Periodiseringsfonder. Avsättning till periodiseringsfond kan göras årligen och innebär att en del av vinsten får skjutas upp och tas till beskattning ett senare år eller. Om så är fallet, kvittas mot framtida underskott.

Periodiseringsfondens storlek

Fysiska personer får sätta av högst 30 % av vinsten av aktiv näringsverksamhet före avsättningen. Vilket också gäller för delägare i handelsbolag.

För bolag och andra juridiska personer är procentsatsen 25.
Belopp som avsätts till periodiseringsfond sätts inte in på något spärrat konto och behöver heller inte användas till något speciellt ändamål. Det avsatta beloppet, måste återföras till beskattning senast efter eller också om verksamheten läggs ned eller den skattskyldige försätts i konkurs.

periodiseringsfonder

Avsättningen i fonden kan flyttas över vid byte av företagsform. Exempelvis om enskild firma ombildas till aktiebolag.

Underlaget för periodiseringsfond minskas om man sätter av till skogskonto. Den som tar ut pengar från skogskonto får därför ett ökat underlag och kan därmed avsätta mer till periodiseringsfond. Då blir däremot den positiva räntefördelningen oftast mindre. Eftersom medel på skogskonto tas upp till halva värdet. Medan periodiseringsfond inte får tas upp alls.

Kostnad för aktiebolag

En schablonintäkt, beräknad ränta, ska tas upp av aktiebolag, däremot inte om verksamheten drivs genom handelsbolag eller enskild firma.

Schablonintäkten motsvarar en viss procent av statslåneräntan den sista november året före inkomståret (minskat med bolagsskattesatsen), multiplicerat med den totala avsättningen till periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång. Schablonintäkten ska justeras om räkenskapsåret är längre eller kortare än 12 månader. Se Snabbfakta.

I praktiken innebär det att aktiebolag får samma kostnad för periodiseringsfonder som om den uppskjutna skatten hade placerats med en årlig ränta lika stor som statslåneräntan. Räntan beräknas på den totala avsättningen vid räkenskapsårets början. Om periodiseringsfond har överförts från enskild firma påförs inte någon schablontäkt för övertagandeåret.

Råd för periodiseringsfonder

Sätt av inför pensioneringen

Försök att i god tid inför en nedtrappning av verksamheten, helst under sex år, sätta av del av bolagets vinster i obeskattade periodiseringsfonder. Det är ofta en stor fördel att ha periodiseringsfonder kvar i bolaget då man pensionerar sig. Eftersom man då har större möjligheter att utnyttja det avdrag som uppstår i bolaget när man från 66 år kan ta ut lön med låg skatt. Se jobbskatteavdraget .

Man kan sedan upplösa periodiseringsfonderna efterhand så att denna intäkt för bolaget blir alltid minst lika stor som bolagets utgift för lön.

Bilda AB inför pensionering

Under själva spartiden är det normalt inte nödvändigt att bedriva det egna företaget som ett aktiebolag. Även den som via expansionsfond och periodiseringsfond har sparat ihop ett kapital i ett handelsbolag eller enskild firma kan i regel utnyttja de möjligheterna med lågt beskattade löneuttag från ett aktiebolag.

När det börjar bli dags att göra uttagen kan man ombilda till aktiebolag. Vilket i regel innebär att både expansionsfond och periodiseringsfonder kan flyttas över till aktiebolaget. Under tiden som periodiseringsfonden legat i enskild firma eller handelsbolag har den inte räntebeskattats. Se fåmansföretag – 3:12-reglerna.

Läs mer om periodiseringsfonder

Vinstdisponering – 8 skatteplaneringsråd för att skjuta på skatten

Uppskov – Så skjuter du upp skatten på inkomst och vinst

Skalbolag – Så här fungerar skalbolag och skalbolagsregeln

Jobbskatteavdraget – Sänk skatten med jobbskatteavdrag