För att kontrollera om alla inkomster deklarerats gör skatteverket ibland kontantberäkning:

Skattepliktiga och skattefria inkomster summeras. Den summan minskas med samtliga utgifter som den skattskyldige och hans familj haft under året – hyra, bilkostnader etc.

kontantberäkningHänsyn tas också till förändringar av förmögenheten som skett sedan förra deklarationen. En skuldökning läggs samman med inkomsterna och en ökning av förmögenheten, t ex ökat bank- sparande, räknas som en utgift. Om skillnaden mellan dessa »inkomster« och »utgifter« (kontantöverskott) är för liten med tanke på vad som behövs för mat och andra personliga levnadskostnader kan skatteverket kräva förklaring.

Det låga överskottet eller kontantunderskottet kan bero på att förmögenhetsuppgifterna i deklarationen är felaktiga eller att det finns inkomster som inte syns i deklarationen – t ex gåvor, arv eller lotterivinster. Om underskottet i kontantberäkningen inte kan förklaras kan skatteverket höja den skattepliktiga inkomsten genom skönstaxering.

Läs mer om kontantberäkning och skönstaxering

Undvik skönstaxering

Lotterivinstskatt