Aktiefonder eller investeringsfonder, som är den legala beteckningen, är ett alternativ för både privatpersoner och företag att spara direkt i aktier och liknande värdepapper. Se även investeringssparkonto, som är ett sparande för privatpersoner som är ett alternativ. Spararna äger en andel av kapitalet i fonden, som förvaltas av ett särskilt fondbolag.

Olika slags aktiefonder eller investeringsfonder

Det finns aktiefonder som satsar på svenska aktier i en viss bransch eller efter en viss placeringsteori och andra som satsar på aktier från vissa länder.

  • aktiefonderBlandfonder (mixfonder, flermarknadsfonder) har både aktier och räntebärande papper – ofta ungefär två tredjedelar aktier och resten i obligationer.
  • Välgörenhetsfonder, satsar en liten del av avkastningen på välgörenhet, som varken beskattas hos fonden eller spararen.
  • Utlandsfonder. De som placerar i en fond som köper utländska aktier eller räntepapper tar en viss valutarisk. Andelskursen i kronor räknat är nämligen inte bara beroende av kursutvecklingen utan också av valutakursen i det land där aktierna eller räntepapperna är noterade. Därför stiger fonder med utländska aktier i värde när svenska kronan sjunker i värde. Det är valutan i det land där bolaget noteras som är avgörande och där aktiefonden är noterad.
  • Nationella fonder är en form av investeringsfond (specialfond) som kan anpassas till speciella önskemål, exempelvis placeringar huvudsakligen i enstaka företag. För att få innehålla mer än tio % av andelsvärdet i ett enda aktieslag måste en fond ansöka om att få bli nationell fond. Nationella fonder kan också begränsas till en grupp av personer, t ex anställda vid ett visst företag. Dessa fonder kan också ha en annan riskprofil och även belåna aktieportföljen. Hedgefonder är oftast nationella fonder. Nationella fonder beskattas enligt samma regler som övriga investeringsfonder (RÅ 1996 ref 32).
  • Börshandlade fonder (ETF) Det finns indexfonder som kan köpas och säljas på samma sätt som aktier. Kursen sätts efter fondens dagsvärde och man betalar courtage vid köp och försäljning precis som för aktier. Fördelen är att köp och försäljningar kan ske mycket och snabbare, då fonden inte är beroende av några faktiska aktieaffärer och det sker då heller inte någon påverkan på börshandeln.

För- och nackdelar med aktiefonder

En aktiefond är ett sparalternativ för den som inte själv vill välja aktier. Nackdelen kan vara de årliga avgifter som tas ut för förvaltningen. Dessutom är avgifterna ofta något högre än vid egen förvaltning. Den största skattefördelen med att äga aktier via aktiefonder jämfört med att äga aktierna direkt är att fonden kan göra omplaceringar utan skatt. Se investeringsfonder och investeringssparkonto

Däremot blir det kapitalvinstskatt för spararen vid byte av aktiefond. Främst av det skälet har det bildats fonder som placerar i olika fonder – fond- i-fond – för att slippa kapitalvinstskatt vid ompla- ceringar mellan olika fonder och det blir heller ingen kapitalvinstskatt när flera fonder slås ihop till en fond. Se investeringsfonder och under kapitalförsäkring om för- och nackdelar med att äga fonder via en kapitalförsäkring (fondförsäkring).

§ Byte av Sicavfond, RÅ 1992 ref 53, RÅ 1996 ref 73.

Råd för aktiefonder

  • Varför utlandsfond?
    Det kan låta riskabelt att satsa på en utlandsfond. Men en sådan fond kan tvärtom minska risktagandet i en aktieportfölj. Den som har dels svenska aktier i olika branscher, dels utlandsaktier från olika delar av världen får en riskspridning på två plan – kursnedgång i en bransch kan vägas upp av uppgång i en annan och nedgång i ett land kan vägas upp av uppgång i ett annat.
    Se även riskspridning.

Beskattning av aktiefonder

Numera behandlas svenska och utländska fonder på samma sätt vid beskattningen. Andelsägarna ska som kapitalinkomst ta upp 0,4 % av värdet vid årets ingång och det gäller för både privatpersoner och juridiska personer.

I kapitalunderlaget ingår därför inte de fondandelar som förvärvas under året. Andelsägarna beskattas för utdelning från fonden och för kapitalvinster när fondandelar avyttras, om det sker med vinst. I annat fall blir det ett avdrag för kapitalförlusten på samma sätt som vid aktieförluster.

Vidare undantas utländska investeringsfonder, inom EES, från skyldighet att betala kupongskatt på utdelning. Se även investeringssparkonto.

Läs mer om aktiefonder och placeringar

Så sänker du skatten på utdelning

Så fungerar X-datum och X-dag

Så skattar du för räntefonder

Allt om placeringar, börsen och aktier