Kapitalförsäkring (k-försäkring) är en form av sparande hos försäkringsbolag med ett mycket litet försäkringsinslag (ofta endast 1 %, alltså utbetalning av 101 000 kr vid dödsfall när 100 000 kr sätts in). Sedan förmögenhetsskatten avskaffats och avgifterna sänkts har kapitalförsäkring blivit ett intressant alternativ för sparande i aktier och fonder.

kapitalförsäkringTill skillnad från pensionsförsäkringar är premierna inte avdragsgilla, men i gengäld blir det inte någon skatt när försäkringspengarna betalas ut.

En kapitalförsäkring kan vara en traditionell försäkring (försäkringsbolaget bestämmer då placeringsinriktning) eller en fondförsäkring. I en fondförsäkring bestämmer försäkringstagaren själv vilka fonder som ska finnas i försäkringen.

Du kan genom en kapitalförsäkring även bestämma förmånstagare och hur och när kapitalet kan disponeras. Se även investeringssparkonto som är att jämställa med sedvanligt sparande utan sådana möjligheter att sätta in förmånstagare.

Fonderna kan bytas när som helst utan att det blir någon kapitalvinstskatt. Värdestegringar på kapitalförsäkringar beskattas inte. I stället tas en avkastningsskatt ut på kapitalets storlek den 1 januari varje år.

FÖR- OCH NACKDELAR MED KAPITALFÖRSÄKRING

  • + Låg skatt vid kraftig värdestegring.
  • + Skattefria byten av aktier och fonder.
  • + Enkel deklaration.
  • – Hög skatt vid förlust eller låg värdestegring.
  • – Kapitalvinstskatt för att lösgöra kapital till försäkringen. – Ingen skattekredit.
  • – Högre avgifter.

Svenska kapitalförsäkringar Svenska försäkringsbolag betalar varje år in en avkastningsskatt. Denna beräknas schablonmässigt på värdet av sparandet den 1 januari med ledning av statslåneräntan den 30 november året före inkomståret. Se Snabbfakta.

Fondförsäkring eller vanliga fonder? Är det bättre att lägga aktier och fonder inne i en kapitalförsäkring än att spara på vanligt sätt?

I stället för att betala 30-procentig vinstskatt och 30-procentig utdelningsskatt blir det en avkastningsskatt på det kapital som finns vid varje årsskifte, för närvarande ca 1 % av kapitalet. Det här betyder att kapitalförsäkring blir bättre än att spara på vanligt sätt om portföljen ökar med 3–5 % per år. Den som tror det kan flytta en del av sitt kapital till en kapitalförsäkring, och slipper då också krånglet med att deklarera sina affärer på den krångliga K4-blanketten.

Om man säljer aktier och fonder för att få pengar till kapitalförsäkringen måste man skatta av vinsterna med 30 %. Till nackdelarna kan räknas att förluster inte går att dra, även om kapitalförsäkringen totalt sett har minskat i värde.

Företag Även i företag kan man använda sig av kapitalförsäkringar för att ge försäkringsskydd och skattesänkningar. Här är några råd kring detta:

Råd om kapitalförsäkring

Löfte från arbetsgivaren

En arbetsgivare kan ge en anställd en utfästelse om direktpension, med en kapitalförsäkring som säkerhet, som i detta exempel:

Arbetsgivaren tecknar en kapitalförsäkring som ska falla ut med 5 000 kr i månaden under en femårsperiod som börjar om tio år. Premieinbetalningen är inte avdragsgill. Efter tio år, när betalningen ska påbörjas, får arbetsgivaren en skattefri inkomst på 5 000 kr i månaden. När pengarna sedan betalas ut till den anställde blir det avdrag för utbetalningen och löneskatt för arbetsgivaren och inkomstskatt för den anställde.

Kapitalförsäkring är dock oftast en dyrbar och onödig omväg. Läs under direktpension om sådan pensionsutfästelse utan kapitalförsäkring.

Löfte mot avgångsvederlag

I stället för avgångsvederlag, som belastas av löneskatt och arbetsgivaravgifter, kan den anställde få en utfästelse om pension. Utfästelsen kan säkras genom en kapitalförsäkring. Det är först vid utbetalningen till mottagaren som det blir avdrag respektive beskattning. Det blir inte någon löne- eller avkastningsskatt vid utfästelsen (RÅ 2006 ref 83). Utfästelsen kan också betalas ut i sin helhet och det blir ändå avdrag företaget. Detta kan vara fördelaktigt om mottagaren då har flyttat till ett land som har förmånlig beskattning av pensioner, exempelvis Malta och Portugal.

Lägg in aktieportföljen

Att äga sitt företag via ett bolag som läggs in i en kapitalförsäkring är ett omdiskuterat sätt som använts för att minska framtida kapitalvinstskatter. Oftast är det bara utländska försäkringsbolag som godtar sådana upplägg.

Att på detta sätt gå via ett ägande genom ett försäkringsbolag har ifrågasatts när det inte har gjorts på affärsmässiga villkor eller om kontrollen anses ligga kvar hos företagaren (RÅ 1998 not 195, RÅ 2010 ref 51, RÅ 2008 not 113). Se generalklausulen.

Att lägga in exempelvis börsaktier har däremot godtagits när det skett på marknadsmässiga villkor (RÅ 2008 ref 54, RÅ 2008 ref 41).

Direktsparande i bolag?

För den som äger ett aktiebolag kan det ofta vara förmånligare att skatta av vinsten och placera överskottet själv än att sätta av vinsten till en avdragsgill pensionsförsäkring. Frågan är sedan om hur det beskattade kapitalet bäst placeras – om aktier, fonder eller andra värdepapper ska läggas i en kapitalförsäkring eller sparas på vanligt sätt.

På sparandet i en kapitalförsäkring ska aktiebolaget inte betala bolagsskatt på de verkliga vinsterna av sparandet. Istället betalas avkastningsskatt på försäkringens värde oavsett om placeringarna ger vinst eller förlust. Detta är en fördel om bolaget byter värdepapper ofta samtidigt som avkastningen på placeringarna är mycket hög. Byter man placeringar ofta finns även administrativa fördelar för bolaget med kapitalförsäkring. Man slipper bokföra varje transaktion.

Men de fördelarna uppväger ofta inte nackdelarna med de höga avgifterna som de flesta kapitalförsäkringarna har.

Om du är en aktiv placerare och låter bolaget byta placeringar ofta samtidigt som sparandet ger mycket bra avkastning kan kapitalförsäkring vara bättre för aktiebolaget än att direktspara utan försäkring.

Men för en passiv placerare räcker inte nätmäklarnas avgiftsfrihet för att göra en kapitalförsäkring utan avgifter bättre än att direktspara. Byter du sällan eller aldrig placering under sparperioden finns det särskilt stora fördelar med att slippa den årliga avkastningsskatt som kapitalförsäkringen har.

När bolagets placering realiseras efter spartidens slut kan dessutom en del eller kanske hela reavinstskatten för direktsparandet i många fall kvittas bort, när man själv kan styra hur utbetalningen av sparpengarna ska göras från bolaget. Skulle sparandet ha gått med förlust blir det ingen skatt alls vid direktsparande, medan en kapitalförsäkring beskattas med avkastningsskatt oavsett värdeutveckling.

Slutsatsen blir att kapitalförsäkring kan vara bättre än direktsparande för ett aktiebolag endast om du är aktiv och ofta byter aktier och fonder, om du tror att du kan få en årlig avkastning på minst 5–6 % per år. Se även direktpension.

Försäkringar i utländska bolag

För utländska kapitalförsäkringar ska de skattskyldiga i regel själva ta upp avkastningsskatten i deklarationen. Om försäkringen innehåller svenska aktier som är placerade i en svensk depå måste den svenska banken dra källskatt. Den skatten är 15 % för försäkringar i länder som har skatteavtal med Sverige och 30 % om sådant avtal inte finns. När avkastningsskatten deklareras får dock denna källskatt i regel dras av.

Tidigare beskattades även pensionsförsäkringar tagna utomlands som kapitalförsäkringar, utan avdragsgill premie, men med samma låga avkastningsskatt som för pensionsförsäkring. Men numera är det möjligt att få avdrag för premier i utländska försäkringsbolag, dock under vissa förutsättningar.

Äldre försäkringar

Äldre utländska kapitalförsäkringar som tecknats före den 1 juli 1995 är fria från avkastningsskatt.

Den anställde har också kunnat köpa ut försäkringen. Det har ofta varit en god affär, eftersom återbäringen på vissa utlandsförsäkringar kommer främst i slutet av löptiden för försäkringen.

En annan form av utlandsförsäkring är utländska pensionsförsäkringar som anställda i utländska företag kan teckna innan de flyttar tillbaka till Sverige. Det utländska företaget, exempelvis ett utländskt dotterföretag, har då i regel kunnat dra av premierna. Även en sådan försäkring räknas som kapitalförsäkring och blir därför skattefri för mottagaren. Ersättning för sjukvårdsavgifter utomlands och utanför den offentligt finansierade vården är i regel skattefri.

Begagnade kapitalförsäkringar

Den som i förtid löser in en kapitalförsäkring får oftast mycket lägre avkastning än den som behåller försäkringen löptiden ut. Detta gäller i synnerhet engelska kapitalförsäkringar, som brukar ha en extra utbetalning under försäkringens sista år.

Försäkringstagare som måste ha ut kontanter i förtid har därför vänt sig till försäkringsmäklare i stället för till sitt försäkringsbolag. Försäkringsmäklare säljer sedan försäkringarna vidare på en ny marknad för begagnade försäkringar. Även svenskar kan genom svenska försäkringsmäklare köpa sådana försäkringar. Köparen övertar då den förre försäkringstagarens skyldigheter och rättigheter och kan få betala en viss årlig premie. Det belopp som betalas ut när försäkringen faller ut motsvarar en årlig avkastning på minst 2–3 procentenheter högre än bästa ränta på svenska räntepapper. Denna avkastning stiger ytterligare om svenska kronan sjunker i värde. Avkastningsskatt påförs på samma sätt som för övriga utlandsförsäkringar.

Läs mer om kapitalförsäkringar

Sparformer – Här kan du jämföra olika typer av sparformer och sparkonton

Konsumenternas.se – Om kapitalförsäkringar