Fordringar (fordringsrätter) kan vara t ex obligationer, säljarreverser och förlagslån. Ränta och vinster på fordringar beskattas hos privatpersoner i inkomstslaget kapital som ränta och kapitalvinst. För avdrag av förlust krävs att fordran har avyttrats.

För marknadsnoterade fordringar är vinster och förluster ränteinkomst respektive ränteutgift och för premieobligationer gäller särskilda regler. Se även skuldebrev och obligationer.

fordringsrätterFordringsrätter för företag

Fordringar behandlas olika beroende på om de är lager- eller anläggningstillgångar. Förlust på lånefordran, som är anläggningstillgång, får dras av endast om förlusten är realiserad och verklig, till skillnad från förlust på kundfordran, som får dras av så snart den är konstaterad, exempelvis genom konkurs eller ackord. Avdraget kan också godtas om förlustrisken på sådan kundfordran har bedömts individuellt eller att den har överlåtits till utomstående. Det finns också en regel om att förluster på lånefordringar till närstående företag inte får dras av.

Läs mer om fordringar och fordringsrätter

Bokföring – Här hittar du bokföringsreglerna för ditt företag

Råd vid underprisöverlåtelse

Säljarrevers och Skuldebrev – Ladda ner en gratis mall

Skatteverket