Aktieindexobligationer utgörs av en obligation, där räntan i stället ersatts med ett derivatinstrument (optioner och terminer).

Exempel för aktieindexobligationer

Du investerar 100 000 kr i en aktieindexobligation som ska lösas in om fyra år.
90 000 kr av pengarna går till en nollkupongare som om tre år ska öka i värde till 100 000 kr. För 10 000 kr köps optioner knutna till det index som ska styra aktieindexobligationen.

Om index sjunker blir optionerna värdelösa och du får tillbaka obligationens nominella belopp. Om index stiger får du dessutom en avkastning som beror på indexutvecklingen. Ju högre obligationsräntan är desto mer pengar blir det kvar för köp av optioner.

Aktieindexobligationer

AKTIEINDEXOBLIGATION, EXEMPEL

  • Köpt till överkursen 110 %
  • Nollkupongare: 95 000 kr
  • Derivat: 15 000 kr
  • Hela insatsen: 110 000 kr

Resultat vid inlösen

  • Vid börsuppgång: 100 000 kr + indexuppgång
  • Vid börsnedgång: 100 000 kr (nominella värdet)

En aktieindexobligation börjar löpa från en viss bestämd dag fram till en avstämningsdag några år framåt i tiden. Det finns sådana som är knutna till olika index för olika börser i världen eller ett konstruerat index.

Ofta innebär villkoren att avkastningen ska vara en viss % av indexets utveckling (deltagandegrad). Om denna procentsats är 105 % och index stiger med 20 % under perioden får den som satsat 100 000 kr tillbaka 121 000 kr (avkastning: 105 % av 20 %).

En av fördelarna är att utgivaren oftast garanterar hela det satsade kapitalet minus avgifter. En nackdel är att det i regel inte går att välja mellan vilka dagar värdestegringen ska räknas.

Aktieindexobligationer handlas i regel i svenska kronor, och värdeutvecklingen är därmed inte beroende av valutakursen.

Skattekonsekvenser

Aktieindexobligationer är marknadsnoterade och vinster kan då kvittas fullt ut mot förluster på aktiebeskattade värdepapper. Det finns även obligationer med koppling till andra tillgångar än aktier, exempelvis råvaror eller valutor och då beskattas obligationerna på sedvanligt sätt, dvs som fordringar.

§ Ränta och/eller kapitalvinst, RÅ 2003 ref 48, valuta­, marknadsobligation, RÅ 2008 ref 3, aktieindexobligation, RÅ 1994 ref 26.

Råd för aktieindexobligationer

  • Obligation minskar risk
    För att sprida riskerna för det totala sparandet bör en del placeras på den utländska aktiemarknaden. Ett alternativ till aktiefonder är då aktieindexobligationer. På så sätt blir det en placering i både obligationer och utlandsaktier och den som sparar tar då inte alltför stora risker även aktieindexobligationen knyts till ett index på en riskabel marknad. Det är dock viktigt att utgivaren kan garantera obligationens värde.