En riskanalys är ett dokument där man sammanfattat de risker som finns i till exempel ett projekt eller verksamhet. I dokumentet analyserar man riskerna och graderar dom efter allvarlighetsgrad och sannolikheten att dom inträffar. Med den datan får du en risknivå för varje risk.

Här kan du ladda ner en gratis mall i Excel för riskanalys med exempel. Du kan använda mallen för riskhantering (PRM: Project Risk Management) i projekt men även löpande i daglig verksamhet för rapport till ledningsgruppen.

Vad är en riskanalys och hur genomför du en sådan?

I en riskanalys ska du dokumentera de riskerna som finns i ditt projekt, produkt, företag eller annan verksamhet du vill dokumentera. Dokumentet tar man fram tillsammans med personer som känner till verksamheten eller produkten. Den ska innehålla en förteckning över all risker, stora som små. För varje risk man dokumentera hur stor påverkan den har och hur stor risken att den inträffar är. Riskanalysen ska även innehålla en plan för att mitigera (minska) varje risk.

Så hittar du som projektledare riskerna i projektet

Dom farligaste riskerna är dom du inte känner till. Därför är det bra att göra riskanalysen tidigt i projektet för att få en överblick över dom. Här är dom vanligaste metoderna för att identifiera riskerna.

riskanalys gratis mall excel
 • Historik: Vilka problem har tidigare funnits i projekten? Du kan till exempel gå igenom tidigare projektdokumentation eller risker som finns i den dagliga verksamheten.
 • Intervju: Intervjua personer med insyn i projektet och verksamheten som till exempel stakeholders eller projektdeltagare.
 • Workshop: Bjud in alla intressenter till en workshop. Sedan börjar du stort och öppet och lyft fram alla risker, både höga och låga. Låt sedan deltagarna tillsammans gradera dem för att hitta de risker som man tar vidare i din riskanalys. Läs mer om hur du håller en workshop här.

Checklista

En riskanalys som inte följs upp är värdelös. Det ska vara ett levande dokument genom hela projektet. Tänk därför på att följa checklistan nedan. Det är även viktigt att rätt personer har tillgång till dokumentet.

 • Identifiera riskerna
 • Bedöm allvarlighetsgrad
 • Hitta åtgärder för att minimera eller eliminera riskerna
 • Utse en ansvarig för varje risk samt deadline
 • Följ upp löpande!

Boka ett stående möte under projektets löptid för att stämma av riskanalysen. Låt varje ansvarig redogöra för vad man gjort för att mitigera risken/riskerna.

Mall för riskanalys

Mallen för riskanalys innehåller exempelvärden för att du enklare ska förstå den. Du kan radera exempelvärdena och fyll i den med egna värden samt anpassa den för ditt behov. Dessutom hittar du en förklaring till kolumnerna i Excel-mallen nedan.

 • ID: Unikt id för varje risk
 • Titel: Ett namn för att enkelt beskriva risken. Tänk på att skriv kort men informativt.
 • Beskrivning: Här kan du skriva lite mer detaljerat vad risken innebär.
 • Datum: Dag då risken upptäcktes/dokumenterades
 • Sannolikhet: Hur stor risk är det att risken inträffar 1=låg risk, 5 hög risk
 • Konsekvens: Om risken inträffar, hur stor påverkan har risken på på projetet. 1=låg inverkan, 5 hög inverkan.
 • Risknivå: Ett värde som är produkten av sannolikheten och konsekvens, alltså själva riskanalysen, alltså en bedömning av hur viktig risken är att hantera. Ett högt värde indikerar att du bör hantera risken. Kolumnen är även färgkodad där en rödare färg anger en viktigare grad.
 • Ägare: Vem ansvarar för att hantera risken?
 • Åtgärd för begränsning: Finns en en möjlighet att minimera risken?
 • Deadline för åtgärd: Måste åtgärden bli utförd före ett visst datum?

Här kan du ladda ner mallen för riskhantering och riskanalys här

Mallen är helt gratis att använda som både privatperson och företag. Men tänk på att länka till Avdragslexikon.se som källa om du använder den kommersiellt.

Här kan du ladda ner mallen

Läs mer om risk och riskanalys

Nedan har vi samlat relaterade länkar till risk och projektstyrning.

Nu har du fått grunden till hur du ska hantera riskerna i ditt projekt eller i din organisation.