ExpatriaterMed uttrycket expatriater avses utlänningar som under begränsad tid tjänstgör i Sverige som anställda i svenska eller utländska företag. Kvalificerade forskare, experter och nyckelpersoner kan efter beslut medges lättnader under tre år så att bara 75 % av lönen beskattas vilket också gäller arbetsgivaravgifter. Kravet är att arbetsgivaren hör hemma i Sverige eller är ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige, att arbetstagaren inte är svensk medborgare och inte har varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de fem kalenderår som föregått det kalenderår då arbetet påbörjas och att vistelsen i Sverige är avsedd att vara högst fem år. Vidare är då också ersättningar för flyttning, hemresor och avgifter för barns skolgång helt skattefria.

Kvalifikationskravet för expatriater

Kvalifikationskravet anses numera alltid uppfyllt om lönen är tillräckligt hög eller minst två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas. Skattelättnaden kan utnyttjas under de första fem åren. För personer med lägre lön prövas kvalifikationen i varje enskilt fall. Se prop 2011/12:1. Ansökan görs till Forskarskattenämnden.

§ Lättnaden medgavs även för bonus som utbetalades senare, RÅ 2006 ref 29.

Läs mer om arbete och beskattning utomlands

Så betalar du skatt vid inflyttning

Så betalar du skatt utomlands

Så undviker du betala skatt vid utlandsarbete