Bolag kan lösa in en del av aktieägarnas aktier (t ex var tionde aktie) till ett bestämt pris, som brukar ligga något över den noterade kursen. Inlösenrätter och inlösenaktier kan säljas och köpas på samma sätt som aktier. Genom att betala överskottet via inlösenrätter istället för utdelning blir det kapitalvinst om inlösenrätterna säljs, vilket för exempelvis utländska investerare kan vara bättre än utdelning. Se kupongskatt. Utdelning blir det däremot om inlösen sker utan indragning av aktier.

Beskattning av inlösenrätter

InlösenrätterAktiernas skattemässiga anskaffningsvärde påverkas inte av inlösenrätterna, som anses anskaffade för noll, varför hela beloppet beskattas som kapitalvinst.
Om inlösen kombineras med split reduceras däremot moderaktiens värde med det värde som läggs på inlösenaktien. För varje gammal aktie får man exempelvis en ny aktie och en inlösenaktie. Som bolaget vid en viss tidpunkt löser in för ett bestämt belopp. Oavsett om man löser in denna inlösenaktie eller säljer den, ska moderaktiens justeras inför en framtida försäljning.

Schablonregeln (20 % av försäljningssumman) får inte användas vid försäljning av inlösenrätter och ej heller sammanläggas med de ursprungliga aktierna (RÅ 1997 ref 43). Se kapitalvinst – aktier.

Inlösen av kvalificerade aktier behandlas som utdelning. Däremot blir det inte skatt på den del av inlösenbeloppet som motsvaras av de inlösta aktiernas anskaffningsutgift (SRN 1998-02-08).

Läs mer om inlösenrätter

Kapitalvinst – Sänk kapitalvinstskatten på aktier

Utdelning – Så här sänker du skatten på dina aktiers utdelning