se bilaga 1.

Bostadsrättens andel i föreningen (%) …………

Antal rum ……….. Storlek …….

3. Tillträdesdag

3.1 Köparen skall tillträda Bostadsrätten den # 20## (”Tillträdesdagen”).

4. Köpeskillingen

4.1 Köpeskillingen för Bostadsrätten vara ………. kronor, som skall vara betalt kontant med …… kronor vid detta avtals ingående (handpenning) och resterande belopp senast på Tillträdesdagen. Om Köparen inte fullgör denna sin betalningsskyldighet har Säljaren rätt att häva köpet och behålla erlagd handpenning.

5 Säljarens garantier

5.1 Det noteras att den till Bostadsrätten hörande lägenheten överlåts i befintligt och av köparen besiktigat skick. Vidare noteras att samtliga vitvaror och lägenhetstillbehör ingår i överlåtelsen, med undantag för ……

5.2 Säljaren garanterar dock att Bostadsrätten på Tillträdesdagen inte är pantsatt eller belastas av nyttjanderätt och att inte finns några skulder till bostadsrättsföreningen och skall ersätta Köparen för sådan konstaterad brist genom kontant betalning inom 30 dagar från den dag Köparen skriftligen påtalat bristen.

6 Övrigt

6.1 Köparen skall ansöka om medlemskap i Bostadsrättsföreningen genom att överlämna en kopia av detta avtal och eventuellt övriga till handlingar till föreningens styrelse. Detta överlåtelseavtal gäller under förutsättning att Köparen godtas som medlem. I annat fall återbetalas och återgår till fullo i förekommande fall betald handpenning och övriga mellanhavanden mellan parterna.

________________

Detta avtal är upprättat i två originalexemplar varav Köparen och Säljaren har tagit var sitt.

……….. den 200.

______________________ ________________________

/Säljare………………./ /Köpare………………../

Samtycke av make/sambo (krävs om bostadsrätten är gemensam bostad)

_______________________

/………………../

Här kan du läsa mer om överlåtelseavtal