Som sjukpenninggrundande inkomst (SGI) räknas den inkomst som en person antas komma att få för eget arbete de närmaste 12 månaderna. Skattepliktiga kostnadsersättningar eller förmåner, exempelvis bilförmån, inräknas inte. SGI kan inte överstiga 7,5 prisbasbelopp och räknas dock enbart på 97 % av SGI.

Vid beräkning av föräldrapenning vid barns födelse räknas SGI dock på inkomster upp till 10 prisbasbelopp.

SGI§ Återföring av periodiseringsfond inte sjukpenninggrundande, RÅ 2010 ref 64.

Läs mer om sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Arbetsgivaravgifter – Så sänker du kostnaderna för arbetsgivaravgifterna

Sjukpenning – Så beräknas sjukpenningen

3:12-reglerna – Så hanterar du reglerna i ditt fåmansföretag