Här kan du ladda ner ett överlåtelseavtal för en bostadsrätt. Kopiera texten nedan och klistra in den i till exempel Word för att redigera texten och anpassa den efter dina behov.

Generellt överlåtelseavtal

Vill du ha ett generellt överlåtelseavtal som gäller för alla situationer. Köp en mall direkt i vår webshop. Köp en mall för överlåtelseavtal här.

Överlåtelseavtal för bostadsrätt

Stockholm överlåtelseavtal bostadsrätt

1. Parter i överlåtelseavtalet

1.1 [ ], pers nr ….-……, nedan kallad/kallade Köparen/Köparna.

1.2 [ ], pers nr ……….., nedan kallad/kallade Säljaren/Säljarna.

2. Föremål för överlåtelsen m.m.

2.1 Säljaren överlåter till Köparen på de villkor och under de förutsättningar som anges i detta avtal bostadsrätten ## ingående i Bostadsrättsföreningen #, S-stad (”Bostadsrätten”). För Bostadsrätten gäller följande

Bostadsrättsföreningens namn ……………………………

Ssenast fastställda årsredovisning, se bilaga 1.

Bostadsrättens andel i föreningen (%) …………

Antal rum ……….. Storlek …….

3. Tillträdesdag

3.1 Bostadsrätten skall av Köparen tillträdas den # 200# (”Tillträdesdagen”).

4. Köpeskillingen

4.1 Köpeskillingen för Bostadsrätten vara ………. kronor, som skall betalas kontant med …… kronor vid detta avtals ingående (handpenning) och resterande belopp senast på Tillträdesdagen. Om Köparen inte fullgör denna sin betalningsskyldighet har Säljaren rätt att häva köpet och behålla erlagd handpenning.

5 Säljarens garantier

5.1 Det noteras att den till Bostadsrätten hörande lägenheten överlåts i befintligt och av köparen besiktigat skick. Vidare noteras att samtliga vitvaror och lägenhetstillbehör ingår i överlåtelsen, med undantag för ……

5.2 Säljaren garanterar dock att Bostadsrätten på Tillträdesdagen inte är pantsatt eller belastas av nyttjanderätt och att inte finns några skulder till bostadsrättsföreningen och skall ersätta Köparen för sådan konstaterad brist genom kontant betalning inom 30 dagar från den dag Köparen skriftligen påtalat bristen.

6 Övrigt

6.1 Köparen skall ansöka om medlemskap i Bostadsrättsföreningen genom att överlämna en kopia av detta avtal och eventuellt övriga till handlingar till föreningens styrelse. Detta överlåtelseavtal gäller under förutsättning att Köparen godtas som medlem. I annat fall återbetalas och återgår till fullo i förekommande fall betald handpenning och övriga mellanhavanden mellan parterna.

________________

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar varav Köparen och Säljaren har tagit var sitt.

……….. den 200.

______________________ ________________________

/Säljare………………./ /Köpare………………../

Samtycke av make/sambo (krävs om bostadsrätten är gemensam bostad)

_______________________

/………………../

Läs mer om överlåtelseavtal

HSB

Aktieöverlåtelseavtal – Ladda ner en gratis mall för aktieöverlåtelse

Bostad – Allt om skatt, deklaration och avdrag för bostaden

Intern aktieöverlåtelse