Styrelsemöten är en viktig del i aktiebolag och föreningar som idrottsföreningar och bostadsrättsföreningar. Inför ett styrelsemöte skickar man en kallelse ut med en dagordning. Det är vanligtvis ordföranden som både sammanställer och skickar ut den. Dagordningen kan se ut på flera olika sätt men några punkter bör alltid vara med.

Gratis mall för dagordning för styrelsemöte

Nedan hittar du ett exempel på en gratis mall för hur en dagordning för ett styrelsemöte kan se ut samt exempel på vad den kan innehålla.

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Närvarande på mötet
  3. Val av ordförande
  4. Val av sekreterare
  5. Val av justerare
  6. Godkännande av dagordning
  7. Protokoll
  8. Övriga frågor
  9. Nästa styrelsemöte
  10. Mötet avslutas

Styrelsemötets öppnande

Ordföranden börjar mötet med att förklara det för öppnat och hälsa alla välkomna.

Närvarande på mötet

Ordföranden antecknar vilka som är närvarande på mötet och vilka man saknar. Lämnar någon i förtid bör man notera under vilken punkt som personen lämnade mötet.

Val av ordförande

Normalt sett brukar den sittande ordföranden bli vald men det går att välja annan ordförande till mötet.

styrelsemöte mötesrum

Val av sekreterare

Sekreterare kan vara en fast person eller så väljer man en vid varje styrelsemöte.

Val av justerare

Frågan vilka som ska justera mötesprotokollet ställs till mötet av ordföranden. Sekreteraren kan även komma med förslag vilka som ska justera. Det är bra om det finns ett roterande schema på vilka som justerar.

Godkännande av dagordning inför styrelsemötet

Dagordningen ska man skicka ut i förväg så alla har möjlighet att granska den. Ordföranden ställer frågan till mötet om man kan godkänna dagordningen.

Genomgång av tidigare protokoll

Tidigare protokoll skickar man i förväg ut till deltagarna. Ordföranden går igenom protokollet punkt för punkt och säkerhetsställer att uppgifterna är åtgärdade av styrelsen.

Övriga frågor

Här kan man samla övriga frågor som dyker upp före och under mötet. Vanligtvis tar man övriga frågor sist i mötet.

Nästa styrelsemöte

Ordföranden frågor mötet när man ska hålla nästa styrelsemöte samt planera in dag och tid för det. Det går bra att boka tid för flera möten i framtiden.

Styrelsemöte avslutas

Ordföranden förklarar att mötet är avslutat samt tackar deltagarna.

Här kan du läsa mer om styrelsemöten

Finansinspektionen

Fler gratis avtalsmallar

Här kan du ladda ner alla våra gratis avtalsmallar.