Bilförmån Regeringen har aviserat om att den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med tre år, dvs. t.o.m. det beskattningsår som slutar den 31 december 2019. Den maximala nedsättningen sänks från 16 000 till 10 000 kronor per år. Se vidare avdragslexikon, Bilförmån.

 

Representation Kostnader för representation vid måltider och annan förtäring föreslås slopat fr o m 2017, dock att avseende mervärdesskatt skulle avdrag tillåtas upptill till mervärdesskatten på 300 kronor per person och tillfälle. Vid inkomstbeskattningen behålls avdragsrätten utgifter för förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som måltid och som är av mindre värde. Syftet är bl.a.att få mervärdesskatteregler som är förenliga med EU-rätten och till att förenkla tillämpningen. Se vidare avdragslexikon, Företagsbeskattning och Mervärdeskatt.