Sedan 1 januari 2016 får du inte göra avdrag för förvaltningsutgifter. Däremot går det fortfarande bra att göra avdrag för transaktionsutgifter som courtage.

Tidigare regler för avdrag för förvaltningsutgift

Förvaltningsutgift, som dras av i inkomstslaget kapital, är bara avdragsgilla om utgifterna överstiger 1 000 kr. Om utgifterna är större än 1 000 kr får bara den del som överstiger 1 000 kr dras av.

Förvaltningsutgifter kan vara aviseringsavgifter (RÅ 1983 1:62) och expeditionskostnader för lån samt utgift för depåavgift för aktiedepå, bankfack, notariat, serviceavgift och advokatarvode. Även inköp av kassaskåp kan få dras av som förvaltningsutgift. Andra exempel på avdragsgilla förvaltningsutgifter är utgifter för inkassering av en räntefordran och förmedlingskostnader vid utlåning av kapital.

förvaltningsutgiftHar man minderåriga barn som ska lämna deklaration får även överförmyndararvoden dras av från barnets inkomster.

Om du haft inkomst av aktier och fått betala notariatavgifter kan du dra av dessa avgifter som förvaltningsutgifter.

§ Notariatavgift, RRK R74 1:60, revisionsarvode, RK 1986:14, tidskrifter, RÅ 2000 ref 3, RÅ1981 1:4, nyhets­ brev, KRG 6638­1997, förvaltning av premieobligationer, RÅ 1985 1:44, omplaceringar i en unit linked­försäkring, RÅ 2005 not 132.

Följande förvaltningsutgifter får däremot inte dras av:

 • Förvaltningsavgifter som fondbolagen varje år tar ut av sina fondsparare. Det beror på
  att fondbolagen drar av denna avgift mot
  bl a utdelningar från aktier som fonden äger. Avdraget ska därmed indirekt komma fondspararna till godo.
 • Bouppteckningskostnader eller courtageavgifter. Det är heller ingen idé att försöka dra av för deklarationshjälp.
 • Courtage och stämpelavgift, som du får betala vid köp och försäljning av aktier, är avdragsgilla bara vid vinstberäkningen efter en försäljning.
 • Förmedlingsprovision, som man betalar för att få låna, är heller ingen avdragsgill förvaltningsutgift. Om den som lånar ut pengarna betalar förmedlingsprovision är den däremot avdragsgill.

Företag

Avdrag för förvaltning kan också göras under näringsverksamhet. Förvaltningskostnader, kontorskostnader eller administrationskostnader är då avdragsgilla om det t ex gäller förvaltningen av ett hyreshus.

Råd för förvaltningsutgift

En i familjen betalar allt

Eftersom avdraget är individuellt kan man försöka se till så att en enda person i familjen betalar familjens samlade förvaltningsutgifter, för att på det sättet passera tusenkronorsgränsen åtminstone för en familjemedlem.

Ränta i stället för avgift

Ett annat sätt att få avdrag kan vara att försöka få betala lite högre ränta mot att det inte blir några avgifter.

Varning för förvaltningsutgift

Skatteflyktsfall (privatpersoner)

 • HFD 2013 ref 43 Genomsyn av transaktioner vid stiftelsebildning.
 • HFD 2012 ref 20 Utnyttjande av skatteavtal (Peru). Domstolen kan pröva mot vanliga regler även om Skv enbart hänvisat till skatteflykt.
 • RÅ 2010 ref 51 Försäljning av aktier i fåmansföretag genom utländsk kapitalförsäkring.
 • RÅ 2009 ref 31 Försäljning av aktier genom upprepade interna aktieöverlåtelser.
 • RÅ 2004 ref 27 Fråga om rättshandlingars verkliga innebörd.
 • RÅ 1993 ref 49 Vinstbolagstransaktion.
 • RÅ 1986 ref. 54, RÅ 1956 ref. 11 Ränteavdrag på benefika barnreverser.
 • RÅ 1989 ref. 83 Vinstbolagstransaktion, vinsten placerades i ett dotterbolag.

Skatteflyktsfall (företag)

 • RÅ 2000 ref. 21 II, I RÅ 2009 not. 201 Ett bolag gav koncernbidrag och mottog aktieägartillskott.
 • RÅ 2002 ref. 24 Konvertibla skuldebrev har använts så att koncernbidrag kunde ges till en annan aktieägare.
 • HFD 2012 not. 30, RÅ 2009 not. 86 och 88 Koncernintern överlåtelse av en fastighet till underpris till ett handelsbolag, varefter fastigheterna kunde säljas skattefritt.
 • RÅ 1989 ref. 83 Försäljning av ett moderbolag till vinstbo- lag i stället för försäljning av vinstbolaget direkt.
 • RÅ 1989 ref. 31 Förfarandet ansågs strida mot grunderna för reglerna om avdrag för koncernbidrag.

Läs mer om förvaltningsutgifter

Courtage – Avgifter och kostnader för handel med aktier