När två eller flera privatpersoner går samman för att värdepappersaffärer kallas det ofta aktiesparklubb. Enklast är då att öppna en depå, enkelt bolag, än att bilda aktiebolag eller handelsbolag. När bolag går samman kallas det ofta holding- eller riskkapitalbolag och då väljs oftast aktiebolag eller handelsbolag.

Aktiesparklubb som enkelt bolag

Ett enkelt bolag är inte någon egen juridisk person varför varje bolagsman svarar för de avtal som han själv deltagit i. Man kan öppna en gemensam aktiedepå hos t ex en nätmäklare, som varje medlem i aktiesparklubben kan ha daglig insyn i.

Vid årets slut fördelas resultatet, vinster, förluster, utdelningar mm. Det kan bli komplicerat för den som har samma slags aktie både själv och genom den gemensamma depån, då de egna aktierna vid måste tas med i beräkningen av det genomsnittliga anskaffningsvärdet. Se vidare kapitalvinst – aktier.

AktiesparklubbAktiebolag

Alla vinster, förluster, kostnader etc redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet. Om det ses som handel med värdepapper (många transaktioner, stor omsättning, aktiv och självständig inriktning) är alla vinster skattepliktiga och förlusterna fullt ut avdragsgilla. I annat fall är vinsterna på börsnoterade aktier skattepliktiga medan förlusterna inte får dras av endast mot aktievinster. Förlusterna får sparas till påföljande år. Vinster och utdelningar på onoterade aktier är då skattefria, näringsbetingade aktier, medan förluster inte är avdragsgilla. Om placeringar ska ske i enbart onoterade aktier kan aktiebolag vara ett alternativ, men oftast inte om är fråga om börs- noterade aktier eftersom vinsten beskattas dubbelt, både i bolaget och när den sedan ska tas ut ur bolaget. Se även kapitalförsäkring, som innebär en förhållandevis låg schablonbeskattning oavsett storleken på avkastningen av placeringarna.

Delägarna i aktiesparklubben kan tillskjuta medel i form av aktiekapital eller som lån. Vinsterna kan tas ut som ränta på inlånade medel alternativt som utdelning eller kapitalvinst vid en framtida försäljning av bolaget.

Varning för aktiesparklubb

Utländska bolag inte riskfria

Ett enkelt sätt att undvika svensk beskattning är att lägga värdepappersaffärerna i ett utländskt bolag som är förmånligare än det svenska systemet. Risken är att det ändå blir svensk skatt med hänvisning till att bolaget har fast driftställe i Sverige, exempelvis att styrelsemöten mm har ägt rum i Sverige, RÅ 2009 ref 91. Av det skälet bl a används ofta utländska kommanditbolag som ytterligare ett sätt att begränsa den risken.

Handelsbolag

Ett handelsbolag är en självständig juridisk person och kan ingå egna avtal. Bolagsmännen ansvarar solidariskt för bolagets förbindelser. Delägarna kan tillskjuta medel i form av lån eller insatskapital.

Vinster och utdelningar beskattas hos delägarna i inkomstslaget näringsverksamhet, inklusive avgifter, varför resultatet oftast blir sämre än om aktierna hade ägts direkt. Så kan också vara fallet för aktiebolag som är delägare och om handelsbolagets inkomster avser aktievinster, som skulle ha varit skattefria om aktierna ägts direkt av aktiebolaget.

Bolagets underskott kan heller inte utnyttjas mot delägarens andra inkomster. Däremot kan eventuellt underskott utnyttjas ett senare år mot bolagets inkomster eller när bolaget upplöses eller andelen avyttras. Se handelsbolag.

Riskkapitalbolag som aktiesparklubb

Riskkapitalbolag är i praktiken en form av aktiesparklubb i stor skala där flera företag och personer går samman för att köpa upp ett eller flera andra företag, exempelvis utköp från börsen. Avsikten är att på sikt avyttra företagen genom en ny börsintroduktion av det uppköpta eller någon annan form av försäljning. Den uppmärksammade skatteplaneringen har gällt bl a räntesnurrorna, genom vilka inkomsterna har flyttats utomlands. En annan kritik har gällt att de personer i ledningen, som satsat egna medel i riskkapitalbolaget, avtalat om sär- skild ersättning då avkastningen överstigit vissa gränser, sk carried interest, dvs utöver vad övriga investorer har fått, och som i vart fall Förvaltningsrätten i Stockholm har ansett vara personlig inkomst för dessa personer, 2012-12-06, nr 4182- 11. Se även SRN 2013-07-02, dnr 133-11/D.

Råd om aktiesparklubb

För och emot handelsbolag

Handelsbolag är ofta en ogynnsam form för aktieplaceringar men kan även ha vissa fördelar. Exempelvis kan avsättning ske till periodiseringsfond och expansionsfond. Det är också möjligt att avyttra andelarna till någon som kan kvitta vinsterna mot egna underskott.

Även andelar i handelsbolag kan numera vara näringsbetingade och vinster på andelsförsäljning är då skattefria för exempelvis aktiebolag. Detta innebär att andelarna kan överlåtas först till ett eget aktiebolag som därefter kan sälja andelarna skattefritt. Se skalbolag och underprisöverlåtelse.

Läs mer om aktiesparklubbar

Företagsformer – Vilken företagsform ska jag välja till nya företaget?

Starta en klubb