Genomsyn. Aktioner som anses avvika från vad som är den verkliga innebörden av ett avtal och används som en form av komplement till reglerna om skatteflykt. Skatteverket brukar då beräkna skatten till vad resultatet skulle ha blivit om transaktionerna gjorts på ett sätt som motsvarar den verkliga innebörden.

Metoden, som är omstridd och saknar uttryckliga regler, godtas endast i undantagsfall av domstolarna. Exempelvis att transaktionens reella innebörd är en annan än vad som framgår av avtalen. Att syftet har varit att uppnå skattefördelar är alltså inte tillräckligt. Se även generalklausulen.

genomsyn, Skatteverket, penna, miniräknareRåd för genomsyn

Ogiltigförklara avtalet

I vissa fall kan det bli orimliga konsekvenser av en transaktion, som inte skulle genomförts om man känt till reglerna. Ett sätt är då att gå till domstol där parterna förklarar att avtalet, exempelvis en fastighetsöverlåtelse, ska förklaras ogiltigt. Se NJA 1993 s. 319.

Även om skatteeffekterna av ett avtal i vissa fall blir orimliga och det beror på bristande insikt om reglerna är det i regel svårt att få avtalet ogiltigförklarat. Inte heller brukar skattedomstolarna godta att ett avtal endast gäller om det blir ett visst skatteutfall.

I stället för sådana återgångsklausuler kan ett avtal då villkoras av en viss framtida händelse som är oberoende av eventuella skatteeffekter. Exempelvis kan avtalet villkoras av att köparen betalar slutlikvid inom en viss tid.

Rättsfall som visar hur regeln om genomsyn tolkas:

§ Skatteupplägg med ränteavdrag, RÅ 1994 ref 52, förskottsränta, RÅ 1995 ref 33, förutbestämd skattekalkyl, RÅ 1989 ref 62, KRS 4816­1995, konstlade skatteupplägg, RÅ1987 ref 78, RÅ 1989 ref 127, RÅ 1986 ref 51, RÅ 1989 not 525-526, RÅ1996 not 240, konstruerade lösningar, RÅ 1998 ref 19, avverkningsrätt såld i flera steg, RÅ 2004 ref 27, införsäljning av aktier, RÅ 2008 not 169, försälj­ ning via utländska försäkringar, SKV rättsfallsprotokoll 27/06, RÅ 2008 ref 41, RÅ 2010 ref 51, rättshandlingars verkliga innebörd, RÅ 2004 ref 27, »Peru­upplägget«, HFD 2012 ref 20, HFD 2013 ref 43.

Läs mer om genomsyn

Skatteplanering – Så skatteplanerar du i bolaget legitimt

Skatteflykt – Så fungerar reglerna för generalklausulen

Låneförbud eller förbjudet lån – så fungerar skattereglerna i ditt bolag