Begreppet agil och agila metoder är något man ofta stöter på. Inte bara i IT-projekt men även inom HR och ledarskap. Här går vi igenom grunderna för i första hand agila metoder inom IT-projekt.

Vad är agila metoder?

Agila metoder är en motreaktion på projektmetoden vattenfallsmodellen som ofta har resulterat i misslyckade IT-projekt. Då vattenfallsmetoden fungerar bra inom bygg- och tillverkningsindustrin fungerar den sämre inom system- och mjukvarautveckling där kravet på förändring och flexibilitet är större.

Begreppet agile kommer från det agila manifestet som är en samling teser som 17 mjukvaruutvecklare tog fram 2001. Men efter det har ett stort antal projektmetoder tagits fram som bygger på manifestet. Du hittar en lista på några exempel av dem längre ner på sidan.

Den största fördelen med att jobba agilt samt med agila metoder är att processen välkomnar förändring under projektets gång. Det kan till och med vara nödvändigt för att projektet ska lyckas. En annan viktig del är dessutom att du styckar upp projektet i mindre leverabler som var och en kan levereras för sig. Metoderna uppmuntrar även interaktion mellan deltagarna i projektet på alla nivåer. Dessutom är den dagliga avstämningen en viktig del av processen.

agila metoder

Principerna i den agila utvecklingen

I det agila manifestet finns ett antal principer som du ska följa i de agila metoderna. Här nedan är en kort sammanfattning av dem:

 • Du ska leverera programkod kontinuerligt samt ofta
 • Förändringar av krav kan ske under hela projektets gång. Det är nyckeln till kontinuerlig förbättring.
 • Både beställare och utvecklare ska arbeta dagligen tillsammans samt med dagliga avstämningar.
 • Se till att ha motiverade deltagare som får det stöd de behöver
 • Bästa kommunikationen sker ansikte mot ansikte
 • Metoden ska arbeta för en jämn utvecklingstakt
 • Utvecklingen sker bäst med självorganiserande team
 • Förbättra er genom att regelbundet utvärdera utvecklingen exempelvis med retrospective.

Agila metoder i storskalig miljö

För stora organisationer finns dessutom ett större agilt ramverk att använda. Det ramverket kallar man för SAFe (Scaled Agile Framework) och innehåller ett antal verktyg och metoder.

Exempel på agila projektmetoder

Det finns ett stort antal agila metoder. De heter till exempel::

  • Scrum
  • XP – Extreme Programming
  • DSDM – Dynamic Systems Development Method
  • Kanban

Det agila tankesättet sprider sig från projektnivå upp till management-nivå. Det beror till stor del av Lean. Dessutom är det populärt att använda agil HR på personalavdelningen.

Läs mer om agila metoder

MVP (Minimum Viable Product) definition – Det här betyder MVP

User story – Så sköter du kraven med user stories

Backlog – Gratis mall i Excel med exempel för scrum