Avdrag medges för s k legala periodiskt understöd, exempelvis understöd till f d maka efter en skilsmässa. Mottagaren tar upp understödet som skattepliktigt inkomst. Avdrag för underhåll till barn får inte göras. Periodiska understöd från allmännyttiga stiftelser är i regel skattefria.

Råd vid underhåll

Omfördela underhåll Frånskilda med barn kan sänka sin sammanlagda skatt om maken som betalar underhåll har högre marginalskatt än den som tar emot underhållet. Den som betalar får då ca 55 procents avdragseffekt, medan mottagarens skatt blir ca 30 %. Det lönar sig då att sänka barnunderhållet och öka underhållet till maken.

Skild familj med periodiskt understödEtt periodiskt understöd räknas som legalt och kan därmed godkännas när något av följande krav uppfylls:

  • När det betalats ut till maka eller f d maka och underhållsskyldigheten reglerats genom avtal (RÅ 1989 ref 39).
  • När understödet gäller livränta.
  • Understöd till f d anställd, när givaren är juridisk person, när det gäller skadestånd, när det finns föreskrivet i testamente.
  • Råd vid periodiskt understöd

Understöd som betalning

Vid försäljning av ett eget bolag kan man antingen ta fullt betalt för aktierna eller låta bolaget betala en del som pension eller periodiskt understöd till säljaren. Det kan ofta vara lönsamt, eftersom både pension och periodiskt understöd är avdragsgillt för bolaget.

För mottagaren av det periodiska understödet kan det bli extra förmånligt om denne flyttat till ett land med låg eller ingen beskattning alls av sådana understöd (RÅ 1984 1:3).

Vid skilsmässa

Huvudregeln är att pengarna kan dras av efter det att underhållet blivit klart genom avtal och då hushållsgemenskapen upphört. Om två makar flyttar ifrån varandra före äktenskapsskillnaden går det normalt inte att dra av förrän underhållsfrågan avgjorts genom avtal eller av domstol (RÅ 1973 ref 60, RÅ 1982 1:81).

§ Understödet måste inte bestå av pengar för att gå att dra av, utan exempelvis av hyreskostnaden, (RÅ 1980 1:2, RRK K77 1:12).

Vid hemskillnad kan det vara en fördel om man i ett skriftligt avtal bestämmer vilka utgifter som vardera maken ska svara för. Då kan heller inte skatteverket underkänna avdraget. Om den ena maken bor kvar i den andra makens fastighet bör också ett särskilt hyresavtal göras upp mellan makarna.

Läs under sjukhem om hur två makars totala skatt kan sänkas om en make med hög inkomst flyttat till sjukhem och betalar periodiskt understöd till en maka som bor kvar i hemmet och har låg inkomst. Det beror på att avgiften sänks kraftigt när det periodiska understödet minskar inkomsten.

Från familjestiftelse

Utbetalningar från familjestiftelse beskattas som periodiskt understöd (inkomst av tjänst) hos mottagaren. Detta gäller även ersättning som betalas vid upplösning av en sådan stiftelse (RÅ 1998 ref 28).