Ett ackord innebär att en fordringsägare, borgenären, skriver av en del av sin fordran, mot att gäldenären undviker konkurs och också kan vara beredd att betala en större del av fordran. Ackord kan också träffas under en konkurs.

Det kan även ske för skatteskulder så snart skulden har förfallit till betalning, men det medges mer sällan när det gäller privatpersoner.

ackordDet finns två slags ackord, underhandsackord och offentligt. Underhandsackord, som är frivilligt, kräver samtycke av alla borgenärer.

En majoritet av borgenärerna kan via god man och domstolsförhandlingar påtvinga övriga borgenärer tvångsackord.

Skattefri vinst

För den som skriver ned skulden, borgenären, innebär ackordet en definitiv förlust och en motsvarande vinst för gäldenären. I regel är förlusten avdragsgill för borgenären och vinsten skattefri för gäldenären, dock inte om det finns intressegemenskap. Från skattesynpunkt krävs för att det ska ses som ackord att gäldenären är på obestånd, att avskrivningen är definitiv och att den är oåterkallelig. Se även aktieägartillskott.

§ Ackordet minskar det underskottsavdrag som fanns vid årets början. RÅ 1999 ref 59, RÅ 2002 not 143, fordran anses avyttrad genom underhandsackord, RÅ 2010 ref 34, skattefrihet kan ges även vid uppgörelse med enstaka borgenärer. Det krävs alltså inte att ackordet ska ha till­ kommit genom offentlig ackordsförhandling, RÅ 1963 ref 48.

Råd för ackord

  • Eftergift bättre

    Underskottsavdrag i ett aktiebolag reduceras om en fordran skrivs bort eller skrivs ned genom ett ackord, exempelvis genom aktieägartillskott. Däremot inte om exempelvis bolagets ägare övertar fordran mot överenskommet marknads- värde som sedan själv kan avgöra om fordran ska efterges eller inte. En sådan eftergift ses inte som ackord och påverkar därför inte underskottsavdraget. Se genomsyn.

  • Vänta med ackordet

    Ackordsvinst är enligt praxis skattefri, men ska avräknas från det årets ingående underskottsavdrag. Ackordet bör därför om möjligt lämnas ett år då det inte finns något ingående underskottsavdrag.

Läs mer om konkurs

Så gör du avdrag och sänker skatt vid konkurs

Ladda ner en gratis mall för konkursansökan