Betygsätt sidan

Ett dödsbo eller sterbhus beskattas olika beroende på hur gammalt dödsboet är – reglerna är olika beroende på om det är mer eller mindre än fyra år sedan dödsfallet.

Näringsverksamhet som ett dödsbo bedriver belastas med löneskatt. Ett dödsbo med näringsverksamhet får tillämpa samma regler som privatpersoner. Det innebär rätt till räntefördelning och avsättning till expansionsfond.

dödsboDödsfallsåret

För dödsfallsåret gäller samma regler som skulle ha gällt om den döde hade levat hela året, bortsett från att egenavgifter på aktiv näringsinkomst ersätts med löneskatt. Inkomster före dödsfallet slås ihop med inkomster för dödsboet efter dödsfallet. Dödsboet får grundavdrag hela året. Efterlevande make räknas som gift under detta år.

Efter dödsfallsåret

Fr o m året efter dödsfallsåret och så länge dödsboet inte helt skiftats (arvsskiftet inte är klart) beskattas dödsboet självt för sina inkomster. Inkomsten och skatten beräknas då i stort sett på samma sätt som för privatpersoner. Upp till skiktgränsen då statlig skatt betalas blir det därför bara kommunalskatt på dödsboets förvärvsinkomster.

Ett dödsbo får inget grundavdrag och ska deklarera om inkomsten är 100 kr eller mer.

Om det bara finns en dödsbodelägare, exempelvis en efterlevande make och om det bara finns gemensamma barn, upphör dödsboet i och med att bouppteckningen blivit registrerad. Efter den tidpunkten deklarerar arvingen inkomsterna och tillgångarna som sina egna. Se även arv.

§ Makes giftorättsgods ingår inte, RÅ 1968 ref 59.

Efter fyra år

Om den döde ägt privatbostad tilllämpas reglerna om privatbostadsfastighet till och med . Om dödsfallet inträffade år 1 är det en privatbostad t o m år 4. Detta gäller dock bara om fastigheten fortfarande uppfyller kraven för att kunna räknas som privatbostad.

Om inte fastigheten skiftas ut under treårsperioden efter dödsfallsåret blir fastigheten näringsfastighet även om den används som bostad. Om då t ex änkan bor kvar i huset förmånsbeskattas hon med hänsyn till vad det skulle kosta att hyra bostaden.

Fjärde året efter dödsfallsåret påförs dödsboet en statlig inkomstskatt på 25 % på hela förvärvsinkomsten. Det innebär i praktiken att dödsboets inkomster beskattas med ca 55 % på hela förvärvsinkomsten, inklusive kommunalskatt.

§ Skatt för värdeökning i utländskt dödsbo, RSV FB Dt 85:13, SRN 2013­09­24, dnr 20­13/D.

När det gäller ränteinkomster och andra kapitalinkomster är skattereglerna desamma för dödsboet som för delägarna, oavsett hur gammalt det är.

Är det bäst att skifta?

Lönar det sig att skifta dödsboet eller är det bättre att försöka behålla det så länge som möjligt? Rent skattemässigt är det ofta bäst att behålla dödsboet under de första fyra åren. Efter fyra år höjs skatten för förvärvsinkomst och fastighet, och för dödsbon som innehåller detta är det oftast bäst att skifta dödsboet.

§ Underskott före skiftet får inte utnyttjas, RÅ 2008 ref 25.

BESKATTNING AV DÖDSBO

Dödsbo år 1

  • Beskattas som om personen levt hela året.

Dödsbo år 2–4

  • Dödsboet ska registreras som juridisk person. Inget grundavdrag och betalar inte allmän pensionsavgift.
  • Kapitalinkomster beskattas som för privatpersoner.
  • Eventuell privatbostad behåller samma karaktär.

Dödsbo år 5 och följande

  • Dödsboet ska registreras som juridisk person.
  • Inget grundavdrag och betalar inte allmän pensionsavgift.
  • Kapitalinkomster beskattas som för privatpersoner.
  • På hela förvärvsinkomsten påförs förutom kommunalskatt även statlig skatt, 20 %.
  • På inkomst över den övre skikt gränsen även ytterligare 5 % statlig skatt.
  • Eventuell privatbostad ändrar karaktär till näringsbostad.

Råd om dödsbo

Sälj småhus eller bostadsrätt i dödsbo inom fyra år

För ett dödsbo som äger ett småhus eller en bostadsrätt bör beaktas att om bostaden säljs senare än tre år efter dödsfallsåret ökar skattesatsen från 22 till 27 %. Alternativt kan bostaden skiftas till någon av dödsbodelägarna. Då utlöses ingen skatt alls förrän den nye ägaren säljer bostaden och då använder den avlidnes inköpsvärde som ingångsvärde.

Sälj dödsboets aktier

Dödsbon som äger värdepapper och dessutom har lån kan få större ränteutgifter än kapitalinkomster och får därför en skattereduktion som inte kan användas. Dödsboet kan då om möjligt sälja aktier med vinst för att kvitta vinsten mot ränteutgifterna.

Efter aktieförsäljningen kan lånen minskas – och underskottsproblemet kan därmed vara löst även för framtiden. Alternativet är att skifta dödsboet så snart som möjligt.

Checklista vid dödsfall

Här hittar du en checklista vid dödsfall

Läs mer om arv och dödsbo

Läs råd och tips om arvskifte och bouppteckning

Så fungerar arvsrätten

Allt om familjerätt och familjejuridik