Här kan du ladda ner en gratis mall i Excel för riskanalys med exempel. Du kan använda mallen för riskhantering (PRM: Project Risk Management) i projekt men även löpande i daglig verksamhet för rapport till ledningsgruppen.

Så hittar du som projektledare riskerna i projektet

 • Historik: Vilka problem har tidigare funnits i projekten? Du kan till exempel intervjua andra projektledare eller projektdeltagare.
 • Workshop: Bjud in alla intressenter till en workshop. Sedan börjar du stort och öppet och lyft fram alla risker, både höga och låga. Låt sedan deltagarna tillsammans gradera dem för att hitta de risker som ska tas vidare i din riskanalys. Läs mer om hur du håller en workshop här.
riskanalys gratis mall excel

Checklista

 • Identifiera riskerna
 • Bedöm allvarligthetsgrad
 • Hitta åtgärder för att minimera riskerna
 • Utse en ansvarig för varje risk och deadline
 • Följ upp löpande!

Kom ihåg att riskanalysen är ett levande dokument. Det är även viktigt att att rätt personer har tillgång till det.

Mall för riskanalys

Du kan radera exempelvärdena och fyll i den med egna värden. Dessutom hittar du en förklaring till kolumnerna i Excel-mallen nedan.

 • ID: Unikt id för varje risk
 • Titel: Ett namn för att enkelt beskriva risken
 • Beskrivning: Mer information om risken
 • Datum: Dag då risken upptäcktes/dokumenterades
 • Sannolikhet: Hur stor risk är det att risken inträffar 1=låg risk, 5 hög risk
 • Konsekvens: Om risken inträffar, hur stor påverkan har risken på på projetet. 1=låg inverkan, 5 hög inverkan.
 • Risknivå: Ett värde som är produkten av sannolikheten och konsekvens, alltså själva riskanalysen, alltså en bedömning av hur viktig risken är att hantera. Ett högt värde indikerar att du bör hantera risken. Kolumnen är även färgkodad där en rödare färg anger en viktigare grad.
 • Ägare: Vem ansvarar för att hantera risken?
 • Åtgärd för begränsning: Finns en en möjlighet att minimera risken?
 • Deadline för åtgärd: Måste åtgärden utföras före ett visst datum?

Ladda ner mallen för riskhantering och riskanalys här

Mallen är helt gratis att använda den men tänk på att ange källa och länk om du lägger upp den på en webbsajt eller intranät.

Här kan du ladda ner mallen

Läs mer om riskanalys

Svenskt näringsliv om risk

Fördela ansvaret i projektet med RACI-modellen

Riskspridning – Så sprider du riskerna i ditt sparande