Styrelsemöten är en viktig del i aktiebolag och föreningar som idrottsföreningar och bostadsrättsföreningar. Inför ett styrelsemöte skickas en kallelse ut med en dagordning. Det är vanligtvis ordföranden som både sammanställer och skickar ut den. Dagordningen kan se ut på flera olika sätt men några punkter bör alltid vara med.

Styrelsemöte dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Närvarande på mötet
  3. Val av ordförande
  4. Val av sekreterare
  5. Val av justerare
  6. Godkännande av dagordning
  7. Protokoll
  8. Övriga frågor
  9. Nästa styrelsemöte
  10. Mötet avslutas

Styrelsemötets öppnande

Ordföranden börjar mötet med att förklara det för öppnat och hälsa alla välkomna.

Närvarande på mötet

Ordföranden antecknar vilka som är närvarande på mötet och vilka som saknas. Lämnar någon i förtid bör det noteras under vilken punkt som personen lämnade mötet.

Val av ordförande

Normalt sett brukar den sittande ordföranden väljas men det går att välja annan ordförande till mötet.

styrelsemöte mötesrum

Val av sekreterare

Sekreterare kan vara en fast person eller väljas vid varje styrelsemöte.

Val av justerare

Frågan vilka som ska justera mötesprotokollet ställs till mötet av ordföranden. Sekreteraren kan även komma med förslag vilka som ska justera. Det är bra om det finns ett roterande schema på vilka som justerar.

Godkännande av dagordning

Dagordningen ska ha skickats ut i förväg så alla har möjlighet att granska den. Ordföranden ställer frågan till mötet om dagordningen kan godkännas.

Genomgång av tidigare protokoll

Tidigare protokoll ska ha sänts ut till mötet tidigare. Ordföranden går igenom protokollet punkt för punkt och säkerhetsställer att uppgifterna är åtgärdade av styrelsen.

Övriga frågor

Här kan övriga frågor som dyker upp undermötet samlas. Vanligtvis tar man övriga frågor sist i mötet.

Nästa styrelsemöte

Ordföranden frågor mötet när nästa styrelsemöte ska hållas. Det går bra att boka tid för flera möten i framtiden.

Styrelsemöte avslutas

Ordföranden förklarar att mötet har avslutats och tackar deltagarna.

Läs mer om styrelsemöten

Finansinspektionen

Fler gratis avtalsmallar

Här kan du ladda ner alla våra gratis avtalsmallar.