Kursvinster och kursförluster på utländska fordringar och skulder är skattepliktiga som kapitalvinst respektive avdragsgilla som kapitalförlust. En kursförlust är därmed avdragsgill till 70 %. För marknadsnoterade fordringar i svenska kronor behandlas vinster och förluster som ränta. Vilket också gäller för fordringar i utländsk valuta, SKV 131-592997-12/111, RÅ 2009 ref 33.

 

utländsk valuta

Om ersättningen betalas i utländsk valuta ska kurs på växlingsdagen användas om växlingen sker inom 30 dagar. Tillgångar och skulder i näringsverksamhet ska värderas till kursen vid årets slut.

Valutaförlust  kan ge vinstskatt

Reglerna innebär att uttag vid flera tillfällen kan leda till att det blir en skattepliktig vinst, trots att det totalt sett inte har blivit någon vinst.

Den som växlar till sig en stor summa pengar för att t ex göra en utlandsaffär och sedan ångrar sig och växlar tillbaka pengarna till en annan valutakurs kan alltså få betala skatt eller dra av kapitalförlust.

Det blir skatt på valutavinster när man använder valutan för att köpa annan egendom, t ex för att köpa värdepapper. Även byte mellan olika valutor utlöser beskattning. Alla inkomster ska räknas i svenska kronor.

Vid skatteberäkningen tas betalningen i svenska kronor upp som intäkt. Anskaffningsutgiften i svenska kronor (betalningen vid växlingen till den utländska valutan) dras av liksom kostnader i svenska kronor som t ex växlingsavgifter. Anskaffningsutgiften beräknas enligt den s k genomsnittsmetoden (det genomsnittliga kursvärdet av alla köp av samma valuta). Kursvinsten eller kursförlusten vid varje uttag från ett konto med utländsk valuta ska därmed deklareras (blankett K9).

Rättsfall för utländsk valuta

§ Avdragsbegränsningen för förlust på skuld i utländsk valuta har ansetts strida mot EG-rätten, RÅ 2009 ref 33.

Resevaluta

Kursvinster och kursförluster för utländsk valuta som är avsedd för den skattskyldiges personliga levnadsomkostnader (resevaluta) under tillfällig vistelse utomlands ska inte deklareras.

Den som får betalt i utländsk valuta vid en försäljning av egendom och växlar valutan till svenska kronor inom 30 dagar behöver inte redovisa kursvinst eller kursförlust separat. Beloppet i svenska kronor efter växlingen räknas alltså som försäljningspris och kursvinsten/kursförlusten räknas därmed in i den totala vinsten eller förlusten av affären.

Utlandslån i utländsk valuta

En skuld i utländsk valuta redovisas på motsvarande sätt som en fordran på blankett K9. Beskattningen sker när skulden betalas. Vid amortering beräknas kursvinst/kursförlust på den del av skulden som amorteras. Om ett lån sätts om i samma valuta blir det inte någon skatt. Av förlusten är 70 % avdragsgill. Räntan på ett utlandslån är avdragsgill på samma sätt som för ett svenskt lån.

Näringsverksamhet

Fordringar och skulder tas upp till faktiskt värde vilket innebär att orealiserade vinster och förluster beskattas respektive får dras omedelbart.